Glav­ni do­kaz je iz­lo­čen

To­žil­stvo je v pri­me­ru Te­ka­če­vo osta­lo brez edi­ne­ga obre­me­nil­ne­ga do­ka­za, špor­tnih co­pat Ni­ke, ki so jih za­se­gli pri Kri­sti­ja­nu Ka­me­ni­ku

Vecer - - FRONT PAGE - Gor­da­na Pos­snig

Več kot dve de­se­tle­tji je že mi­ni­lo od šti­ri­kra­tne­ga umo­ra v Te­ka­če­vem in vse manj ka­že, da bo za­ra­di kru­te­ga umo­ra za­res kdo ob­so­jen. Do­slej edi­ni ob­to­že­ni Kri­sti­jan Ka­me­nik je bil že ne­kaj­krat ob­so­jen, a sod­ba ni­ko­li ni zdr­ža­la vseh so­dnih in­stanč­nih pre­soj, zdaj pa je, 21 let po zlo­či­nu, viš­je so­di­šče po­tr­di­lo od­lo­či­tev celj­ske­ga so­dni­ka, da je bi­la od­red­ba, na pod­la­gi ka­te­re so bi­li špor­tni co­pa­ti pri Ka­me­ni­ku me­sec dni po zlo­či­nu za­se­že­ni, pre­ma­lo ob­ra­zlo­že­na. In za­to se bo­do naj­več­krat pre­gle­da­ni špor­tni co­pa­ti - šte­vil­ni iz­ve­den­ci so jih ime­li v ro­kah, a se ze­di­ni­ti o tem, ali so res pu­sti­li sle­do­ve v Te­ka­če­vem na dan zlo­či­na - iz­lo­či­li iz spi­sa kot do­kaz. A to je bil edi­ni do­kaz, ki naj bi bil Ka­me­ni­ka po­ve­zo­val z me­stom zlo- či­na, kjer so mar­ca 1997 umr­li štir­je lju­dje. To­žil­stvo si­cer pra­vi, da ne bo obu­pa­lo. Kri­sti­jan Ka­mnik tre­nu­tno pre­sta­ja ka­zen za­ra­di tr­go­vi­ne z ma­mi­li v Ita­li­ji. Hi­ša gro­ze pa še dan­da­nes ka­že po­do­bo, kot jo je 4. mar­ca 1997.

Viš­ji so­dni­ki so po­tr­di­li od­lo­či­tev so­dni­ka celj­ske­ga okro­žne­ga so­di­šča Mar­ka Bri­šni­ka o iz­lo­či­tvi ključ­ne­ga (in tu­di edi­ne­ga) obre­me­nil­ne­ga do­ka­za, špor­tnih co­pat Ni­ke, ki so jih pri hi­šni pre­i­ska­vi 8. apri­la 1997 za­se­gli Ko­nji­ča­nu Kri­sti­ja­nu Ka­me­ni­ku. Ka­me­nik je ob­to­žen za šti­ri­kra­tni umor iz ko­ri­sto­lju­bja, ki naj bi ga bil sto­ril s še ne­zna­ni­mi so­sto­ril­ci 4. mar­ca 1997 na do­ma­či­ji v Te­ka­če­vem 9 pri Ro­ga­ški Sla­ti­ni. Te­daj so pod stre­li v gla­vo iz ne­po­sre­dne bli­ži­ne iz pre­de­la­ne­ga sa­mo­kre­sa Ma­ka­rov, ka­li­bra 7,65, umr­li za­kon­ca Šte­fan in Fran­či­ška Po­harc ter nju­ni pod­na­je­mni­ci He­le­na in Vik­to­ri­ja Kro­šlin. Od­red­ba so­di­šča, s ka­te­ro so Ka­me­ni­ku tu­di za­se­gli špor­tne co­pa­te - z nji­mi naj bi bil uso­dne­ga dne ho­dil po do­ma­či­ji v Te­ka­če­vem pri Ro­ga­ški Sla­ti­ni -, je bi­la tu­di po nji­ho­vem mne­nju pre­ma­lo ob­ra­zlo­že­na.

Se­daj prav­no­moč­no od­lo­či­tev so­di­šča, na ka­te­ro ni mo­go­ča pri­tož­ba, nam je po­tr­dil vod­ja celj­skih to­žil­cev Ivan Ža­berl, tu­di eden od to­žil­cev v tem pri­me­ru. Tu­di viš­ji so­dni­ki so me­ni­li, da je bi­la ob­dol­žen­cu z od­red­bo so­di­šča kr­še­na pra­vi­ca do pro­stor­ske za­seb­no­sti sta­no­va­nja. Po na­ših in­for­ma­ci­jah je v se­daj iz­lo­če­ni od­red­bi so­di­šča za­pi­sa­no le, da je Ka­me­nik osu­mljen ka­zni­ve­ga de­ja­nja ne­do­vo­lje­ne pro­i­zvo­dnje in pro­me­ta z orož­jem in da naj bi po­dat­ki do­ka­zo­va­li, da se bo v pro­sto­rih, v ka­te­rih se je opra­vlja­la hi­šna pre­i­ska­va, na­šlo strel­no orož­je in stre­li­vo. V od­red­bi pa ni bi­lo ob­ra­zlo­že­no, ka­kšni so do­ka­zi in ob­ra­zlo­ži­tev, da naj bi imel ob­dol­že­ni do­ma orož­je. Ob is­ka­nju orož­ja pa so po­li­ci­sti te­daj s se­boj od­ne­sli tu­di spor­ne co­pa­te.

Dr­žav­ni to­ži­lec Ivan Ža­berl je ob prav­no­moč­ni od­lo­či­tvi so­di­šča de­jal, da to­žil­stvo kljub ta­kšni od­lo­či­tvi ne bo od­sto­pi­lo od pre­go­na v tem pri­me­ru in da po­li­ci­ja še ve­dno de­la na pri­me­ru Te­ka­če­vo. S po­li­ci­je so nam ob tem po­tr­di­li, da na pri­me­ru vse­sko­zi de­la­jo, a da za­ra­di in­te­re­sa pre­i­ska­ve za­de­ve ne mo­re­jo ko­men­ti­ra­ti. Ka­me­ni­ko­va od­ve­tni­ca Ma­ksi­mi­lja­na Kin­cl Mla­kar od­lo­či­tve so­di­šča ni ko­men­ti­ra­la, ker je še ni pre­je­la. Je pa ta­kšno od­lo­či­tev gle­de na na­pot­ke viš­je­ga so­di­šča bolj ali manj pri­ča­ko­va­la. Ome­ni­ti ve­lja, da za­de­va gle­de Ka­me­ni­ka za­sta­ra le­ta 2047 - 50 let po zlo­či­nu. Pre­gon ne­zna­nih so­sto­ril­cev pa bo za­sta­ral le­ta 2022, to­rej že čez šti­ri le­ta.

Za­ple­ti z od­red­bo so se za­če­li ju­ni­ja 2015

Za­ple­ti z do­mnev­no pre­ma­lo ob­ra­zlo­že­no od­red­bo so­di­šča za hi­šno pre­i­ska­vo, v ka­te­ri so Ka­me­ni­ku za­se­gli špor­tne co­pa­te, so se za­če­li še­le na če­tr­tem za­čet­ku so­je­nja 23. ju­ni­ja 2015. Ka­me­ni­kov te­da­nji od­ve­tnik To­maž Brom­še (pri­mer je pre­vzel po smr­ti od­ve­tni­ce Mar­je­ti­ce No­san) je na­mreč te­daj na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku de­jal, da je bi­la hi­šna pre­i­ska­va pri Ka­me­ni­ku 8. apri­la 1997 v Slo­ven­skih Ko­nji­cah ne­za­ko­ni­ta, ker je bi­la opra­vlje­na na pod­la­gi od­red­be celj­ske­ga so­di­šča, ki ni vse­bo­va­la ob­ra­zlo­ži­tve pre­i­ska­ve ozi­ro­ma se je na­na­ša­la na ka­zni­vo de­ja­nje pre­pro­da­je orož­ja. To­žil­stvo je nje­go­vim na­ved­bam na­spro­to­va­lo in vztra­ja­lo pri tem, da je so­dna od­red­ba upo­šte­va­la te­daj ve­ljav­no so­dno pra­kso.

Spr­va so na celj­skem so­di­šču zah­te­vo po iz­lo­či­tvi od­red­be za­vr­ni­li, a je viš­je so­di­šče ugo­di­lo pri­tož­bi obram­be in za­de­vo vr­ni­lo na pr­vo sto­pnjo v no­vo od­lo­ča­nje. Pri tem pa da­lo na­pot­ke no­ve­mu so­dni­ku, da mo­ra pri od­lo­či­tvi gle­de iz­lo­či­tve upo­šte­va­ti pri­mer Vin­ce­tič. So­dnik Mar­ko Bri­šnik, ki mu je bil v dru­go do­de­ljen pri­mer, je od­red­bo o hi­šni pre­i­ska­vi na­to iz­lo­čil iz spi­sa, češ da je pre­ma­lo ob­ra­zlo­že­na. Na to od­lo­či­tev se je to­žil­stvo, ki se je oči­tno za­ve­da­lo, da bi s prav­no­moč­no­stjo iz­lo­či­tve te od­red­be o hi­šni pre­i­ska­vi na Ka­me­ni­ko­vem do­mu lah­ko pa­del ce­lo­ten pri­mer, se­ve­da pri­to­ži­lo. V hi­šni pre­i­ska­vi te­daj za­se­že­ni co­pa­ti so bi­li na­mreč kron­ski do­kaz o Ka­me­ni­ko­vi do­mnev­ni vple­te­no­sti v naj­huj­ši zlo­čin v sa­mo­stoj­ni Slo­ve­ni­ji. A so viš­ji so­dni­ki v od­lo­či­tvi sod­be sle­di­li so­dni­ku Bri­šni­ku in nje­go­vo od­lo­či­tev v ce­lo­ti po­tr­di­li. Pri­tož­be na ta­kšno od­lo­či­tev so­di­šča ni.

Ka­me­nik are­ti­ran me­sec dni po umo­rih

Kri­stja­na Ka­me­ni­ka, ki zdaj si­cer pre­sta­ja osem­le­tno za­por­no ka­zen za­ra­di pre­pro­da­je drog v Ita­li­ji, so za­ra­di su­ma o vple­te­no­sti v za­de­vo Te­ka­če­vo are­ti­ra­li 27. apri­la 1997, in si­cer po film­ski za­se­di na ben­cin­skem ser­vi­su v Slo­ven­skih Ko­nji­cah. Za­če­tek dol­go­traj­ne­ga so­dne­ga po­stop­ka, ki še do da­nes ni kon­čan, se­ga v ja­nu­ar 1998. Ka­me­nik je bil spr­va ob­so­jen na 20 let za­po­ra za dva umo­ra od šti­rih: spo­znan je bil za kri­ve­ga za smrt za­kon­cev Po­harc. Viš­je so­di­šče je sod­bo spre­me­ni­lo in ga ob­so­di­lo na si­cer is­to ka­zen, a za umor vseh šti­rih lju­di. To­da sod­ba je bi­la raz­ve­lja­vlje­na na vr­hov­nem so­di­šču. Na­to je bil opro­ščen očit­kov iz ob­to­žni­ce, a je ta sod­ba pa­dla na viš­jem so­di­šču. V tre­tje so mu za­če­li so­di­ti le­ta 2008, a so mo­ra­li so­je­nje pre­ki­ni­ti, ker so Ka­me­ni­ka are­ti­ra­li na Hr­va­škem za­ra­di pre­pro­da­je he­ro­i­na. Na če­tr­tem za­čet­ku so­je­nja 23. ju­ni­ja 2015 na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku kriv­de ni pri­znal. Po­nov­no, kot na vseh prej­šnjih so­je­njih, je v so­dni dvo­ra­ni celj­ske­ga so­di­šča iz­ja­vil: "Ni­sem kriv!" Vsa do­se­da­nja so­je­nja Ko­nji­ča­nu so se vr­te­la oko­li se­daj prav­no­moč­no iz­lo­če­ne­ga do­ka­za, špor­tnih co­pa­tov Ni­ke, ki so jih te­daj v hi­šni pre­i­ska­vi za­se­gli Ka­me­ni­ku. A slo­ven­ski, nem­ški, švi­car­ski in an- gle­ški iz­ve­den­ci si ni­ko­li ni­so bi­li edi­ni o tem, ali je ta obu­tev pu­sti­la sle­do­ve na kra­ju zlo­či­na.

Ži­vlje­nje na do­ma­či­ji se je usta­vi­lo

Gro­zlji­vi šti­ri­kra­tni umor ta­ko vse do da­nes ni do­ča­kal ne le prav­no­moč­ne­ga so­dne­ga epi­lo­ga za nje­go­ve kriv­ce, am­pak tu­di ne od­go­vo­ra na to, ko­li­ko lju­di je ta­krat mo­ri­lo - eden, dva ali ce­lo tri­je. Šti­rih umo­rov je vse­sko­zi ob­to­žen le Kri­sti­jan Ka­me­nik, ki pa, so­deč po vseh zna­nih ugo­to­vi­tvah pre­i­sko­val­cev, na kra­ju zlo­či­na naj ne bi bil sam. Mo­ril­ca naj bi bi­la vsaj dva. Ka­me­ni­kov do­mnev­ni par­tner v zlo­či­nu je po­li­ci­ji men­da znan, to naj bi bil srb­ski dr­ža­vljan M. V. Slo­ven­ski kri­mi­na­li­sti so z njim opra­vi­li za­sli­ša­nje, a so ga mo­ra­li za­ra­di po­manj­ka­nja do­ka­zov iz­pu­sti­ti. So bi­li mo­ril­ci tri­je? Ta­ko naj bi da­li slu­ti­ti sle­do­vi DNK, na kra­ju zlo­či­na so bi­le na­mreč naj­de­ne še tre­tje sle­di, ki naj bi pri­pa­da­le, še ve­dno ne­zna­ni, tre­tji ose­bi.

Do­ma­či­ja Po­har­če­vih sto­ji še da­nes, 21 let in pol po gro­zlji­vem do­god­ku. Za hi­šo sto­ji ob­no­vlje­no go­spo­dar­sko po­slo­pje. Del sta­re­ga, v ka­te­rem sta bi­li naj­de­ni tru­pli Šte­fa­na Po­har­ca in He­le­ne Kro­šlin, so po­dr­li, ga na no­vo zgra­di­li, po­slo­pje pa v ce­lo­ti ob­no­vi­li. Omet na niz­ki hi­ši, kjer se je kru­to kon­ča­lo ži­vlje­nje Fran­či­ške Po­harc in ko­maj 17-le­tne Vik­to­ri­je Kro­šlin, od­pa­da, raz­bi­ta okna pa so pred le­ti za­bi­li z le­som. La­stnik hi­še, ki jo je po­de­do­val od svo­je te­te Fran­či­ške Po­harc, Da­vo­rin Škri­nja­rič, ima do­vo­lje­nje za ru­še­nje hi­še, a je še ni po­ru­šil.

Kdaj se bo so­je­nje na­da­lje­va­lo, še ni zna­no. Da­nes 46-le­tne­ga Ka­me­ni­ka na­mreč ča­ka še šest let za­po­ra v Ita­li­ji za­ra­di vple­te­no­sti v pre­pro­da­jo ko­ka­ina.

Fo­to: Gor­da­na POSSo­kG

Sta­no­vanj­ska hi­ša v Te­ka­če­vem sto­ji še da­nes, v nje­ni no­tra­njo­sti se od zlo­či­na ni spre­me­ni­lo nič

Spor­ni co­pa­ti

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.