Kr­ta­če­nje pol­žev? Pa kaj še

Bi bi­li pri­ča roj­stvu me­tu­lja? Bi ra­di vi­de­li, ka­ko spro­šče­no na hrb­tu dr­njo­ha­jo te­nre­ki, ali zlo­mlje­no palč­ko, ki oži­vi? Vse to še do ne­de­lje po­nu­ja svet na­ra­ve Si­mo­na Cir­ku­la­na, ki se je za do­brih 14 dni pre­se­lil v dvo­ra­no KS na Lju­beč­ni

Vecer - - CELJSKO - Ko ko­sma­ti paj­ek raz­bi­ja ste­re­o­ti­pe Jaj­če­ca po po­šti Z na­ku­pom bub po­ma­ga ce­li ve­ri­gi

"Vse te ži­va­li lah­ko lju­dje, če že­li­jo, tu­di sa­mi vza­me­jo v ro­ke. Škor­pi­jon ne pi­či, paj­ek ne ugri­zne. Vse ži­va­li, ki so­de­lu­je­jo na de­lav­ni­cah, so mi­ro­ljub­ne. V na­ra­vi bi te ži­va­li člo­ve­ka si­cer res lah­ko za­zna­le kot ple­nil­ca in bi se te­mu pri­mer­no od­zva­le. Tu, s te­mi ži­val­mi, pa lah­ko obi­sko­val­ci do­ži­vi­jo ta stik, ki ga v na­ra­vi ne mo­re­jo," po­ja­sni bi­o­log. Nje­gov na­men je tu­di, da s pri­ka­zom v ži­vo otro­kom pri­bli­ža uč­no snov, ki jo obrav­na­va­jo v šo­li. De­ni­mo raz­li­ko med vre­ten­čar­ji in ne­vre­ten­čar­ji, čle­no­nož­ci in meh­kuž­ci, le da se šo­le žal ni­so mno­žič­no od­zva­le na to po­nu­je­no pri­lo­žnost. Pa rav­no za­to ima v svo­ji bo­ga­ti zbir­ki ži­va­li de­ni­mo naj­ve­čje­ga ko­pen­ske­ga meh­kuž­ca na sve­tu – or­ja­ške­ga afri­ške­ga pol­ža. Prav­za­prav ni sam; s par­tner­jem, rav­no ta­ko obo­je­spol­ni­kom, sta ustva­ri­la že šte­vil­no dru­ži­no mla­dih pol­žev. In med­tem ko Si­mon Cir­ku­lan raz­la­ga, ka­ko obo­je­spol­ni­ki v pra­ksi funk­ci­o­ni­ra­jo, polž na nje­go- vi ro­ki po­ča­si zle­ze iz lu­pi­ne. Ra­do­ve­dno po­gle­du­je, kaj se oko­li nje­ga do­ga­ja, in pri tem po­ka­že ču­do­vit vzo­rec na svo­ji ko­ži. "Tu­di na lu­pi­ni ima lep vzo­rec. Če bi ga ma­lo skr­ta­čil, bi bil še lep­ši," po­ja­sni. Si­mon Cir­ku­lan in trop­ski svet na Lju­beč­ni Kaj bo s šte­vil­ni­mi mla­di­či, vpra­ša­mo. "V Slo­ve­ni­ji to ni rav­no po­gost hi­šni lju­bljen­ček, ta­ko da s pol­že­re­jo se ne mo­rem ukvar­ja­ti. Je pa po­ten­ci­al v pa­lič­nja­kih (si­cer spet ne v Slo­ve­ni­ji), saj lah­ko nji­ho­va jaj­če­ca kup­cem po­ši­ljam po po­šti." Ob tem po­ka­že na kup pa­lic. Kje naj bi se skri­va­le ži­va­li, je tež­ko ugo­to­vi­ti. Ko po­drob­no po­gle­daš, iz ne­ka­te­rih pa­lic res štr­li­jo no­ge, ne­ka­te­re zlo­mlje­ne palč­ke pa še­le, ko se jih do­ta­kne Cir­ku­lan, po­ka­že­jo svo­je po­prej pov­sem skri­te no­ži­ce. Pro­fi igral­ci, ni­maš kaj. "Za­to so me­ni zdi­jo pa­lič­nja­ki ta­ko ze­lo fa­sci­nan­tni in jih imam ze­lo rad. So ma­li ču­dež na­ra­ve. Zra­ven," na­da­lju­je so­go­vor­nik in po­ka­že na še en pov­sem skrit par oči, "je par pa­lič­nja­kov, ki so v na­ra­vi že iz­u­mr­la vr­sta. Ži­ve­li so na ob­mo­čju Bor­nea, kjer po­spe­še­no iz­se­ka­va­jo trop­ski gozd za­ra­di na­sa­dov olj­nih palm. Tu­di oran­gu­ta­ni ima­jo ena­ko te­ža­vo. Ta­kšne ži­va­li po­go­sto­krat ži­ve sku­ri­jo." Ti­sto, kar že na pr­vi po­gled pri­te­gne po­gled in te od­ne­se v dru­ga­čen svet, pa so pi­sa­ni me­tu­lji, ki kro­ži­jo po ume­tno ustvar­je­nem trop­skem košč­ku ra­ja. Dnev­no se na kra­ju sa­mem ro­di, to­rej, pri­le­ze iz bub, vsaj pet me­tu­ljev. "Ta je star pri­bli­žno uro, ta­le tu­kaj pa si še su­ši kri­la," opi­su­je Si­mon Cir­ku­lan. "Pred raz­sta­vo sem in­ku­bi­ral več kot 150 bub oko­li 25 vrst me­tu­ljev. Da se me­tu­lji iz­le­že­jo iz bub, tra­ja od 9 do 21 dni, od­vi­sno od vr­ste. Imam pa tu­di bu­be afri­ških noč­nih me­tu­ljev, ki bo­do po­tre­bo­va­le več me­se­cev, da se bo­do iz­le­gle v od­ra­slo ži­val." Am­pak od kod je do­bil te bu­be? "Na­ro­čam jih pri vzre­di­te­ljih me­tu­ljev in jih do­bim po po­šti. Ve­li­ko bub je vzgo­je­nih na far­mah me­tu­ljev, na Ko­sta­ri­ki, Fi­li­pi­nih, v trop­skih de­že­lah pač, ki ima­jo za­ni­mi­ve vr­ste. Z na­ku­pom bub po­ma­ga­mo fi­nan­ci­ra­ti rev­ne de­že­le, ker se lju­dje lah­ko za­po­sli­jo na far­mah me­tu­ljev. Ta­ko pri­de­jo na le­ga­len na­čin do vi­ra do­hod­ka, na­me­sto da bi se lo­ti­li ka­kšne­ga čr­ne­ga lo­va. De­jan­sko ta­ko va­ru­je­mo na­ra­vo in pod­pi­ra­mo pre­ži­ve­tje pre­bi­val­stva," po­ja­sni. Kaj več ra­do­ve­dnim obi­sko­val­cem v ži­vo ra­zlo­ži kar sam. Do vključ­no ne­de­lje na Lju­beč­ni.

Fo­to: Roz­ma­ri PE­TEK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.