Za­gna­li no­vo mre­žo Ma­ri­bor is the Fu­tu­re

Ne­vla­dni­ki, ki se ukvar­ja­jo s kul­tu­ro in tu­riz­mom v me­stu, se po­ve­zu­je­jo

Vecer - - MARIBOR -

do traj­no­stne­ga tu­riz­ma, kot si ga vsi že­li­mo?

Šut.

Šus. Sa­lon­ski swing • Zi­baj! [Sa­lon upo­rab­nih ume­tno­sti • 20.00 • Vsto­pni­ne ni]

Fo­to: An­drej PETELko­ŠEK

Par­tner­ji v pro­jek­tu so za­gon no­ve mre­že kre­a­tiv­ne­ga in kul­tur­ne­ga tu­riz­ma Ma­ri­bor is the Fu­tu­re pred­sta­vi­li na te­ra­si GT22.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.