O abor­tiv­nem lo­bi­ju na so­di­šču

Ta­dej Stre­ho­vec je za­vr­nil očit­ke to­žil­stva o huj­ska­škem član­ku in pri­ča­ku­je, da so­di­šče za­vr­ne ob­to­žni pre­dlog. Zbor v pod­po­ro ob­to­že­ne­mu

Vecer - - VŽARIŠČU -

Mi­lja­na Cun­ta, pe­sni­ca in pre­va­jal­ka, v ko­lu­mni v De­lu: "Eko­nom­ska kri­za, ki je ko­si­la za­dnjih de­set let, je ime­la več spre­vr­že­nih mo­men­tov. Eden teh je lo­gi­ka lo­ko­mo­ti­ve, ki je na­šla tu­di svo­jo na­zor­no upo­do­bi­tev. Gre za ma­te­ri­a­li­stič­no pred­sta­vo o ustro­ju po­sa­me­zni­ka in druž­be, v ka­te­ri je vse ne­ko­ri­stno in ne­d­o­bič­ko­no­sno, kar se mo­ra za svoj ob­stoj pri­se­sa­ti na pr­sa ve­čjih in moč­nej­ših (go­spo­dar­skih) su­bjek­tov, pro­ble­ma­tič­no. Ve­li­ko stro­kov­nja­kov je ovr­glo to du­a­li­stič­no vi­zi­jo druž­be kot ne­zre­lo, a nji­ho­va ar­gu­men­ta­ci­ja je bi­la uspe­šna v pri­me­ru ti­stih va­go­nov, za ka­te­re ob­sta­ja splo­šni kon­senz, da so za na­šo bla­gi­njo po­memb­ni. Zdrav­je, šol­stvo, po­li­ci­ja ... Dru­ga, ka­mor so­di­ta kul­tu­ra in ume­tnost, so osta­la na tr­hlih tleh ne­u­spe­šne ar­gu­men­ta­ci­je. /.../ Če se je pri po­u­dar­ja­nju po­memb­no­sti ume­tno­sti in kul­tu­re za sku­pnost še v ča­su osa­mo­sva­ja­nja lah­ko upra­vlja­lo z be­se­da­mi, kot so le­po­ta, svo­bo­da in mi­šlje­nje, zdaj ni več ta­ko. Ena od za­vra­tnih po­sle­dic ' lo­gi­ke lo­ko­mo­ti­ve' je na­mreč ta, da sli­ši le na do­lo­čen tip ar­gu­men­tov, in si­cer ti­stih, ki so la­stni in ra­zu­mlji­vi njej sa­mi; na po­zi­ci­ji mo­či, kjer je, je pri svo­jih zah­te­vah lah­ko brez­kom­pro­mi­sna. Kar va­go­nu kul­tu­re to­rej lah­ko vr­ne vre­dnost, so mu­ta­tis mu­tan­di, eko­nom­ski ka­zal­ni­ki." Pred­stav­ni­ki zdru­ženj ob­čin so se vče­raj sre­ča­li s fi­nanč­nim mi­ni­strom An­dre­jem Ber­ton­cljem in mi­ni­strom za jav­no upra­vo Ru­di­jem Med­ve­dom. Kom­pro­mi­sa gle­de pov­preč­ni­ne za pri­ho­dnje le­to ni­so do­se­gli. Fi­nanč­no mi­ni­str­stvo je na prej­šnjem se­stan­ku pred­stav­ni­kom ob­čin za pri­ho­dnje le­to pre­dla­ga­lo pov­preč­ni­no v vi­ši­ni 564,75 evra na pre­bi­val­ca. To­krat naj bi bil pre­dlog, za ka­te­re­ga naj bi fi­nanč­ni mi­ni­ster po­ja­snil, da je zgor­nja me­ja, 570 evrov. Po ne­ka­te­rih in­for­ma­ci­jah naj bi med po­go­vo­rom na­ka­zal mo­žnost še dva evra viš­je pov­preč­ni­ne.

Taj­nik Slo­ven­ske ško­fo­vske kon­fe­ren­ce Ta­dej Stre­ho­vec je na vče­raj­šnjem so­je­nju na lju­bljan­skem okraj­nem so­di­šču v več kot eno uro tra­ja­jo­čem za­go­vo­ru za­vr­nil oči­tek, da je jav­no spod­bu­jal in raz­pi­ho­val so­vra­štvo in ne­str­pnost. De­ja­nje naj bi bi­lo stor­je­no, ko je ne­zna­ni sto­ri­lec s psev­do­ni­mom Ti­ne Be­lin 16. fe­bru­ar­ja pred dve­ma le­to­ma na sple­tni strani 24kul. si z odo­bri­tvi­jo Stre­hov­ca kot od­go­vor­ne­ga ure­dni­ka sple­tne strani ter di­rek­tor­ja in druž­be­ni­ka Za­vo­da za dru­ži­no in kul­tu­ro ži­vlje­nja jav­no ob­ja­vil čla­nek z na­slo­vom Se­znam čla­nov abor­tiv­ne­ga lo­bi­ja pro­ti pra­vi­ci do ži­vlje­nja, ki spod­bu­ja usmr­ti­tve ne­ro­je­nih punčk in fant­kov!

V njem so na­ve­de­na ime­na 264 oseb in 13 or­ga­ni­za­cij, ki so v pi­smu dr­žav­ne­mu vr­hu pro­te­sti­ra­le za­ra­di mo­li­tev pri­pa­dni­kov za­vo­da Bož­ji otro­ci pred gi­ne­ko­lo­ško kli­ni­ko v Lju­blja­ni in zah­te­va­le, naj za­šči­ti­jo pra­vi­ce žensk. V član­ku so ome­nje­ni pod­pi­sni­ki "ža­lji­vo in po­sme­hlji­vo ozna­če­ni kot čla­ni slo­ven­ske­ga abor­tiv­ne­ga lo­bi­ja, ki je od­go­vo­ren za splav 350.000 žensk". Čla­nek je opre­mljen tu­di s fo­to­gra­fi­jo, na ka­te­ri je v no­seč­ni­ški tre­buh uper­je­na pi­što­la.

Tr­di­tve to­žil­stva so po mne­nju Stre­hov­ca ne­u­te­me­lje­ne. Po nje­go­vem opi­sa­no de­ja­nje ne vse­bu­je ele­men­tov ka­zni­ve­ga de­ja­nja, saj ni pri­šlo do ogro­ža­nja jav­ne­ga re­da in mi­ru, am­pak te­me­lji na rav­ni oseb­ne pri­za­de­to­sti prič, ki ima­jo na vo­ljo dru­ga prav­na sred­stva.

V zve­zi z be­se­dno zve­zo abor­tiv­ni lo­bi je po­ve­dal, da gre za uve­lja­vlje­no be­se­dno zve­zo, ki se po­ja­vlja v tu­jih ča­so­pi­sih in li­te­ra­tu­ri. V za­go­vo­ru je še iz­ja­vil, da mu je "s tem

Pre­mi­er Mar­jan Ša­rec je vče­raj­šnje vzduš­je in vti­se ob pr­vem obi­sku pri EU v Bru­slju opi­sal kot do­bre, vse se­stan­ke pa kot kon­struk­tiv­ne in po­zi­tiv­ne. Iz­po­sta­vil je, da je v po­go­vo­ru s pred­se­dni­kom Evrop­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­u­dom Juncker­jem zno­va po­ja­snil slo­ven­sko sta­li­šče o ar­bi­tra­ži in ga se­zna­nil z zgo­do­vi­no ar­bi­tra­žne­ga vpra­ša­nja.

Ša­rec je v iz­ja­vi po po­go­vo­rih po­u­da­ril, da je pr­vi obisk ve­dno si­gnal, ki ga po­šlješ v svet, in po­ja­snil, da se je za Bru­selj od­lo­čil, ker je Slo­ve­ni­ja čla­ni­ca EU, ki se za­ve­da ta­ko svo­jih pra­vic kot ob­ve­zno­sti. Med te­ma­mi po­go­vo­rov je iz­po­sta­vil, da so na sre­ča­nju z Juncker­jem kri­vič­nim so­dnim po­stop­kom na­kle­pno pov­zro­če­na ma­te­ri­al­na in ne­ma­te­ri­al­na ško­da“. In po­zval so­di­šče, da za­vr­ne ob­to­žni pre­dlog. Prav ta­ko naj usta­vi pre­i­ska­vo zo­per do­mnev­ne­ga od­go­vor­ne­ga ure­dni­ka, saj v za­vo­du to de­lov­no me­sto ozi­ro­ma funk­ci­ja ne ob­sta­ja - Za­vod Kul. si na­mreč ni me­dij. Na vpra­ša­nje okraj­ne to­žil­ke Ane Kirm, kdo je av­tor član­ka, je od­vr­nil, da ve, a ime­na ni ho­tel raz­kri­ti. Po­leg te­ga je še iz­ja­vil, da pred ob­ja­vo ni bil se­zna­njen s spor­nim član­kom ozi­ro­ma je bil ta ob­ja­vljen brez nje­go­ve ve­dno­sti. Kaj­ti, kot je ra­zlo­žil, do sple­tne strani do­sto­pa z ge­slom on sam ka­kor tu­di ne­vla­dne or­ga­ni- go­vo­ri­li tu­di o ar­bi­tra­ži, pri če­mer je še en­krat po­drob­no po­ja­snil slo­ven­sko sta­li­šče in pred­se­dni­ka se­zna­nil z zgo­do­vi­no slo­ven­sko-hr­va­ških od­no­sov in ar­bi­tra­žne­ga vpra­ša­nja. "Da­nes ne mo­re­mo več go­vo­ri­ti o bi­la­te­ral­nih sre­ča­njih ali če­mer ko­li ta­kem. Da­nes ima­mo na mi­zi sod­bo, ki jo je iz­re­klo ar­bi­tra­žno so­di­šče, in se lah­ko po­go­var­ja­mo sa­mo o tem, ka­ko jo bo­mo uve­lja­vi­li v pra­ksi," je po­u­da­ril. Na vpra­ša­nje, ali je Juncker­ja pro­sil za po­ja­sni­la, za­kaj ni ukre­pal na pod­la­gi mne­nja la­stne prav­ne služ­be, ki je pri­tr­di­la slo­ven­skim sta­li­ščem, je Ša­rec od­go­vo­ril, da ga za­ni­ma pri­ho­dnost - sa­mo to, ka­ko bo­do ar­bi­tra­žno raz­sod­bo ure­sni­či­li v pra­ksi. za­ci­je, ki s tem ge­slom raz­po­la­ga­jo. Ta­ko lah­ko av­to­no­mno ob­ja­vlja­jo na sple­tni strani. To­žil­ka je pre­dla­ga­la, naj so­di­šče od po­nu­dni­ka sple­tne strani pri­do­bi dnev­ni­ške da­to­te­ke, saj bi bi­lo iz IP- na­slo­vov mo­go­če iden­ti­fi­ci­ra­ti ose­be, ki so na dan ob­ja­ve član­ka do­sto­pa­le do stre­žni­ka. Obram­ba je te­mu pre­dlo­gu na­spro­to­va­la.

Ker pa je okraj­na so­dni­ca Po­lo­na Ku­ko­vec za­vze­la sta­li­šče, da je tre­ba v kon­kre­tnem pri­me­ru naj­prej raz­či­sti­ti, ali je šlo za ob­ja­vo na sple­tnih stra­neh, ki upo­rab­ni­kom omo­go­ča­jo ob­ja­ve vse­bin brez pred­ho­dne­ga nad­zo­ra, je an­ga­ži­ra­la iz­ve­den­ca ra­ču­nal­ni­ške stro­ke. Ta je v svo­jem

Na na­sle­dnje vpra­ša­nje, ali je Juncker na­ka­zal ka­kr­šno ko­li ukre­pa­nje ko­mi­si­je, je pre­mi­er po­no­vil, da je Slo­ve­ni­ja po­ja­sni­la svo­je sta­li­šče, Juncker pa je te­mu sta­li­šču pri­sluh­nil, in to po­nov­no, saj ga ni sli­šal pr­vič. O pri­ča­ko­va­njih je Ša­rec de­jal, da "ne bi bi­lo pre­več mo­dro go­vo­ri­ti o ka­kr­šnih ko­li pri­ča­ko­va­njih". In do­dal: "Ne gre za to, kaj mi pri­ča­ku­je­mo. Na­ša dol­žnost je, da po­ve­mo svo­je mne­nje ja­sno in gla­sno. Kaj se bo zgo­di­lo, bo­mo pa vi­de­li."

Juncker je poz­dra­vil "pri­spe­vek Slo­ve­ni­je kot po­memb­ne, od­go­vor­ne in za­ne­slji­ve par­tne­ri­ce za pri­ho­dnost Evro­pe", so po sre­ča­nju pi­snem mne­nju oce­nil, da iz sple­tne strani te­ga ni mo­go­če raz­bra­ti, ker je to od­vi­sno od teh­nič­ne po­sta­vi­tve strani. Več bo lah­ko po­ve­dal na obrav­nav­ni pri­ho­dnji te­den. So­je­nje se na­da­lju­je 19. ok­to­bra.

Oko­li 200 lju­di pa se je še pred za­čet­kom so­dne obrav­na­ve zbra­lo v pod­po­ro Stre­hov­cu. S tran­spa­ren­ti Tu­di jaz sem Ta­dej!, Pra­vi­ca ži­ve­ti in de­lo­va­ti po ve­sti!, Mon­ti­ra­ni so­dni pro­ces! in Svo­bo­da go­vo­ra v ro­kah so kre­ni­li z lju­bljan­ske­ga Pre­šer­no­ve­ga tr­ga do so­di­šča. Zbra­ni pro­te­stni­ki, med nji­mi šte­vil­ni, ki so le­ta 2012 in 2015 na­spro­to­va­li iz­e­na­če­nju pra­vic is­to­spol­nih pa­rov z ra­zno­spol­ni­mi in mo­žno­sti po­svo­ji­tve otrok, so pro­te­sti­ra­li v or­ga­ni­za­ci­ji Ko­or­di­na­ci­je Mi ne so­di­mo, mi po­ma­ga­mo!, ki jo vo­di Aleš Primc. Ta je de­jal, da so se zbra­li, da "po­sku­ša­mo pri­pe­lja­ti v Slo­ve­ni­ji zdra­vo pa­met na so­di­šče" in da ja­sno po­ve­do, da za­go­var­ja­jo svo­bo­do go­vo­ra ter da je Stre­ho­vec kri­vič­no pre­ga­njan v mon­ti­ra­nem pro­ce­su. Je­an-Cla­u­de Juncker je vče­raj spre­jel Mar­ja­na Šar­ca, Slo­ve­ni­jo pa ozna­čil kot za­ne­slji­vo par­tne­ri­co. spo­ro­či­li v ti­skov­ni služ­bi ko­mi­si­je. S pred­se­dni­kom Evrop­ske­ga sve­ta Do­nal­dom Tu­skom pa je sre­ča­nje po­te­ka­lo "v ze­lo po­zi­tiv­nem vzduš­ju". Tusk je po sre­ča­nju tvi­tnil, da je z ve­se­ljem spre­jel Šar­ca na nje­go­vem pr­vem obi­sku v Bru­slju ter da sta raz­pra­vlja­la o bre­xi­tu, Za­ho­dnem Bal­ka­nu in vr­hu EU, ki bo na­sle­dnji te­den. Pre­mi­er Ša­rec gre v pe­tek v Ber­lin k nem­ški kan­cler­ki An­ge­li Mer­kel.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Pro­te­stni sho­di pred okraj­nim so­di­ščem se bo­do na­da­lje­va­li tu­di v pri­ho­dnjih dneh, pro­te­stni­ki se bo­do zbra­li vsak dan, ko je za Stre­hov­ca raz­pi­san na­rok na so­di­šču.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.