Pri­mer Vin­ce­tič

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

Pri Jo­že­tu Vin­ce­ti­ču iz Mur­ske So­bo­te je po­li­ci­ja 16. de­cem­bra 2009 opra­vlja­la hi­šno pre­i­ska­vo za­ra­di su­ma vple­te­no­sti v rop. Vin­ce­tič je tr­dil, da od­red­ba za hi­šno pre­i­ska­vo ni bi­la do­volj ob­ra­zlo­že­na, za­to hi­šna pre­i­ska­va, pri ka­te­ri so si­cer za­se­gli pri­po­moč­ke za rop, na­šli pa tu­di ma­mi­la, po nje­go­vem ni bi­la za­ko­ni­ta. Ob­so­jen je bil ta­ko za rop kot za po­se­do­va­nje ma­mil. Vin­ce­tič se je pre­ko svo­jih od­ve­tni­kov za­to pri­to­žil, na­za­dnje tu­di na ustav­no so­di­šče. Ustav­ni so­dni­ki so mu pri­tr­di­li in za­pi­sa­li, da so mu bi­le v tem pri­me­ru za­ra­di ne­o­bra­zlo­ži­tve od­red­be za hi­šno pre­i­ska­vo kr­še­ne ustav­ne pra­vi­ce do ne­do­ta­klji­vo­sti za­seb­no­sti in sta­no­va­nja. Sod­bo so v de­lu, ki se na­na­ša na tr­go­vi­no z ma­mi­li, ta­ko raz­ve­lja­vi­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.