Vu­jo­vić va­bi v Ma­ri­bor

Se­lek­tor Ve­se­lin Vu­jo­vić je pred kva­li­fi­ka­ci­ja­mi za evrop­sko pr­ven­stvo eki­pi do­dal ne­kaj no­vih obra­zov

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­jan Ba­u­man

Slo­ven­ska ro­ko­me­tna re­pre­zen­tan­ca bo za­če­la nov ci­klus pri­prav na kva­li­fi­ka­cij­ske tek­me. To­krat bo­do v sku­pi­ni 4 z La­tvi­jo, Esto­ni­jo in Ni­zo­zem­sko slo­ven­ski ro­ko­me­ta­ši sku­ša­li osvo­ji­ti pr­vo me­sto in si za­go­to­vi­ti na­stop na evrop­skem pr­ven­stvu, ki ga bo­do le­ta 2020 pri­pra­vi­li v treh dr­ža­vah - na Nor­ve­škem, v Šved­ski in Av­stri­ji.

Za uvod v Ma­ri­bor

Eki­pa se bo zbra­la 21. ok­to­bra v Zre­čah, pr­vo kva­li­fi­ka­cij­sko tek­mo bo od­i­gra­la v sre­do, 24. ok­to­bra, ob 20.15 v ma­ri­bor­ski dvo­ra­ni Lu­kna, ko bo­do na­spro­tni­ki La­tvij­ci. Slo­ve­ni­ja je v sku­pi­ni ne­dvo­mno fa­vo­rit in pr­vi pre­ten­dent za pr­vo me­sto. La­tvij­ci na ro­ko­me­tnem ze­mlje­vi­du ne pred­sta­vlja­jo ena­ko­vre­dne­ga na­spro­tni­ka in Lu­kna z ne­kaj več kot 2000 se­de­ži bo ob upo­šte­va­nju oko­li­ščin ne­dvo­mno pra­vo pri­zo­ri­šče za uvo­dno tek­mo.

Se­lek­tor Ve­se­lin Vu­jo­vić je si­cer po­znan po tem, da v med­se­boj­nih sre­ča­njih tu­di naj­bolj­šim na­spro­tni­kom ne pri­zna­va sta­tu­sa fa­vo­ri­ta, hkra­ti ni­ko­gar ne pod­ce­nju­je; tu­di La­tvij­cev ne. "V Ma­ri­bo­ru na uvo­dni tek­mi pri­ča­ku­jem pol­no dvo­ra­no in do­ber am­bi­ent. Slo­ven­ci ste pa­tri­ot­ski na­rod, v Ma­ri­bo­ru pa po­leg do­ma­čih pri­ča­ku­jem tu­di na­vi­ja­če iz oko­li­ških mest. Za to tek­mo smo vna­prej mo­ti­vi­ra­ni, saj so na­ši ci­lji naj­viš­ji. Ki­ksa si v na­ši sku­pi­ni pre­pro­sto ne sme­mo pri­vo­šči­ti. Do­bro se tu­di za­ve­da­mo, da v ro­ko­me­tu ni lah­kih na­spro­tni­kov. Za­to smo že pri­do­bi­li po­snet­ke igre La­tvij­cev. Ni­zo­zem­ci, ki so tu­di v na­ši sku­pi­ni, so na pri­mer v kva­li­fi­ka­ci­jah za sve­tov­no pr­ven­stvo glad­ko pre­ma­ga­li Nor­ve­ža­ne; ve­mo pa, da so Skan­di­nav­ci eki­pa, ki so­di med naj­bolj­ših šest na sve­tu. Za­to bo­mo La­tvij­ce po­drob­no ana­li­zi­ra­li, se mo­ti­vi­ra­li in ki­ksa si ne sme­mo pri­vo­šči­ti. Slo­ven­ci so ne­su­mlji­vo pa­tri­ot­ski, pri­šli bo­do ne sa­mo Ma­ri­bor­ča­ni, tu­di iz dru­gih mest."

V eki­pi bo zno­va ne­kaj no­vih obra­zov, ne­ka­te­ri stan­dar­dni čla­ni bo­do manj­ka­li. "Manj­ka­la bo­sta ka­pe­tan Vid Kav­tič­nik in Mar­ko Bez­jak. Oba sta do­bi­la od­mor, ker sta igral­ca, ki ima­ta v klu­bih moč­ne vlo­ge. Tam se tro­ši­ta, re­pre­zen­tan­ca pa bi jim v tem tre­nut­ku po­me­ni­la do­da­ten na­por. Nji­ho­va po­moč to­krat tu­di ni naj­bolj nuj­na. Kav­tič­nik je na šir­šem spi­sku - če bi se na de­snem zu­na­njem po­lo­ža­ju zgo­di­lo kar­ko­li ne­pred­vi­de­ne­ga, ga lah­ko na­kna­dno vpo­kli­čem," po­ja­snju­je Vu­jo­vić.

Bom­bač je na­zaj

V od­so­tno­sti or­ga­ni­za­tor­ja igre Bez­ja­ka se je od­pr­lo me­sto za nek­da­nje­ga re­pre­zen­tan­ta De­a­na Bom­ba­ča. Ta je va­bi­lo oči­tno spre­jel. O nje­go­vi dalj­ši od­so­tno­sti iz re­pre­zen­tan­ce se­lek­tor pra­vi: "Spre­men­lji­va for­ma ne­ka­te­rih mla­dih igral­cev, ki lah­ko pre­vza­me­jo vlo­go or­ga­ni­za­tor­jev igre, me je pri­pe­lja­la do te­ga, da sem v eki­po po­nov­no po­kli­cal Bom­ba­ča. Ko je od­šel v Ki­el­ce, ni bil v pri­mer­ni for­mi in za­to ga ni­sem kli­cal v eki­po. Se­daj v Pick Sze­ge­du ve­li­ko igra, dvi­gnil se mu je rej­ting in ta­ko si je pri­do­bil pri­lo­žnost za­i­gra­ti tu­di za re­pre­zen­tan­co. Ena­ko ve­lja tu­di za Ma­ria Šo­šta­ri­ča. Oba sta si­cer iz­je­mna igral­ca, in če bo­sta iz­ko­ri­sti­la pri­lo­žnost, bo­sta mo­ra­la pred na­sle­dnjim vpo­kli­cem na svo­jo pri­lo­žnost ča­ka­ti Bez­jak in Mar­guč." Ga­šper Mar­guč ima te­ža­ve s hrb­tom, po­ja­vi­la se mu je her­ni­ja in ne igra ni­ti za svoj klub, Ve­sz­prem.

Kva­li­fi­ka­ci­je, v ka­te­rih je Slo­ve­ni­ja fa­vo­rit, so hkra­ti no­va pri­lo­žnost za afir­ma­ci­jo no­vih mla­dih ro­ko­me­ta­šev. Vu­jo­vić jih je ne­kaj vpo­kli­cal v re­pre­zen­tan­co. Ce­ljan Gre­gor Ocvirk je od­i­gral odlič­no na mla­din­skem evrop­skem pr­ven­stvu, za­tem pa ni na­šel sku­pne­ga je­zi­ka s celj­sko upra­vo in kon­čal je v skop­skem Var­dar­ju. "Ocvirk, ki je pre­sto­pil v Var­dar, do­bi­va pri­lo­žnost tu­di za­ra­di nje­go­vih pred­stav na mla­din­skem pr­ven­stvu, kjer je od­i­gral moč­no vlo­go. Na spi­sku je tu­di Ov­ni­ček, ki je že v Ve­le­nju igral vi­dno vlo­go in mi­nu­ta­žo je ohra­nil tu­di v Ce­lju. Ima pred­nost pred Ja­ko Ma­lu­som, ki ni do­volj kre­a­ti­ven, da bi lah­ko bil sre­dnji zu­na­nji in tu­di na me­stu le­ve­ga zu­na­nje­ga ga ne vi­dim. Pri­lo­žnost sem po­nu­dil še Ma­ti­cu Gro­šlju, in to pred­vsem za­ra­di nje­go­ve igre v obram­bi. Po­tre­ben nam je tu­di, ker Kav­tič­nik po­ča­si od­ha­ja v po­koj," je raz­kril Vu­jo­vič.

Od­so­tnost ni slo­vo

Ne­kaj be­sed je se­lek­tor na­me­nil tu­di ti­stim, ki jih ni na se­zna­mu va­blje­nih v Zre­če. Oči­tno je, da ima ne­kaj te­žav z or­ga­ni­za­tor­ji igre, na tem me­stu v Var­dar­ju igra iz­je­mno Staš Sku­be. Za­kaj ga ne bo v re­pre­zen­tan­ci? "Ko je bil še igra­lec Pic­ka, je po­ve­dal, da ima majh­ne otro­ke, da po­ma­ga že­ni, in to mu je­mlje pro­sti čas. To sem ta­ko ra­zu­mel. To­krat se je z njim po­go­var­jal di­rek­tor Uroš Mo­ho­rič in Sku­be je re­kel, da je nje­gov sta­tus ostal ne­spre­me­njen. Če bi ga vzel v eki­po, bi mo­ral ne­ko­ga dru­ge­ga pu­sti­ti do­ma in po­tem bi ti­sti vi­ha­li nos. Za­ve­da­ti bi se mo­ra­li, da kot se­lek­tor ve­dno sku­šam na­re­di­ti to, kar je naj­bo­lje za eki­po. Če je se­daj na spi­sku 40 igral­cev, jih lah­ko po­kli­čem 20 in dru­gih 20 jih že dvi­gne no­so­ve," od­go­var­ja Čr­no­go­rec na slo­ven­ski klo­pi.

Za Mar­ka Bez­ja­ka se že dlje ča­sa ugi­ba, ali na­me­ra­va kon­ča­ti re­pre­zen­tanč­no ka­ri­e­ro. Vu­jo­vić tr­di, da to­kra­tna od­so­tnost ni slo­vo. "Bez­jak se ne od­re­ka re­pre­zen­tan­ci. Se­daj ima­mo sa­mo pri­lo­žnost, da pri­sluh­ne­mo nje­go­vim že­ljam." In kdo bo v tej spre­me­nje­ni eki­pi pre­vzel me­sto ka­pe­ta­na? Vu­jo­vić je na­ja­vil, da raz­mi­šlja o Ju­re­tu Do­len­cu in Bo­ru­tu Mač­kov­šku.

"Spre­men­lji­va for­ma mla­dih igral­cev me je pri­pe­lja­la do te­ga, da sem po­nov­no po­kli­cal De­a­na Bom­ba­ča"

Fo­to: EPA

No­vi ci­klus pri­prav je za Ve­se­li­na Vu­jo­vića pri­lo­žnost za afir­mi­ra­nje no­vih igral­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.