Le en nad 20 ti­soč evrov

Vecer - - KOROŠKA -

V le­tu 2018 je ZZZS že osmim za­va­ro­van­cem iz­pla­čal me­seč­no bol­ni­ško na­do­me­sti­lo, ka­te­re­ga vi­ši­na je bi­la viš­ja od 10 ti­soč evrov bru­to. Na na­še iz­rec­no vpra­ša­nje, ali še kdo v Slo­ve­ni­ji pre­je­ma ta­ko vi­so­ko na­do­me­sti­lo, Da­mjan Kos, di­rek­tor za in­for­mi­ra­nje in od­no­se z jav­nost­mi v ZZZS, po­ja­sni, da dru­gi pri­me­ri ne pre­se­že­jo zne­ska 20 ti­soč evrov. V Slo­ve­ni­ji je si­cer tra­ja­nje bol­ni­ške­ga sta­le­ža ne­o­me­je­no, med­tem ko ima­jo dru­ge evrop­ske dr­ža­ve, z iz­je­mo Bol­ga­ri­je, ome­ji­tve. Ne­o­me­je­na je tu­di ab­so­lu­tna vi­ši­na na­do­me­sti­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.