Le­ža­rin obr­tni­ki za­go­to­vo ne bo­do poz­dra­vi­li

Obr­tni­ki in pod­je­tja se le­ža­ri­nam lah­ko iz­o­gne­jo ta­ko, da ima­jo de­nar pri raz­lič­nih ban­kah

Vecer - - GOSPODARSTVO - Ra­je na dru­ge ra­ču­ne Ka­ko pri dru­gih ban­kah?

Ko­nec ok­to­bra med­na­ro­dni in­ve­sti­cij­ski fo­rum ESIC

Luksem­bur­ško-slo­ven­ski po­slov­ni klub (LSBC) je na go­spo­dar­ski zbor­ni­ci v Luksem­bur­gu or­ga­ni­zi­ral pr­vi do­go­dek na te­mo in­ve­sti­cij­skih pri­lo­žno­sti. Ude­le­ži­li so se ga tu­di pred­stav­ni­ki Evrop­ske in­ve­sti­cij­ske ban­ke in Evrop­ske­ga in­ve­sti­cij­ske­ga skla­da. Ro­land Stre­ber, ča­stni kon­zul Slo­ve­ni­je v Luksem­bur­gu, je oce­nil, da je Slo­ve­ni­ja lah­ko do­bra stra­te­ška vsto­pna toč­ka za po­slo­va­nje v šir­ši re­gi­ji Sre­dnje Evro­pe, kar ka­že­jo tu­di tu­ja vla­ga­nja, saj je Luksem­burg z mi­li­jar­do in pol evrov dru­gi naj­ve­čji in­ve­sti­tor v Slo­ve­ni­ji, za Av­stri­jo s tre­mi mi­li­jar­da­mi evrov. Edi­th Ste­in, sve­to­val­ka za med­na­ro­dno so­de­lo­va­nje na luksem­bur­ški go­spo­dar­ski zbor­ni­ci, vi­di naj­več mo­žno­sti za so­de­lo­va­nje na po­dro­čjih IKT, eko­teh­no­lo­gi­je, grad­be­ni­štva in in­že­ni­rin­ga.

Slo­ven­sko de­le­ga­ci­jo je vo­dil Bo­ži­dar Puč­nik iz Ma­ri­bor­ske ra­zvoj­ne agen­ci­je, mo­re­bi­tnim vla­ga­te­ljem iz Bel­gi­je in Luksem­bur­ga pa so pred­sta­vi­li več kot 30 pro­jek­tov, in si­cer Druž­be za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank, ra­zvoj­nih agen­cij Ma­ri­bor, Aj­do­všči­na, Ze­le­ni kras, No­vo me­sto in Ko­ro­ška ter ob­čin Šmar­je­ške To­pli­ce, Slo­venj Gra­dec, Piv­ka, Po­stoj­na, Ilir­ska Bi­stri­ca in Ma­ri­bo­ra. Puč­nik je ob tem vla­ga­te­lje po­va­bil na med­na­ro­dni in­ve­sti­cij­ski fo­rum ESIC, ki bo 23. in 24. ok­to­bra v Ma­ri­bo­ru. (skl)

VObr­tno-pod­je­tni­ški zbor­ni­ci Slo­ve­ni­je (OZS) so se od­zva­li na na­po­ved Aban­ke, da bo od pri­ho­dnje­ga le­ta da­lje pod­je­tjem, ki ima­jo pri njej od­pr­te po­slov­ne ra­ču­ne, za­ra­ču­na­va­la na­do­me­sti­lo za vo­de­nje sred­stev na tran­sak­cij­skem ra­ču­nu (ta­ko ime­no­va­no le­ža­ri­no). In to ne gle­de na vi­ši­no de­nar­ja, ki je na ra­ču­nu. Do 1. ja­nu­ar­ja se le­ža­ri­na za­ra­ču­na­va za zne­ske, ki pre­se­ga­jo 250.000 evrov, ta me­ja pa je bi­la, kot smo že po­ro­ča­li, zni­ža­na s 1. ok­t­o­brom. Do ta­krat so na­mreč le­ža­ri­no za­ra­ču­na­va­li za zne­ske nad pol mi­li­jo­na evrov. Pri OZS so nam od­go­vo­ri­li, da "obr­tni­ki in pod­je­tni­ki te­ga za­go­to­vo ne bo­do spre­je­li z odo­bra­va­njem, saj to pred­sta­vlja do­da­tne obre­me­ni­tve". Ob tem v zbor­ni­ci oce­nju­je­jo, da bo­do pod­je­tja ra­je pre­ne­sla ra­ču­ne na dru­ge ban­ke, kjer teh stro­škov ne bo. Ne­kaj po­dob­ne­ga so po­ve­da­li tu­di na Go­spo­dar­ski zbor­ni­ci Slo­ve-

Ker Slo­ve­ni­ja ni iz­pol­ni­la za­ve­ze Evrop­ski ko­mi­si­ji za del­no pri­va­ti­za­ci­jo NLB do kon­ca pre­te­kle­ga le­ta, mo­ra ban­ka zdaj za­pre­ti 15 po­slo­val­nic. O tem, ka­te­re po­slo­val­ni­ce bo­do za­pr­li, so se od­lo­ča­li na pod­la­gi do­se­že­nih re­zul­ta­tov in do­se­ga­nja kri­te­ri­jev, kot sta do­no­snost in mi­ni­ma­len ob­seg po­slo­va­nja. V NLB ob tem po­u­dar­ja­jo, da se šte­vi­lo za­po­sle­nih za­ra­di za­pr­tja po­slo­val­nic ne bo zmanj­ša­lo. Šti­ri­najst po­slo­val­nic bo­do za­pr­li 3. de­cem­bra, za­dnjo - po­slo­val­ni­co v Dal­ma­ti­no­vi uli­ci v Lju­blja­ni - pa po za­ključ­ku ob­no­ve po­slo­val­ni­ce v Tav­čar­je­vi uli­ci, naj­po­zne­je 30. ju­ni­ja pri­ho­dnje le­to.

Ban­ka bo za­pr­la dve po­slo­val­ni­ci v Po­mur­ju in po eno v Po­drav­ju, na Ko­ro­škem in Celj­skem. Ko­ro­šci ni­je (GZS), kjer si­cer do­da­ja­jo, da le­ža­ri­ne pri po­sa­me­znih ban­kah tež­ko ko­men­ti­ra­jo. Nji­hov glav­ni ana­li­tik Bo­jan Ivanc pra­vi, da ima­jo pod­je­tja obi­čaj­no od­pr­te ra­ču­ne pri več ban­kah in se lah­ko pri­la­go­di­jo z na­ka­zi­lom sred­stev na dru­go ban­ko. Pri tem pa je po­u­da­ril, da je od­lo­či­tev o zni­ža­nju zne­ska, za ka­te­re­ga se za­ra­ču­na­va­jo le­ža­ri­ne, po­sle­di­ca iz­ra­zi­te­ga pre­sež­ka li­kvi­dno­sti pri slo­ven­skih po­slov­nih ban­kah. Do­da­ja, da je raz­mer­je med po­so­ji­li in de­po­zi­ti pri ban­kah naj­niž­je v re­gi­ji (77 od­stot­kov), kar je po­sle­di­ca vi­so­ke ra­sti hra­nil­nih vlog go­spo­dinj­stev in pod­je­tij ter pre­no­sa de­la sla­bih ter­ja­tev na Druž­bo za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank (DUTB). Že pre­te­kli te­den smo po­ro­ča­li, da po­leg Aban­ke le­ža­ri­no za­ra­ču­na­va­jo tu­di v naj­ve­čji dr­žav­ni ban­ki NLB in In­te­si Sa­nPa­o­lo (nek­da­nji Ban­ki Ko­per). No­va KBM s se­de­žem v Ma­ri­bo­ru pod­je­tjem ta­ko ime­no­va­no bo­do pri­kraj­ša­ni za po­slo­val­ni­co v Čr­ni na Ko­ro­škem. Po­sle te po­dru­žni­ce pre­vze­ma po­slo­val­ni­ca v Me­ži­ci. V Po­mur­ju se za­pi­ra­ta po­slo­val­ni­ci Kri­žev­ci pri Lju­to­me­ru in Gor­nji Pe­trov­ci. Iz Kri­žev­cev se po­sli se­li­jo v po­slo­val­ni­co Lju­to­mer, kjer bo­do pre­vze­li tu­di po­sle iz po­slo­val­ni­ce Or­mož, ko­mi­ten­ti iz Gor­njih Pe­trov­cev pa bo­do mo­ra­li po no­vem ho­di­ti v Ro­ga­šov­ce. Za­pi­ra se tu­di le­ža­ri­no za­ra­ču­na­va za zne­ske nad pe­ti­mi mi­li­jo­ni evrov. Na­do­me­sti­lo zna­ša 0,4 od­stot­ka le­tno od vi­ši­ne se­štev­ka me­seč­ne­ga pov­preč­ne­ga sta­nja vseh pro­sto raz­po­lo­žlji­vih sred­stev pri ban­ki, ki pre­se­ga­jo pet mi­li­jo­nov evrov. Sber­bank pod­je­tjem za­ra­ču­na 0,4 od­stot­ka le­tno, če konč­no dnev­no sta­nje na ra­ču­nu pre­se­ga 15 mi­li­jo­nov evrov. Na­do­me­sti­lo se za­ra­ču­na za ce­lo­ten zne­sek. Fi­nanč­ne in­sti­tu­ci­je pa mo­ra­jo Sber­bank le­ža­ri­no pla­ča­ti že, ko konč­no sta­nje na ra­ču­nu pre­se­ga mi­li­jon evrov.

Spar­kas­se na­do­me­sti­lo za vo­de­nje sred­stev na tran­sak­cij­skem ra­ču­nu za­ra­ču­na­va, ko ima pod­je­tje na svo­jem ra­ču­nu mi­li­jon evrov ali več. Za zne­ske nad mi­li­jo­nom evrov mo­ra­jo pod­je­tja pla­ča­ti 300 evrov me­seč­no in na­to za vsak do­da­tni mi­li­jon no­vih 300 evrov.

SKB ban­ka in Go­renj­ska ban­ka za­ra­ču­na­va­ta 0,4 od­stot­ka le­ža­ri­ne na le­to za zne­ske nad mi­li­jo­nom evrov, ena­ko pri Uni­cre­di­tu, le da je me­ja pri tej ban­ki dva mi­li­jo­na evrov. Še viš­je so me­jo za le­ža­ri­no po­sta­vi­li pri Adi­kko Bank, na tri mi­li­jo­ne evrov, prav ta­ko pa za­ra­ču­na­jo 0,4 od­stot­ka od me­seč­ne­ga pov­pre­čja nad ome­nje­no me­jo. po­slo­val­ni­ca Go­re­nje v Ve­le­nju, na­sle­dni­ca bo po­slo­val­ni­ca Ru­dar­ska na Ru­dar­ski ce­sti v Ve­le­nju.

NLB do­da­ja, da bo stran­ke o pre­no­su po­slo­va­nja v dru­ge po­slo­val­ni­ce po­se­bej ob­ve­sti­la, lah­ko pa se bo­do od­lo­či­le, da po­sle pre­ne­se­jo v ka­te­ro ko­li dru­go po­slo­val­ni­co te ban­ke. Za­go­ta­vlja­jo, da stran­ke za­ra­di pre­no­sa po­slo­va­nja ne bo­do ime­le do­da­tnih stro­škov. (mr)

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Za­ra­ču­na­va­nje na­do­me­sti­la za vo­de­nje sred­stev na tran­sak­cij­skem ra­ču­nu ne gle­de na zne­sek za obr­tni­ke in pod­je­tja po­me­ni do­da­tne obre­me­ni­tve.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.