Sa­ša Ar­se­no­vič ku­pil še Sta­ri ra­dio

Ga­le­ri­ja Go­spo­ska ima na šir­šem ob­mo­čju Vo­ja­šni­ške­ga tr­ga am­bi­ci­o­zne na­čr­te: po Gar­den Rooms že­li­jo v ho­tel pre­u­re­di­ti še Sta­ri ra­dio, Žič­ki dvor pa raz­vi­ti v kon­gre­sno­kul­tur­ni cen­ter s pod­ze­mno ga­ra­žno hi­šo

Vecer - - MARIBOR - Pre­po­zna­va po­ten­ci­al za­pu­šče­nih objek­tov Utri­nek: Pre­plet za­seb­nih in ob­čin­skih na­čr­tov

Eden ve­čjih iz­zi­vov pre­no­ve opu­šče­ne in za­ne­mar­je­ne stav­be na Vo­ja­šni­škem tr­gu je bil po­pol­no­ma za­ra­ščen zu­na­nji pro­stor ozi­ro­ma atrij, ki so ga pre­o­bli­ko­va­li v vrt, na ka­te­rem lah­ko po­se­di­jo obi­sko­val­ci ho­te­la. "Že­le­li smo, da gost, ki pri­de iz re­cep­ci­je, do­ži­vi 'uau efekt'," je po­ve­dal Ar­se­no­vič. Bu­tič­ni ho­tel Gar­den Rooms ima 16 sob in 37 le­žišč.

Stav­bo so ob­no­vi­li z ar­hi­tek­tom Du­ša­nom Bo­ra­kom, obli­ko­val­ko in­te­ri­er­ja Ka­tjo Ja­u­šo­vec in v so­de­lo­va­nju z za­vo­dom za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne, za ure­di­tev vr­ta je po­skr­bel Mi­ha Ku­har iz ma­le vr­tne de­lav­ni­ce Dan­de­li­on. Ta­ko Bo­rak kot Ku­har sta ob pred­sta­vi­tvi pro­jek­ta iz­po­sta­vi­la odli­čen od­nos z in­ve­sti­tor­jem, ki ima spo­sob­nost, da pre­po­zna po­ten­ci­al za­pu­šče­nih objek­tov, in po­sluh za stro­ko.

Vre­dno­sti in­ve­sti­ci­je Ar­se­no­vič ni že­lel raz­kri­ti, je pa po­ve­dal, da je bil eden iz­med mo­ti­vov za­njo in­for­ma­ci­ja o na­čr­to­va­ni ce­lo­vi­ti pre­no­vi Vo­ja­šni­ške­ga tr­ga po ar­hi­tek­tur­nem na­čr­tu ate­lje­ja Ate­li­e­rar­hi­tek­ti pod vod­stvom ar­hi­tek­ta Ju­ri­ja Ko­be­ta. Na tem de­gra­di­ra­nem ob­mo­čju je ob­či­na v pre­te­klih le­tih že ob­no­vi­la lut­kov­no gle­da­li­šče in Mi­no­rit­sko cer­kev, zgra­di­la zu­na­nji av­di­to­rij, v na­čr­tu pa je še ob­no­va So­dne­ga stol­pa in pro­pa­da­jo­če­ga objek­ta v Vo­ja­šni­ški 14, kjer naj bi za­ži­vel vi­no­gra­dni­ški mu­zej. Pre­no­va naj bi sta­la 4,6 mi­li­jo­na evrov, de­lež ob­či­ne pri tem bi zna­šal 920 ti­soč evrov. Bo pa pri pre­no­vi Vo­ja­šni­ške­ga tr­ga oči­tno pri­šlo do za­mi­ka pri pri­do­bi­va­nju evrop­skih sred­stev, saj je ma­ri­bor­ska ob­či­na na mi­ni-

An­drej PETELINŠEK str­stvo za oko­lje od­da­la ne­po­pol­no vlo­go. V tem de­lu me­sta se ta­ko do­pol­nju­je­jo na­čr­ti ma­ri­bor­ske ob­či­ne in za­seb­ne­ga in­ve­sti­tor­ja Sa­še Ar­se­no­vi­ča, ki pa bo zdaj ze­lo ver­je­tno kan­di­di­ral za žu­pa­na. Po­tem ko so ob­no­vi­li objekt na Vo­ja­šni­škem tr­gu 8, je Ar- se­no­vič na­po­ve­dal že nov pro­jekt v bli­ži­ni, saj je rav­no v teh dne­vih za­klju­čil na­kup Sta­re­ga ra­dia, ki je bil pred le­ti eno od pri­zo­rišč Fe­sti­va­la Lent.

Sta­ri ra­dio bo pre­u­re­dil v ho­tel s 37 so­ba­mi, je na­po­ve­dal Ar­se­no­vič, ki pa ima am­bi­ci­o­zne na­čr­te tu­di z bli­žnjim Žič­kim dvo­rom. Re­vi­ta­li­za­ci­ja sre­dnje­ve­ške stav­be po­te­ka po­sto­po­ma, za zdaj Ar­se­no­vič upo­ra­blja pred­vsem atrij za or­ga­ni­za­ci­jo ku­li­na­rič­nih, kul­tur­nih in za­bav­nih do­god­kov. Do le­ta 2020 pa naj bi Žič­ki dvor po­stal kon­gre­sno-kul­tur­ni cen­ter s pod­ze­mno ga­ra­žno hi­šo. Sa­ša Ar­se­no­vič se ob pred­sta­vi­tvi Gar­den Rooms ni mo­gel iz­o­gni­ti šte­vil­nim vpra­ša­njem okrog žu­pan­ske kan­di­da­tu­re. Spr­va je zbra­nim no­vi­nar­jem de­jal, da te­ga ne bo ko­men­ti­ral, na­to pa je ven­dar­le po­ve­dal: "Pre­pri­ču­je­jo me že dol­go in mo­go­če je res čas, da str­ne­mo vr­ste in da sku­paj zgra­di­mo, če­sar ni­ma­mo. Ni­ma­mo ne vi­zi­je ne am­bi­ci­je, ima­mo pa iz­je­men po­ten­ci­al. Iz­ziv je res ve­lik. Ni­sem še či­sto re­kel da. Če se bo­mo z eki­po ugle­dnih in zna­nih Ma­ri­bor­ča­nov, ki me spod­bu­ja, uskla­di­li, va­bim v če­tr­tek ob pol šti­rih na Sta­ri most, kjer vam bo­mo po­ve­da­li bi­stve­no več."

Fo­to: Igor NAPAST

Eden ve­čjih iz­zi­vov pre­no­ve opu­šče­ne in za­ne­mar­je­ne stav­be na Vo­ja­šni­škem tr­gu je bil po­pol­no­ma za­ra­ščen zu­na­nji pro­stor ozi­ro­ma atrij, ki so ga pre­o­bli­ko­va­li v vrt, na ka­te­rem lah­ko po­se­di­jo obi­sko­val­ci ho­te­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.