Gni­li kom­pro­mis gle­de iz­pu­stov

Mi­ni­stri za oko­lje čla­nic EU so v Luksem­bur­gu tri­najst ur teh­ta­li med in­te­re­si av­to­mo­bil­ske in­du­stri­je in oko­lja

Vecer - - FRONT PAGE - Dar­ja Ko­cbek

Slo­ven­ski mi­ni­ster Ju­re Le­ben je bil med mi­ni­stri za oko­lje iz čla­nic EU, ki so vče­raj po­no­či po tri­naj­stih urah po­ga­janj ne­za­do­volj­ni za­pu­šča­li za­se­da­nje v Luksem­bur­gu. Da nji­hov pre­dlog za zmanj­ša­nje iz­pu­stov oglji­ko­ve­ga di­o­ksi­da (CO2) iz no­vih av­to­mo­bi­lov in lah­kih to­vor­nih vo­zil za 40 od­stot­kov do le­ta 2030 ni bil spre­jet, ima naj­več za­slug nem­ška av­to­mo­bil­ska in­du­stri­ja, ka­te­re in­te­re­se je na za­se­da­nju pred­sta­vlja­la nem­ška mi­ni­stri­ca za oko­lje Sve­nja Sc­hul­ze.

Po nje­nem mne­nju bi bi­lo zmanj­ša­nje za 30 od­stot­kov, kot je pre­dla­ga­la Evrop­ska ko­mi­si­ja, do­volj. Spre­jet pa je bil kom­pro­mis av­strij­ske­ga pred­sed­stva za zni­ža­nje za 35 od­stot­kov.

Cilj do­go­vo­ra je pri­spe­va­ti k ure­sni­či­tvi med­na­ro­dne­ga pod­neb­ne­ga spo­ra­zu­ma iz Pa­ri­za in za ure­sni­či­tev ci­lja 30- od­sto­tne­ga zmanj­ša­nja iz­pu­stov do le­ta 2030 v sek­tor­jih, kot so pro­met, stav­be, kme­tij­stvo in od­pad­ki, ki ni­so vklju­če­ni v si­stem tr­go­va­nja z iz­pu­sti.

Iz­ho­di­šče za po­ga­ja­nja z Evrop­skim par­la­men­tom

To­laž­ba za ne­za­do­volj­ne mi­ni­stre je, da vče­raj­šnja od­lo­či­tev ni konč­na od­lo­či­tev o no­vi za­ko­no­da­ji, am­pak iz­ho­di­šče za po­ga­ja­nja z Evrop­skim par­la­men­tom, ki je po­tr­dil po­ga­jal­sko iz­ho­di­šče z zah­te­vo za zni­ža­nje za 40 od­stot­kov. Po be­se­dah Ju­re­ta Leb­na bi se mo­ra­li mi­ni­stri za oko­lje prav ta­ko do­go­vo­ri­ti za 40- od­sto­tno zni­ža­nje, ker "naš pla­net ni­ma več ča­sa za ne­po­treb­no od­la­ša­nje". S svo­jim sta­li­ščem se je pri­dru­žil sku­pne­mu pi­smu Ni­zo­zem­ske, Dan­ske, Luksem­bur­ga, Ir­ske in Gr­či­je.

"Slo­ve­ni­ja se bo za­vze­la za ve­čji po­u­da­rek na po­sto­pni ele­k­tri­fi­ka­ci­ji av­to­mo­bi­lov, saj sem pre­pri­čan, da ima EU ta­ko zna­nje kot teh­no­lo­gi­jo, da po­gu­mno sto­pi na pot in­du­strij­ske­ga na­pred­ka, ki ima v uvi­du tu­di skrb za oko­lje," je iz­po­sta­vil mi­ni­ster Le­ben. Po po­dat­kih se­kre­ta­ri­a­ta Sve­ta EU so pro­ti kom­pro­mi­su av­strij­ske­ga pred­sed­stva za zni­ža­nje iz­pu­stov za 35 od­stot­kov gla­so­va­li mi­ni­stri iz Ni­zo­zem­ske, Ir­ske, Luksem­bur­ga in Slo­ve­ni­je. Vz­dr­ža­li pa so se mi­ni­stri z Mal­te, iz Dan­ske, Bol­ga­ri­je in Ma­džar­ske, po­ro­ča STA.

Po­go­vo­ri med Evrop­sko ko­mi­si­jo in av­to­mo­bil­sko in­du­stri­jo o zmanj­ša­nju iz­pu­stov iz av­to­mo­bi­lov po­te­ka­jo že od le­ta 1993. Do zdaj je po po­ro­ča­nju Cor­po­ra­te Euro­pe Ob­ser­va­tory av­to­mo­bil­ski in­du­stri­ji uspe­lo raz­vo­de­ne­ti vse pre­dlo­ge Evrop­ske ko­mi­si­je. Ja­nu­ar­ja 2005 je re­ci­mo ta­kra­tni pod­pred­se­dnik, pri­sto­jen za in­du­stri­jo, Ne­mec Gün­ter Ver­he­u­gen, sku­paj s ta­kra­tnim pred­se­dni­kom evrop­ske­ga zdru­že­nja pro­i­zva­jal­cev av­to­mo­bi­lov (ACEA) in pred­se­dni­kom upra­ve Vol­ks­wa­gna Bern­dom Pi­schet­sri­e­der­jem kar na se­de­žu Evrop­ske ko­mi­si­je v Bru­slju na­po­ve­dal no­vo po­bu­do za po­ve­ča­nje kon­ku­renč­no­sti evrop­ske av­to­mo­bil­ske in­du­stri­je. Zmanj­ša­nja iz­pu­stov ta­krat no­be­den ni ni­ti ome­nil.

De­lov­na me­sta v av­to­mo­bil­ski in­du­stri­ji

Čez dve le­ti je Ver­he­u­gen do­se­gel, da je Evrop­ska ko­mi­si­ja pre­dla­ga­la mi­lej­še zah­te­ve za zmanj­ša­nje iz­pu­stov za no­ve av­to­mo­bi­le, kot je pre­dla­gal ta­kra­tni evrop­ski ko­mi­sar za oko­lje, Grk Sta­vros Di­mas. Nem­ška kan­cler­ka An­ge­la Mer­kel je kot pred­se­du­jo­ča Sve­tu EU v is­ti sa­pi, ko je v okvi­ru pod­neb­no-ener­get­skih ukre­pov za­go­var­ja­la zmanj­ša­nje iz­pu­stov to­plo­gre­dnih pli­nov za 20 od­stot­kov do le­ta 2020, Evrop­sko ko­mi­si­jo opo­zo­ri­la, naj pri zah­te­vah za zmanj­ša­nje iz­pu­stov iz av­to­mo­bi­lov upo­šte­va, da je na koc­ki "na ti­so­če de­lov­nih mest v nem­ški av­to­mo­bil­ski in­du­stri­ji".

Zdru­že­nje ACEA se je tu­di na to­krat spre­je­ti sklep mi­ni­strov za oko­lje o zni­ža­nju iz­pu­stov za 35 od­stot­kov od­zva­lo kri­tič­no. "Če­prav so vče­raj do­go­vor­je­ni ci­lji za zmanj­ša­nje iz­pu­stov CO2 manj agre­siv­ni od ti­stih, ki jih je iz­gla­so­val Evrop­ski par­la­ment, še ve­dno ob­sta­ja tve­ga­nje ne­ga­tiv­ne­ga učin­ka na kon­ku­renč­nost in­du­stri­je, de­lav­ce in po­tro­šni­ke," so po po­ro­ča­nju STA vče­raj spo­ro­či­li iz ACEA.

Fo­to: EPA

Do zdaj je av­to­mo­bil­ski in­du­stri­ji uspe­lo raz­vo­de­ne­ti vse pre­dlo­ge Evrop­ske ko­mi­si­je gle­de zni­ža­nja iz­pu­stov iz av­to­mo­bi­lov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.