Igre za pre­stol

Še pred ura­dnim za­čet­kom je vo­lil­na kam­pa­nja v Ma­ri­bo­ru že po­šte­no za­vre­la

Vecer - - FRONT PAGE - Aljo­ša Per­šak

Na­tan­ko čez en te­den se bo ura­dno za­če­la vo­lil­na kam­pa­nja za lo­kal­ne vo­li­tve, a v Ma­ri­bo­ru se je tek­ma za žu­pan­ski stol­ček že po­šte­no raz­vne­la. Za pre­o­brat je po­skr­be­la do­kaj po­zna na­ja­va kan­di­da­tu­re zna­ne­ga pod­je­tni­ka Sa­še Ar­se­no­vi­ča, ki se je vče­raj s sku­pi­no pod­por­ni­kov spre­ho­dil čez Sta­ri most in na de­snem bre­gu Dra­ve oblju­bil, da bi Ma­ri­bor vo­dil po­šte­no in tran­spa­ren­tno. Ob iz­vo­li­tvi bi vo­de­nje svo­je Ga­le­ri­je Go­spo­ske pre­pu­stil Bo­štja­nu He­dže- tu, sam bi ostal la­stnik. Ar­se­no­vič še ve­dno ni že­lel po­tr­di­ti, ali bo nje­go­vo žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro vlo­ži­la stran­ka SMC, z Ini­ci­a­ti­vo za Ma­ri­bor sku­ša pre­pri­ča­ti, da je ne­stran­kar­ski kan­di­dat.

Po­memb­no stran­kar­sko pod­po­ro si je za­go­to­vil prej­šnji žu­pan Franc Kan­gler, saj se je ma­ri­bor­ski od­bor SDS po pri­ti­skih iz cen­tra­le stran­ke od­lo­čil, da ne bo imel svo­je­ga žu­pan­ske­ga kan­di­da­ta, am­pak so pod­pr­li Kan­gler­ja. Kam­pa­nja v Ma­ri­bo­ru pa je za­be­le­ži­la tu­di pr­vi in­ci­dent: po­slan­ki in žu­pan­ski kan­di­dat­ki Li­di­ji Div­jak Mir­nik so ne­znan­ci na oseb- nem av­to­mo­bi­lu pre­re­za­li vse pnev­ma­ti­ke, na ve­tro­bran­skem ste­klu pa pu­sti­li obe­še­no lut­ko s fo­to­gra­fi­jo nje­ne­ga obra­za, na ka­te­rem so bi­le rde­če sle­di.

ZAr­se­no­vi­čem iz kri­ze. Ta­ko je Sa­šo Ar­se­no­vi­ča pred­sta­vil pe­snik An­drej Br­var. Ura­dna na­ja­va žu­pan­ske kan­di­da­tu­re ma­ri­bor­ske­ga pod­je­tni­ka, la­stni­ka in di­rek­tor­ja Ga­le­ri­ja Go­spo­ska se je zgo­di­la po spre­ho­du s pod­por­ni­ki čez Sta­ri most na de­sni breg Dra­ve in spu­stu k re­ki. Br­var je po­u­da­ril, da je Ma­ri­bor v za­dnjih le­tih kon­stan­tno pa­dal v svo­jem ra­zvo­ju in da je "ra­zvoj­ni pro­sti pad" ne­ka­te­re me­šča­ne spra­vljal v gro­zo. "Ne­kaj ne­stran­kar- skih lju­di se je zbra­lo v ini­ci­a­tiv­no sku­pi­no, ki je na­ve­za­la sti­ke z Ar­se­no­vi­čem in ga sku­ša­la na­go­vo­ri­ti, da bi na­sto­pil kot žu­pan­ski kan­di­dat. Ni bi­lo lah­ko, v za­čet­ku se je upi­ral, da­nes ima­mo sre­čo, da je na to kan­di­da­tu­ro pri­stal," je de­jal Br­var.

"Ati, ne pre­la­gaj na šti­ri le­ta"

Ar­se­no­vič se je za­hva­lil ini­ci­a­ti­vi pod­por­ni­kov, da ga je pre­pri­ča­la v kan­di­da­tu­ro, "ker ve­dno bolj ču­tim, da je to pra­va pot". Do­da­ten im­pulz za od­lo­či­tev je do­bil na dru­žin­skem po­go­vo­ru z otro­ki, "ki so tu­di ne­ho­te po­sta­li del te zgod­be. Ko sem za­čel sta­vek, kaj lah­ko sto­riš da­nes, je de­se­tle­tna hčer­ka na­da­lje­va­la: 'Ati, ne pre­la­gaj na šti­ri le­ta.'" Ar­se­no­vič je po­u­da­ril, da je ne­stran­kar­ski kan­di­dat, ki ra­ču­na na pod­po­ro več strank. Ker ni zbi­ral pod­pi­sov za kan­di­da­tu­ro, ga bo mo­ra­la pre­dla­ga­ti stran­ka, ali bo to naj­ver­je­tne­je SMC, Ar­se­no­vič ni že­lel po­tr­di­ti. "Ne gle­de na to, či­ga­vo plat­for­mo bo­mo upo­ra­bi­li, bo­do na njej mo­ji lju­dje, ne stran­kar­ski, ki se ne bo­do včla­nje­va­li ni­ka­mor," je za­tr­dil Ar­se­no­vič, ki je ta­ko že 15. žu­pan­ski kan­di­dat v Ma­ri­bo­ru.

Da ima pod­je­tni­ško in me­ne­džer­sko vi­zi­jo, ka­ko upra­vlja­ti z me­stom, je iz­po­sta­vil. "Me­sto bi mo­ra­lo bi­ti vsem nam, ki tu­kaj ži­vi­mo, nič dru­ge­ga kot odli­čen ser­vis. Mo­je za­go­to­vi­lo je, da bi bil ser­vis te­ga me­sta z vse­mi za­po­sle­ni­mi, ki de­la­jo v me­stni upra­vi, v jav­nih za­vo­dih in jav­nih pod­je­tjih, ta­kšen, da bi nam bil v po­nos in ko­rist." "Za­go­ta­vljam tran­spa­ren­tnost in po­šte­nost," je oblju­bil Ar­se­no­vič in na vpra­ša­nje, ka­ko bo v pri­me­ru iz­vo­li­tve raz­me­jil jav­no in za­seb­no funk­ci­jo, od­vr­nil, da bo upra­vlja­nje svo­je Ga­le­ri­je Go­spo­ske pre­pu­stil Bo­štja­nu He­dže­tu, bo pa ostal la­stnik pod­je­tja. Da ne bi zgra­dil vse­ga, kar je, če ne bi imel ob se­bi do­bre eki­pe, je po­u­da­ril. "Ko sem ra­ču­nal v de­nar­ju, je Ga­le­ri­ja Go­spo­ska v za­dnjih le­tih v me­sto vlo­ži­la več kot me­sto."

Ključ­na te­ža­va pri upra­vlja­nju Ma­ri­bo­ru v pre­te­klo­sti je bi­lo po nje­go­vem po­manj­ka­nje ja­sne stra­te­gi­je, vi­zi­je in ci­ljev. "Sve­tov­ni pr­va­ki smo v tem, ka­ko se ra­di po­go­var­ja­mo pa ne­ra­di de­la­mo. Jaz bi rad, da de­la­mo," je še iz­po­sta­vil raz­li­ko med prej­šnji­mi žu­pa­ni in sa­bo in se s pod­por­ni­ki po­dal po me­stu, da vi­di­jo, kaj bo tre­ba vse na­re­di­ti za lep­ši in bolj­ši Ma­ri­bor. Okrog Sa­še Ar­se­no­vi­ča se je obli­ko­va­la sku­pi­na pod­por­ni­kov v Ini­ci­a­ti­vi za Ma­ri­bor. V njej so Ur­ban La­paj­ne, vod­ja pro­jek­tov v To­var­ni pod­je­mov, An­drej Br­var, pe­snik, Gre­gor Re­i­chen­berg, ar­hi­tekt, Zo­ra A. Ju­rič, kul­tur­na de­lav­ka, Ro­bert Ke­re­ži, ul­tra­ma­ra­to­nec, Aleš Ko­bal in Sa­ša Pre­lič, pro­fe­sor­ja na Prav­ni fa­kul­te­ti Ma­ri­bor, Sa­mo Pe­ter Med­ved, pre­da­va­telj s po­dro­čja pro­me­tne in­fra­struk­tu­re, To­ne Vo­gri­nec, dol­go­le­tni funk­ci­o­nar Med­na­ro­dne smu­čar­ske zve­ze, Ne­nad Ci­zl, gra­fič­ni obli­ko­va­lec, Ma­ja Lam­pelj, zdrav­ni­ca, Aljaž Bra­ti­na, ban­čnik ... "Mno­gi so zra­ven, a ne­ka­te­ri iz raz­lič­nih ra­zlo­gov ne že­li­jo bi­ti iz­po­sta­vlje­ni," pra­vi Ar­se­no­vič. Smo pa iz­ve­de­li, da so se pri ne­ka­te­rih mo­re­bi­tnih pod­por­ni­kih po­ja­vi­li za­drž­ki, ker ga bo za žu­pa­na naj­ver­je­tne­je pre­dla­gal SMC.

"Ve­dno bolj ču­tim, da je to pra­va pot"

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Ma­ri­bor­ski pod­je­tnik Sa­ša Ar­se­no­vič se je s sku­pi­no pod­por­ni­kov spre­ho­dil čez Sta­ri most in na de­snem bre­gu Dra­ve pred­sta­vil, ka­ko bi vo­dil Ma­ri­bor.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.