Po­kra­ji­ne so nuj­no po­treb­ne

Vecer - - VŽARIŠČU - ( jd)

"Po­kra­ji­ne po­tre­bu­je­mo ta­ko z vi­di­ka re­gi­o­nal­ne­ga ra­zvo­ja kot tu­di si­cer­šnje­ga ra­zvo­ja dr­ža­ve. Na po­sa­me­znih ob­mo­čjih, ki zdaj ra­zvoj­no za­o­sta­ja­jo, bi po­kra­ji­ne pri­po­mo­gle ne le k ra­zvo­ju, tem­več bi z nji­mi pre­vze­li od­go­vor­nost za ra­zvoj, saj zdaj to ra­di pre­la­ga­jo na dr­ža­vo. Je pa res, da je usta­no­vi­tev po­kra­jin iz­ključ­no v ro­kah po­li­ti­ke, in po iz­ku­šnji, ki sem jo imel sam, si ne upam na­po­ve­do­va­ti, ka­ko bo s po­treb­no ve­či­no v par­la­men­tu. A če vse po­li­tič­ne stran­ke ugo­ta­vlja­jo, da je man­ko po­kra­jin ve­lik hen­di­kep - ne na­za­dnje se to ka­že sko­zi pro­jekt Le­ta­li­šča Ma­ri­bor in te­ža­ve pri gra­dnji tre­tje ra­zvoj­ne osi, po­tem po­li­ti­ka ne bi sme­la ime­ti pol­nih ust o pod­po­ri po­kra­ji­nam s fi­go v že­pu. Je pa ob usta­na­vlja­nju po­kra­jin, za­me, bolj kot šte­vi­lo po­memb­no, ali bo­do av­to­no­mne v svo­jem de­lo­va­nju in se­ve­da tu­di pri fi­nan­cah. Po­memb­ni sta nji­ho­va vse­bi­na in ra­zvoj­na svo­bo­da. Ko go­vo­ri­mo o nji­ho­vi ve­li­ko­sti, pa bi mo­ra­li sle­di­ti evrop­skim kri­te­ri­jem, kjer je po­kra­jin­sko pov­pre­čje 150.000 pre­bi­val­cev." (um) "Poz­dra­vljam na­me­ro pre­mi­er­ja Mar­jan Šar­ca o usta­na­vlja­nju po­kra­jin. V tem tre­nut­ku ne vem do­sti o kon­cep­tu, lah­ko pa pri­ča­ku­jem, da bo kot po­zna­va­lec lo­kal­ne pro­ble­ma­ti­ke po­nu­dil ta­kšen pre­dlog, ki bo upo­šte­val vso spe­ci­fi­ko slo­ven­ske­ga pro­sto­ra in za­to uved­bo po­kra­jin tam, kjer so te že zdaj na­rav­no obli­ko­va­ne, za­ra­di po­ve­za­no­sti pro­sto­ra in funk­cij, ge­o­graf­skih, zgo­do-

vin­skih in druž­be­nih so­ro­dno­sti, kar je v pro­sto­ru že re­zul­ti­ra­lo v do­je­ma­nje la­stne po­kra­jin­ske iden­ti­te­te.

Od te­ga, ka­kšne bo­do na­lo­ge po­kra­jin, ali bo­do na vse pre­ne­se­ne ena­ke na­lo­ge ali pa se bo v pre­ne­se­nih dr­žav­nih pri­stoj­no­stih od­ra­ža­la spe­ci­fi­ka po­sa­me­zne­ga pro­sto­ra, sta od­vi­sna šte­vi­lo po­kra­jin in pot do nji­ho­ve­ga usta­na­vlja­nja. Mre­ža me­stnih ob­čin že se­daj do­kaj do­bro po­kri­va na­rav­ne po­kra­jin­ske tvor­be, t. i. sta­ti­stič­ne re­gi­je. S ta­kšno, mor­da do­pol­nje­no mre­žo in s pre­no­som pri­stoj­no­sti, ki me­stnim ob­či­nam pri­ti­če­jo po usta­vi, bi se sli­ka bo­do­čih po­kra­jin že ja­sne­je za­ri­sa­la, pot do re­gi­o­na­li­za­ci­je pa bi bi­la naj­kraj­ša."

Ivan Ža­gar, nek­da­nji mi­ni­ster za lo­kal­no sa­mo­u­pra­vo, žu­pan Slo­ven­ske Bi­stri­ce

An­drej Čas,pred­se­dnik Sve­ta Ko­ro­ške re­gi­je in žu­pan Me­stne ob­či­ne Slo­venj Gra­dec

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.