No­vi­nar­ko ubil za­ra­di po­ho­te

Po umo­ru 30-le­tne te­le­vi­zij­ke Vik­to­ri­je Ma­ri­no­ve so bol­gar­ske obla­sti že pre­pri­ča­ne, da ni umr­la za­ra­di svo­je­ga de­la

Vecer - - SPOROČILA - Lju­dje in do­god­ki

Bol­gar­ske obla­sti so vče­raj spo­ro­či­le, da so nem­ški po­li­ci­sti v to­rek pri­je­li osu­mljen­ca v po­ve­za­vi s po­sil­stvom in umo­rom bol­gar­ske no­vi­nar­ke Vik­to­ri­je Ma­ri­no­ve. "V okvi­ru pre­i­ska­ve smo iden­ti­fi­ci­ra­li mo­ške­ga, ki ga je na na­šo zah­te­vo si­no­či are­ti­ra­la po­li­ci­ja v Nem­či­ji," je vče­raj de­jal bol­gar­ski no­tra­nji mi­ni­ster Mla­den Ma­ri­nov in do­dal, da ima­jo do­volj do­ka­zov, ki osu­mljen­ca po­ve­zu­je­jo s kra­jem zlo­či­na in žr­tvi­jo. Gre za sle­di DNK.

Nem­ška po­li­ci­ja je na­to po­tr­di­la, da so osu­mljen­ca pri­je­li v to­rek zve­čer v me­stu Sta­de na se­ve­ru Nem­či­je. Bol­gar­ski ge­ne­ral­ni to­ži­lec So­tir Ca­ca­rov je ob tem po­ve­dal, da v tej fa­zi ne me­ni­jo, "da je bil umor po­ve­zan s pro­fe­si­o­nal­no de­jav­no­stjo žr­tve", da pa na­da­lju­je­jo pre­i­ska­vo vseh hi­po­tez. Osu­mlje­ne­ga 21-le­tne­ga Se­ve­ri­na Ka­si­mi­ro­va so že is­ka­li za­ra­di umo­ra in po­sil­stva, je do­dal. "Do­ka­zi, ki jih ima­mo v tej fa­zi, ka­že­jo na to, da je šlo za spol­ni na­pad, ki ni bil na­čr­to­van," je še po­ve­dal.

No­vi­co o are­ta­ci­ji osu­mljen­ca v Nem­či­ji je pr­va ob­ja­vi­la sple­tna stran bol­gar­ske­ga ča­sni­ka 168 Ča­sa. Po­ro­ča­la je, da gre za Bol­ga­ra, sta­re­ga od 20 do 30 let, ki je iz Bol­ga­ri­je od­šel v so­bo­to, v Nem­či­ji pa ži­vi nje­go­va ma­ma. Bol­gar­ska te­le­vi­zi­ja TVN, kjer je de­la­la Ma­ri­no­va, pa je po­ro­ča­la, da se umor­je­na no­vi­nar­ka in osu­mlje­nec ni­sta po­zna­la. V to­rek zve­čer je po­li­ci­ja v Bol­ga­ri­ji iz­pu­sti­la Ro­mu­na, ki so ga ti­sti dan pri­je­li v po­ve­za­vi z umo­rom, ker je imel ali­bi.

Tru­plo 30-le­tne Ma­ri­no­ve so v so­bo­to na­šli v par­ku ob Do­na­vi v me­stu Ru­se na se­ve­ru Bol­ga­ri­je. Te- le­vi­zij­ska no­vi­nar­ka je med dru­gim pred smr­tjo po­ro­ča­la o pre­i­ska­vi do­mnev­ne ko­rup­ci­je pri po­ra­bi sred­stev EU. Na te­le­vi­zi­ji TVN je pred krat­kim za­če­la vo­di­ti no­vi­čar­sko po­go­vor­no od­da­jo De­tek­tor, v za­dnji od­da­ji pa je po­ro­ča­la o pre­i­sko­val­nih no­vi­nar­jih iz Bol­ga­ri­je in Ro­mu­ni­je, ki sta raz­i­sko­va­la do­mnev­no ko­rup­ci­jo pri po­ra­bi de­nar­ja iz evrop­skih ra­zvoj­nih skla­dov. Po nje­nem umo­ru so bol­gar­ske obla­sti uve­dle pre­i­ska­vo teh na­vedb pro­ti grad­be­ne­mu pod­je­tju GP Gro­up. To­žil­stvo je spo­ro­či­lo, da so pod­je­tju za­mr­zni­li pre­mo­že­nje v vre­dno­sti 14 mi­li­jo­nov evrov. Bol­gar­ske obla­sti si­cer še ve­dno pre­i­sku­je­jo pro­fe­si­o­nal­ne in oseb­ne mo­ti­ve za umor no­vi­nar­ke. Bol­ga­ri­ja je gle­de svo­bo­de me­di­jev še­le na 111. me­stu na sve­tu in s tem naj­slab­še uvr­šče­na med čla­ni­ca­mi EU pa tu­di med dr­ža­va­mi na Bal­ka­nu. Bol­gar­ski pre­mi­er Boj­ko Bo­ri­sov je si­cer že de­jal, da umor Ma­ri­no­ve ni bil po­ve­zan z nje­nim no­vi­nar­skim de­lom. Hkra­ti je kri­ti­zi­ral med­na­ro­dna zdru­že­nja in sku­pi­ne, ki so hi­tro oce­ni­li, da je bil mo­tiv za nje­no smrt po­li­ti­čen.

"V sa­mo treh dneh sem bral gro­zne stva­ri o Bol­ga­ri­ji. No­be­na ni re­snič­na," je de­jal na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci v So­fi­ji. "Kot dr­ža­va si ne za­slu­ži­mo, da nas ta­ko bla­ti­jo, med­tem ko se vsi tru­di­jo, da se re­ši pri­mer ne le sto­od­sto­tno, am­pak ti­so­čod­sto­tno." (zur) Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, če­tr­tek, 11. ok­to­ber 2018 Ka­nad­sko-ame­ri­ška igral­ka in za­go­vor­ni­ca pra­vic ži­va­li Pa­me­la An­der­son, slo­ven­skim gle­dal­cem naj­bolj zna­na po vlo­gi v na­da­lje­van­ki Obal­na stra­ža, ki na fo­to­gra­fi­ji v ro­kah dr­ži pla­kat s slo­ga­nom Sem bor­ka pro­ti klet­kam, se je vče­raj v Pa­ri­zu ude­le­ži­la de­mon­stra­cij pro­ti re­ji ži­va­li v klet­kah, ki jih je or­ga­ni­zi­ra­la med­na­ro­dna ne­vla­dna or­ga­ni­za­ci­ja CIWF (So­ču­tje v sve­tov­nem kme­tij­stvu). An­der­so­no­va je v Fran­ci­ji, da bi se ude­le­ži­la fran­co­ske raz­li­či­ce te­le­vi­zij­ske od­da­je Ples z zvez­da­mi. Je­an-Ja­cques Ro­us­se­au fran­co­ski pi­sa­telj in fi­lo­zof Tež­ko je ple­me­ni­to raz­mi­šlja­ti, ko mo­raš mi­sli­ti le na to, ka­ko boš pre­ži­vel.

Fo­to: REUTERS

Bol­ga­ri ža­lu­je­jo za umor­je­no no­vi­nar­ko Vik­to­ri­jo Ma­ri­no­vo.

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.