Opor­ni­ce

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ja­na Ju­van

vla­te pa­li­ce, po­to­va­nja v Ke­ni­jo, mo­dre ku­ver­te. Vče­raj­šnja ak­ci­ja kri­mi­na­li­stov, ki so obi­ska­li kar­di­o­lo­ge in do­ba­vi­te­lje žil­nih opor­nic, prav­za­prav ni nič pre­mi­er­ne­ga. Vse to smo že vi­de­li. Pom­po­zno pred­sta­vo za jav­nost, ki je v Slo­ve­ni­ji ime­la že več po­no­vi­tev, le vlo­ge glav­nih ak­ter­jev vse­lej od­i­gra­jo dru­gi "zvez­dni­ki". Po­tem pa za­stor pa­de.

Po­hval­no se­ve­da, da so kri­mi­na­li­sti in to­žil­ci sle­di­li ugo­to­vi­tvam pre­i­sko­val­ne par­la­men­tar­ne ko­mi­si­je, ki je na­re­di­la ve­li­ko de­lo. Ali bo­do tu­di na so­di­šču kaj (pra­vo­ča­sno) do­ka­za­li, pa je se­ve­da dru­ga zgod­ba. Za ko­rak od pre­i­skav do pr­vih ob­to­žnic v zgod­bi "zla­te pa­li­ce" je tra­ja­lo pet let. Gle­de na ka­mi­o­ne gra­di­va, ki so ga no­si­li na so­di­šče, in iz­ja­ve sod­stva, "da v nor­mal­nih ro­kih" ne bo­do mo­gli vse­ga ob­de­la­ti, pa so že na­ka­za­li, da so­dne­ga epi­lo­ga ne bo.

Do­kler ni do­ka­za­no, so se­ve­da vsi ne­dol­žni. Kot so od­go­vor­no­sti ele­gan­tno re­še­ni ti­sti, ki ni­so več na po­zi­ci­jah, kjer se je od­lo­ča­lo o na­ba­vah. Je pa po­ve­dno, da zdaj v Ma­ri­bo­ru za opor­ni­ce na­me­sto 1100 evrov pla­ča­jo 200 evrov. In v Lju­blja­ni na­me­sto 1400 evrov 160 evrov. Kot je de­jal dr. Mar­ko Noč, zdrav­nik, ki je po­ma­gal pre­i­sko­val­ni ko­mi­si­ji, gre za "do­bro na­o­lje­no pre­hra­nje­val­no-ko­rup­cij­sko ve­ri­go". Ta pa se zač­ne pri nje­go­vih ko­le­gih. Kar se je zno­va po­tr­di­lo. V Ma­ri­bo­ru so obi­ska­li šti­ri zdrav­ni­ke, v Lju­blja­ni dva, v Ce­lju ene­ga. Zdrav­ni­ki bo­do mo­ra­li naj­prej po­či­sti­ti v svo­jih vr­stah, pre­den bo­do upra­vi­če­no tar­na­li, da ko­rup­cij­ske zgod­be za­sen­či­jo nji­ho­ve do­sež­ke. Ma­ri­bor­ski kar­di­o­lo­gi so na­mreč ža­lo­stni, ker bo zgod­ba od­me­va­la bolj kot nji­hov naj­no­vej­ši do­se­žek – uspe­šno so iz­ve­dli pr­vo ne­ki­rur­ško vsta­vi­tev aor­tne za­klop­ke. V po­ne­de­ljek bo­do za­de­vo pred­sta­vi­li jav­no­sti. Am­pak naj­brž bo Voj­ko Ka­nič, ki bo med go­vor­ci, de­le­žen več po­zor­no­sti za­ra­di ko­rup­cij­ske zgod­be, v ka­te­ri se je zdaj zna­šel kot te­da­nji pred­stoj­nik, ka­kor za­ra­di uspe­ha ti­ma.

Na­me­sto na­sta­vlja­nja hrb­tov za ko­le­ge, ki so si brez­ve­stno pol­ni­li že­pe na ra­čun osi­ro­ma­še­ne zdra­vstve­ne bla­gaj­ne, je tu­di stvar zdrav­ni­kov, da to po­če­tje ko­lek­tiv­no ostro ob­so­di­jo. Ne gle­de na to, za ka­ko vr­hun­ske stro­kov­nja­ke gre. Kaj­ti to ni ne­po­ve­za­no. Tu­di za­ra­di od­te­ka­nja de­nar­ja ima­jo mla­di niž­je pla­če, manj iz­o­bra­že­vanj in slab­še raz­me­re za de­lo. Da o me­di­cin­skih se­strah sploh ne zač­ne­mo. Na­me­sto da po­ši­lja­jo ano­ni­mna pi­sma pod­po­re žvi­žga­čem, ki se upa­jo iz­po­sta­vi­ti in uda­ri­ti po mi­zi. Le­po, da jim vsaj ta­ko iz­ka­zu­je­jo pod­po­ro, a hkra­ti v udob­ni co­ni ano­ni­mno­sti do­pu­šča­jo, da se na is­te ko­le­ge pri­ti­ska, iz­va­ja­jo po­vra­čil­ni ukre­pi, mo­bing in kar je še teh niz­ko­tnih na­či­nov ob­ra­ču­na­va­nja s po­šte­nja­ki.

Tu­di vod­stva bol­ni­šnic pa prav za­ra­di te zgod­be ni­ma­jo več iz­go­vo­ra, da ne bi ukre­pa­la zo­per si­stem "le­ga­li­zi­ra­ne kra­je jav­ne­ga de­nar­ja", kot pra­vi dr. Noč. Po me­dij­skem in po­li­tič­nem pri­ti­sku jim je uspe­lo vra­to­lo­mno str­mo­gla­vi­ti ce­ne žil­nih opor­nic. Ni vrag, da bi tu­di brez pom­pa lah­ko po­dob­no sto­ri­li z dru­gi­mi pre­pla­ča­ni­mi na­ba­va­mi. Če­tu­di je za­je­zi­tev ko­rup­ci­je v pr­vi vr­sti na­lo­ga mi­ni­stra, a vče­raj je Sa­mo Fa­kin ostal brez ko­men­tar­ja.

Stvar zdrav­ni­kov je, da to po­če­tje ostro ob­so­di­jo

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.