Upra­vi­če­nih pet ti­soč za­po­sle­nih

Vecer - - VŽARIŠČU -

Vge­ne­ral­šta­bu Slo­ven­ske voj­ske so že pri­pra­vi­li spre­mem­be ju­nij­ske­ga uka­za gle­de do­dat­ka k vo­ja­škim pla­čam. Kot so po­ja­sni­li, so ukaz iz­da­li v pe­tek, upo­ra­blja­ti se bo za­čel z no­vem­brom. Do do­dat­ka k pla­či v vi­ši­ni 19 od­stot­kov bo­do po no­vem upra­vi­če­ni ti­sti, ki bo­do do­lo­če­ni v od­ziv­ne si­le, po oce­nah pri­bli­žno 5000 od sku­pno 6700 za­po­sle­nih. V Slo­ven­ski voj­ski so po­ja­sni­li, da je bil v ge­ne­ral­šta­bu skla­dno s pri­po­ro­či­li no­tra­nje re­vi­zij­ske služ­be 5. ok­to­bra iz­dan ukaz za iz­ved­bo evi­den­ti­ra­nja, ob­ra­ču­na­va­nja in iz­pla­če­va­nja po­ve­ča­nja plač za­ra­di po­ve­ča­ne­ga ob­se­ga de­la in obre­me­ni­tev na pod­la­gi 59. čle­na za­ko­na o služ­bi v Slo­ven­ski voj­ski.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.