Bolj kot so­de­lo­va­ti je va­žno zma­ga­ti

Le­gen­da pra­vi, da zma­go­val­ca Bar­co­la­ne s plo­vil in tr­ža­ške oba­le poz­dra­vi 300.000 lju­di

Vecer - - KALEJDOSKOP - Jan­ko Ko­smi­na, moj­ster si­ner­gi­je

Prav­za­prav je bi­la Bar­co­la­na v za­čet­ku ne­ka­kšen ma­lo­me­ščan­ski pi­knik na vo­di, je­sen­ski poz­drav po­le­tju. Bar­co­la­na je iz nič zra­sla do da­na­šnje ve­li­ko­sti, če­prav po špor­tnem po­me­nu glo­bal­no ni ve­lik do­go­dek. V pro­sto­ru Al­pe-Adri­ja pa ima ve­lja­vo, še po­se­bej v Tr­stu, kjer v de­se­tih dneh pri­re­di­tve, re­ga­ta je ne­ve­sta na tor­ti, na­ni­za­jo več kot 350 ze­lo obi­ska­nih do­god­kov. Le­gen­da tr­di, da vsa­ko­kra­tne­ga zma­go­val­ca z dol­ge tr­ža­ške oba­le in plo­vil od Bar­ko­velj in Mi­ra­ma­ra do tr­ga Uni­ta poz­dra­vi 300.000 lju­di. Eden od spre­mlja­jo­čih do­god­kov je po­sta­la tu­di so­bo­tna re­li re­ga­ta Go to Bar­co­la­na from Slo­ve­nia, njen po­kro­vi­telj je ho­tel Kem­pin­ski Pa­la­ce Por­to­rož, no­vi par­tner tr­ža­ške osre­dnje pri­re­di­tve. Re­ga­te se bo­do ude­le­ži­le slo­ven­ske ja­dr­ni­ce, ki bo­do dan ka­sne­je vo­zi­le na Bar­co­la­ni.

Bar­co­la­ne sem se ude­le­žil kar ne­kaj­krat. Kot član po­sad­ke sem bil tu­di na kro­vu Ga­ie Le­gend, ko je tri­krat zma­ga­la, in tu­di na Ve­li­kem Vi­har­ni­ku, ko je pri do 55 vo­z­lih bur­je dru­gi pre­vo­zil cilj­no čr­to. Če­prav jo je pr­vi. A to je dru­ga, ita­li­jan­ska zgod­ba. Na­če­lo­ma pa gre ve­dno za to, kdo ima dalj­še­ga. Bolj kot ne mo­ška zgod­ba, če­prav zna­jo tu­di pun­ce bi­ti vraž­je.

Kar ve­li­ke ja­dr­ni­ce so ime­li ne­ka­te­ri Slo­ven­ci že od nek­daj, med nji­mi tu­di si­jaj­ni kr­mar Ivan Štra­vs, či­sto za­res pa se je za­če­lo, ko je Vla­do Pe­tri­čič, slo­ven­ski tr­go­vec z naf­to iz Opa­ti­je, obramb­ne­mu mi­ni­str­stvu ( Ja­nez Jan­ša je ra­zu­mel zgod­bo) za do­lar po­nu­dil 50-če­velj­ski re­ga­tnik, ki so mu po­tem po na­te­ča­ju v Slo­ven­skih no­vi­cah da­li ime Si­nji ga­leb. Bo­tra je bi­la Šte­fka Ku­čan. Pri­spe­lo je več kot 20.000 pre­dlo­gov in sko­raj vsi so bi­li si­nji.

Si­nji ga­leb, kr­ma­ril ga je Ivan Štra­vs, po­zne­je pa Du­šan Puh, ni bil ka­kšna hi­tra bar­ka, bil pa je ve­lik. Pri­mor­ci z Oba­le so ne­na­va­dno ple­me, Pi­ran di­ha po svo­je, Izo­la tu­di, Ko­per še po­se­bej. Ja­dral­ski Ko­per ne­ka­ko ni mo­gel pre­ne­sti, da je pod pi­ran­skim zvo­ni­kom na mor­ju kaj ve­li­ke­ga, za­to je Jan­ko Ko­smi­na, ve­li­ki mag slo­ven­ske­ga ja­dra­nja, zbral de­nar in v Ita­li­ji ku­pil ze­lo hi­tro, prav­za­prav je­zer­sko re­ga­tno ja­dr­ni­co, zna­me­ni­to Raz­po­sa­je­no koc­ko. Šok za Ita­li­ja­ne, če­prav je bil eden zra­ven - že na svo­ji pr­vi Bar­co­la­ni je Koc­ka bi­la dru­ga, kr­ma­ril Šta­jer­ci, Ma­ri­bor­ča­ni, so do­bri mor­nar­ji in ja­dral­ci. Po­sad­ka JD Ma­ri­bor­čan­ka je z ja­dr­ni­co As­si­li­na II. v ve­li­ko­stnem ra­zre­du 1 na Bar­co­la­ni zma­ga­la tri­krat, tri­krat je bi­la dru­ga. Za kr­mi­lom Sa­mo Žvan in Pe­ter Po­du­na­vac. Uspe­šen je tu­di ma­ri­bor­ski ja­dral­ni bo­lid iz Ya­cht clu­ba Ski­pper. Naj­ve­čji uspeh so do­se­gli le­ta 2013 z iz­je­mnim če­tr­tim me­stom v ab­so­lu­tni kon­ku­ren­ci, na 40. Bar­co­la­ni pa so bi­li z ab­so­lu­tnim 17. me­stom raz­gla­še­ni za naj­bolj­šo tu­jo ja­dr­ni­co, ki pre­ma­ga naj­več kon­ku­ren­tov v svo­jem ra­zre­du. Za kr­mi­lom so bi­li Uroš Žvan, Jon Bre­celj in Lu­ka Ba­e­bler. jo je Mi­tja Ko­smi­na. Ko se kon­zor­cij Ko­smi­na or­ga­ni­zi­ra, je ne­u­smi­lje­no uspe­šen. Na­sle­dnje le­to so ku­pi­li Ga­io Le­gend. In res je po­sta­la in osta­la le­gen­da. Na Bar­co­la­ni je zma­ga­la tri­krat za­po­red in od­pe­lja­la do­mov do te­daj pre­ho­dni po­kal. Še da­nes je v Ko­pru. A to je bi­lo po­zne­je. Zgod­ba in ja­dr­ni­ce se naj­brž ne bi dalj­ša­le, če ne bi bi­lo no­vi­nar­ja Fran­ci­ja Stre­sa, nje­gov pe­pel smo stre­sli v Pi­ran­ski za­liv, ta je bil ti­sti, ki je v član­kih o ja­dra­nju pi­sal ta­ko, da Pri­mor­ci ni­so ne­ha­li tek­mo­va­ti med sa­bo. Ven­dar je bil Jan­ko Ko­smi­na tu­di člo­vek, ki zna ustva­ri­ti si­ner­gi­jo. Zdru­žil je dva si­cer ne­zdru­žlji­va ta­bo­ra (da­nes sta spet sve­tlob­no le­to na­ra­zen), na­sta­lo je, vsaj na kro­vu, za­ve­zni­štvo Puh-Ko­smi­na ali Ko­smi­na-Puh. V ozad­ju sta sta­la To­ne Maj­zelj in Mo­bi­tel. Ga­ia je bi­la z zdru­že­ni­ma po­sad­ka­ma res kra­lji­ca Ja­dra­na. Ita­li­ja­ne je ne­u­smi­lje­no tol­kla tu­di na pre­sti­žni re­ga­ti Ri­mi­ni-Krf-Ri­mi­ni, ki je po­tem ni bi­lo več. Kri­za.

V Tr­stu in oko­li­ci so se mo­ra­li zga­ni­ti. Ku­pi­li so Ri­vi­e­ro di Ri­mi­ni, se­stro Ga­ie Le­gend, z zdru­že­ni­mi mo­čmi da­li iz­de­la­ti dve Tut­ta Tri­e­ste, Shi­nin­ga in še ka­kšno ja­dral­no zve­ri­no. Se je po­zna­lo in se ni po­zna­lo, vse­ka­kor pa je šlo v mor­je ve­li­ko mi­li­jo­nov evrov. Po­pri­je­ti je bi­lo tre­ba tu­di na slo­ven­ski strani. Pri­mor­ske lju­be­zni ni­so dol­ge, zla­ta na­ve­za Puh-Ko­smi­na se je pre­tr­ga­la, ena stran se je vkr­ca­la naj­prej na Vi­har­ni­ka, po­tem na Ve­li­ke­ga Vi­har­ni­ka, v Ko­pru pa so da­li v mor­je Maxi Je­no. Te­daj vr­hun­ski ja­dr­ni­ci ni bi­lo uso­je­no na­da­lje­va­ti tra­di­ci­je Ga­ie Le­gend, dr­ži se je ozna­ka, da je ta­ko re­koč ve­dno dru­ga.

Ka­ko to? Ker je Tr­ža­ča­nom zmanj­ka­lo de­nar­ja, ne pa la­ških za­mi­sli, so šli po dru­gi po­ti. Od dru­god so na­je­ma­li ali va­bi­li mo­der­ne, 30-me­tr­ske su­per ma­ksi­je, ki jim ne­kaj me­trov kraj­ša Je­na ni mo­gla bi­ti kos. Ta­ko je še da­nes. Kje sta bi­la v tej zgod­bi su­per uspe­šni Esi­mit Euro­pa 2 in nje­gov idej­ni oče Igor Sim­čič? Ne­dvo­mno na pr­vih me­stih, ven­dar to kljub spre­tni ka­mu­fla­ži ni slo­ven­ska zgod­ba, če­prav je bil kdo z nje­ne pa­lu­be vča­sih po po­tre­bi ce­lo Slo­ve­nec.

V star­tni vr­sti

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.