Ata mu je na­re­dil gol

De­vet­naj­stle­tni Ko­ro­šec je nov up slo­ven­ske­ga no­go­me­ta, ka­li se v pr­vi ru­ski li­gi in li­gi pr­va­kov, vpo­kli­cal ga je tu­di se­lek­tor Kav­čič. V nje­go­vi Vu­ze­ni­ci ni ni­ti no­go­me­tne­ga igri­šča, pa že lo­mi ma­drid­ski Re­al

Vecer - - FRONT PAGE -

Ko je se­lek­tor slo­ven­ske no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce pred­sta­vil se­znam igral­cev za tek­mi z Nor­ve­ško in Ci­prom v li­gi na­ro­dov, so ga šte­vil­ni po­gre­ša­li. Ja­ka Bi­jol je v tej se­zo­ni opra­vil me­te­or­ski vzpon, se usta­lil v enaj­ste­ri­ci mo­sko­vske­ga CSKA-ja, de­bi­ti­ral v li­gi pr­va­kov in vse sku­paj za­či­nil s skal­pom ak­tu­al­ne­ga evrop­ske­ga klub­ske­ga pr­va­ka, Re­al Ma­dri­da. No, še pred pr­vim tre­nin­gom je se­lek­tor član­ski eki­pi do­dal tu­di 19-le­tni­ka. Ko­ro­šec bo da­nes z re­pre­zen­tan­co od­le­tel v Oslo.

Spo­mla­di še v Ve­le­nju, na­to pa CSKA, skalp Re­a­la v li­gi pr­va­kov in vpo­klic v A-re­pre­zen­tan­co. Ze­lo hi­tro se je zvr­sti­lo, kaj to po­me­ni za mla­de­ga špor­tni­ka?

"V Ve­le­nju sem bil naj­bliž­je do­mu, vmes tri le­ta v Lju­blja­ni, za­to mi je bi­lo su­per, da sem pri­šel ma­lo bliž­je. Am­pak eno­stav­no zgo­di­lo se je, ko mo­raš sto­pi­ti ko­rak na­prej, če že­liš ne­kaj do­se­či. Za­ču­til sem, da je pra­vi čas za­me. Ko je CSKA po­kli­cal, smo vse 'po­šlih­ta­li' v ka­kih šti­rih dneh. Iz vseh po­go­vo­rov mi je bi­lo ja­sno, da imam ve­li­ke mo­žno­sti, da bom igral, ker se gra­di no­va eki­pa. Tre­ba si bo si­cer iz­bo­ri­ti me­sto, ne bo pa tre­ba ko­ga, ki že ima sta­tus na mo­jem igral­nem po­lo­ža­ju na sre­di­ni, iz­ri­ni­ti z nje­ga. Vča­sih se stva­ri iz­i­de­jo, dru­gič pač ne, tu so se."

Ste se že na­va­di­li mo­sko­vskih tem­pe­ra­tur? V Slo­ve­ni­ji je te dni pre­cej to­ple­je.

"Res je do­ma či­sto dru­ga­če, v Slo­ve­ni­jo sem pri­šel zim­sko oble­čen, tu pa son­ce. Ni­sem se še či­sto na­va­dil ru­ske­ga ve­tra, ki je kar za­hrb­ten. Uh, pi­ha pa, pi­ha."

Bo tre­ba igra­ti v dol­gih ro­ka­vih? "Pa v ro­ka­vi­cah pa v vsem ..."

Če ta mraz zdru­ži­va še z ume­tno tra­vo in tr­do pod­la­go - ume­tne pod­la­ge so si­cer vse kva­li­te­tnej­še - je vse sku­paj lah­ko ze­lo ne­pri­je­tno za ko­le­na.

"V Ru­si­jo sem pri­šel pra­vi čas, ker so sta­di­o­ni po sve­tov­nem pr­ven­stvu no­vi, ume­tna tra­va je le na ka­kih treh igri­ščih, kjer smo tek­me že od­i­gra­li. Šlo je brez po­škodb, je pa res, da so sta­di­o­ni ze­lo 'po­šlih­ta­ni'. Pred de­se­ti­mi le­ti je bi­lo tam še vse kaj dru­ge­ga, zdaj lju­dje ra­di pri­ha­ja­jo na sta­di­o­ne."

Je v dr­ža­vi še ču­ti­ti re­zul­tat­sko za­do­volj­stvo za­ra­di do­brih pred­stav na sve­tov­nem pr­ven­stvu? Še­le v če­tr­t­fi­na­lu je Ru­si­ja, ki so ji po­ma­ga­li tu­di va­ši so­i­gral­ci iz CSKA-ja, klo­ni­la pro­ti Hr­va­tom. So Ru­si že­le­li več?

"To je bi­lo nad vse­mi pri­ča­ko­va­nji, pre­ma­ga­li so Špa­ni­jo, za­do­volj­ni so. Smo pa lju­dje ta­ki, da ve­dno pri­ča­ku­je­mo še bolj­še re­zul­ta­te, da ni­ko­li ni do­volj. Vem pa tu­di, da če bo­do na evrop­skem pr­ven­stvu slab­ši, bo­do hi­tro po­za­bi­li na sta­re uspe­he."

Ta hip ste s CSKA-jem pre­se­ne­če­nje v li­gi pr­va­kov. V sku­pi­ni G ste pr­vi, pred kra­lje­vskim klu­bom iz Ma­dri­da in Ro­mo. Na Lu­žni­kih ste pre­ma­ga­li Re­al, od­i­gra­li ste vseh 90 mi­nut in ime­li tu­di pri­lo­žnost za gol. Še kaj sa­nja­te to pri­lo­žnost?

"Ne, ni­ko­li ne raz­mi­šljam ta­ko. Pač žo­ga ni šla no­ter, mo­go­če bo šla na sta­di­o­nu San­ti­a­go Ber­na­beu, pa bo še lep­še. Te tek­me so spe­ci­fič­ne, že vna­prej veš, da ne mo­reš pri­ča­ko­va­ti, da boš imel žo­go v po­se­sti, ogro­mno se na­te­češ v obram­bi brez žo­ge, ni več ne­ke­ga uži­va­nja v no­go­me­tu. To je sa­mo še ti­sto, ko veš, da mo­raš, in veš, za­kaj to de­laš. Mor­da bi kdo mi­slil, da mo­raš uži­va­ti, ko igraš pro­ti Re­a­lu. Eno­stav­no ne mo­reš, še po­se­bej na mo­jem po­lo­ža­ju za­dnje­ga zve­zne­ga igral­ca. Ne smem pre­i­gra­va­ti in se po­i­gra­va­ti z žo­go. Tu je več ga­ra­nja kot če­sa dru­ge­ga."

Ka­ko tu­di ne, če vam na­spro­ti sto­ji­jo ume­tni­ki, kot je Lu­ka Mo­drić. Sta se kaj po­go­var­ja­la?

"Pred dve­ma le­to­ma, ko sem bil v ho­te­lu v Za­dru z dru­ži­no, je bil tam tu­di Mo­drić in še da­nes imam na te­le­fo­nu shra­nje­no fo­to­gra­fi­jo z njim, zdaj pa sva igra­la drug pro­ti dru­ge­mu. Po tek­mi sem ga vpra­šal, ali ima še kak dres več, am­pak ga je že oblju­bil mo­je­mu so­i­gral­cu, Hr­va­tu Vla­šiću. Mor­da ga do­bim na Ber­na­beu."

Va­ša eki­pa je ze­lo mla­da, Ni­ko­la Vla­šić, stre­lec zma­go­vi­te­ga za­det­ka pro­ti Re­a­lu, je le dve le­ti sta­rej­ši od vas. Ima­te pa tu­di iz­ku­še­ne so­bor­ce, kot sta vra­tar in ka­pe­tan Igor Akin­fe­jev, si­cer tu­di dol­go­le­tni vra­tar in ka­pe­tan zbor­na­je ko­man­de. Vas kaj usmer­ja, je on po­dalj­ša­na ro­ka tre­ner­ja?

"Akin­fe­jev in tu­di na­pa­da­lec Dza­go­jev sta le­gen­di, ve­li­ko go­vo­ri­ta s tre­ner­jem. Tu­di če sta utru­je­na, se ji­ma ni tre­ba to­li­ko na­pre­za­ti v na­spro­tju z na­mi, ki še ve­li­ko te­če­mo. Ima­ta po­se­ben sta­tus. Vsi ju ze­lo spo­štu­je­jo, ven­dar pa sta tu­di sa­ma ta­ka pro­fe­si­o­nal­ca, da ve­sta, ko­li­ko po­tre­bu­je­ta tre­nin­ga, in to tu­di na­re­di­ta." So se ape­ti­ti CSKA-ja zdaj po­ve­ča­li? "Pred se­zo­no smo ime­li se­sta­nek z na­vi­ja­či. Re­kli so, da ne pri­ča­ku­je­jo ni­če­sar dru­ge­ga, kot da da­mo vse od se­be, ker smo mla­da eki­pa. Vse­e­no pa smo za­če­li igra­ti do­ber no­go­met. Ze­nit je mor­da na rav­ni viš­je, je tu­di kon­stan­ten, ima do­bro eki­po. Za­daj pa smo že tu­di mi, tre­ner že­li, da igra­mo lep no­go­met, in mi­slim, da igra­mo ene­ga bolj­ših v li­gi."

Va­še igre ni­so osta­le ne­o­pa­zne. Do­ča­ka­li ste tu­di vpo­klic se­lek­tor­ja To­ma­ža Kav­či­ča v član­sko re­pre­zen­tan­co. Ka­kšno je vzduš­je v re­pre­zen­tan­ci?

"Še ni­kjer, ka­mor­ko­li sem pri­šel, ni­sem imel te­žav s pri­la­ga­ja­njem. Zdi se mi, da je vzduš­je v re­pre­zen­tan­ci iz dne­va v dan bolj­še, na tre­nin­gih ni po­pu­šča­nja, se­lek­tor je pov­zdi­gnil glas in re­kel: ' Zdaj pa mo­ra­mo.' To se vi­di."

Bo­ste vsto­pi­li v igro?

"Ne pri­ča­ku­jem ni­če­sar, tu sem za­to, da vi­dim, ka­ko de­lu­je si­stem, ka­ko igra­jo igral­ci na mo­jem igral­nem po­lo­ža­ju, po­memb­no je, da se pri­la­go­dim, da vi­dim, kaj se­lek­tor zah­te­va od mo­je­ga igral­ne­ga po­lo­ža­ja. Za moj pr­vi zbor je to mo­ja pr­va stvar."

Tu­di dej­stvo, da ste za­si­ja­li na ve­li­ki sce­ni, ka­že, da ima Slo­ve­ni­ja po­ten­ci­al v mla­dih. Vaš vpo­klic je tu­di Kav­či­čev si­gnal, ki ka­že na na­da­lje­va­nje pro­ce­sa po­mla­je­va­nja, jav­nost pa ho­če re­zul­ta­te ta­koj. "Vsi ve­mo, da ima Slo­ve­ni­ja iz­vr­stne igral­ce, vsi ve­mo, v ka­kšnih klu­bih igra­mo. To je tre­ba sa­mo se­sta­vi­ti sku­paj, da se re­pre­zen­tan­ca dvi­gne. Pre­pri­čan sem, da za­go­to­vo lah­ko kaj na­re­di­mo."

Pri­šli ste iz majh­ne sre­di­ne, Dra­vo­gra­da, tre­nu­tno pa ste vpo­kli­ca­ni kar štir­je Ko­ro­šci, ob vas še Bez­jak, Kranjc in vra­tar Ko­tnik. Prav vsi igra­te v tu­ji­ni, obe­nem pa Ko­ro­ška ni­ma pr­vo­li­ga­ša. Ka­ko je to mo­go­če? Sploh pa v va­ši Vu­ze­ni­ci ni ni­ti no­go­me­tne­ga igri­šča.

"Ja, v Vu­ze­ni­ci to res manj­ka. Ata mi je na­re­dil ve­lik gol na igri­šču na trav­ni­ku ob šo­li. Ze­lo ško­da, ves čas po­slu­šam, ka­ko se klu­bi ne mo­re­jo zme­ni­ti. Res bo mo­ral nek­do pri­ti in na­re­di­ti red, da se pri­de v pr­vo li­go. Prav za­ra­di te­ga sem šel v Lju­blja­no, ker je Dra­vo­grad s ka­de­ti in mla­din­ci iz­pa­del iz pr­ve li­ge. Vsi so za­če­li ho­di­ti stran, zdaj ima­jo si­cer am­bi­ci­je po vr­ni­tvi, a bo­mo vi­de­li."

Mor­da se bo vaš oče Ja­nez Bi­jol, ki je uspe­šen pod­je­tnik, pred le­ti tu­di na­gra­je­nec Go­spo­dar­ske zbor­ni­ce, od­lo­čil za spon­zo­ri­ra­nje, ko je ta­ko dru­žin­sko v no­go­me­tu, da ne bo ho­dil sa­mo na va­še tek­me. Sli­šim, da se je z av­tom pri­pe­ljal na va­šo pr­vo tek­mo li­ge pr­va­kov v Pl­zen. "Ne vem, ali se bo ho­tel spu­šča­ti v to, bo­do mo­ra­li po­ča­ka­ti na me­ne po ka­ri­e­ri." V li­gi pr­va­kov je Ko­ro­šec do­bil dvo­boj s To­ni­jem Kro­o­som.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Bo Ja­ka Bi­jol no­vi mo­tor slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.