Pod­pi­ra­te usta­no­vi­tev po­kra­jin?

Vecer - - VŽARIŠČU -

V pred­vo­lil­nem ča­su so stran­ke od­go­var­ja­le:

Da. Stvar do­go­vo­ra in pri­po­ro­čil stro­ke je, ko­li­ko, a ne več, kot je sta­ti­stič­nih re­gij.

Ne gre to­li­ko za vpra­ša­nje, ko­li­ko po­kra­jin, am­pak za to, da po­kra­ji­ne (ki so ustav­no opre­de­lje­ne) po­tre­bu­je­mo, saj še ve­dno ni ure­sni­če­na za­ve­za o vzpo­sta­vi­tvi re­gij.

Pod­pi­ra­mo usta­no­vi­tev po­kra­jin pod po­go­jem, da te ne bo­do pred­sta­vlja­le do­da­tne bi­ro­krat­ske obre­me­ni­tve za dr­ža­vljan­ke in dr­ža­vlja­ne in bo­do s svo­ji­mi pri­stoj­nost­mi iz­bolj­ša­le ži­vlje­nje lju­di na svo­jem ob­mo­čju.

V si­stem lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve je tre­ba vpe­lja­ti po­kra­ji­ne, kar je za­pi­sa­no že v usta­vi. Ko­li­kšno bo šte­vi­lo teh, se je tre­ba do­go­vo­ri­ti, na­gi­ba­mo se k manj­še­mu šte­vi­lu po­kra­jin, pri­mer­no šte­vi­lo bi bi­lo od šest do osem.

Za­vze­ma­mo se za čim­prej­šnjo re­gi­o­na­li­za­ci­jo Slo­ve­ni­je z usta­no­vi­tvi­jo manj­še­ga šte­vi­la av­to­no­mnih re­gij.

Pod­pi­ra­mo usta­no­vi­tev manj­še­ga šte­vi­la po­kra­jin, ker to po­me­ni de­cen­tra­li­za­ci­jo. Po­kra­ji­ne bo­do raz­bre­me­ni­le ob­či­ne.

Me­ni­mo, da bi uved­ba po­kra­jin pri­ne­sla ra­zvoj­no funk­ci­jo, s ka­te­ro bi se po­spe­ši­lo in bolj iz­e­na­či­lo splo­šni ra­zvoj dr­ža­ve. Uved­ba po­kra­jin bi mo­ra­la bi­ti ra­ci­o­nal­na in učin­ko­vi­ta.

Se­ve­da! Po­kra­jin naj bo pet: Šta­jer­ska, Ko­ro­ška, Kranj­ska, Pri­mor­ska, Po­mur­ska.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.