Po pro­me­tni ne­sre­či osta­la brez po­mo­či

Tu­di od­ško­dni­na za bo­le­zen, po­škod­bo ali in­va­li­dnost se šte­je kot do­ho­dek. Brez po­mo­či dr­ža­ve lah­ko osta­ne­te tu­di, če vam de­nar na ban­čni ra­čun na­ka­že hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ne na­ka­zu­je­jo de­nar­ja Spre­mi­nja­jo se v in­špek­tor­je

Mar­ko Rad­mi­lo­vič, pu­bli­cist, v ko­lu­mni na MMC RTV Slo­ve­ni­ja: "V ne­ki vi­no­gra­dni­ški va­si na Šta­jer­skem so pred šti­ri­mi de­se­tle­tji za­dnjo ne­de­ljo v sep­tem­bru do­lo­či­li kot ura­dni za­če­tek tr­ga­tve. Na ta sreč­ni dan so pri­re­di­li ve­se­li­co, ki vztra­ja vse do da­nes. Le da se je v šti­rih de­se­tle­tjih za­dnja ne­de­lja v sep­tem­bru z ve­se­li­co vred spre­me­ni­la v pra­zno­va­nje kon­ca tr­ga­tve. Po­ve­da­no dru­ga­če: v šti­ri­de­se­tih le­tih se je ve­ge­ta­ci­ja vin­ske tr­te kot ene naj­bolj tra­di­ci­o­nal­nih kul­tur pre­ma­kni­la za ves me­sec! /.../ Mor­da se zdi čas obi­ra­nja grozd­ja ob­rob­na za­de­va, ki jo je tež­ko ra­zu­me­ti kot pre­že­čo ne­var­nost in obe­še­nja­ško lah­ko ce­lo za­plo­ska­mo, češ bo pa mar­ti­no­vo prej, am­pak da se v ne­kaj de­se­tle­tjih spre­me­ni ti­soč­le­tni vzo­rec, ne mo­re bi­ti do­bro. /.../ Na­pa­ka kli­ma­to­lo­ške po­li­ti­ke je pro­ble­ma­ti­zi­ra­nje od­no­sa med člo­ve­štvom in pla­ne­tom. Žal pa ne gre za to, saj bo pla­net prav le­po uspe­val tu­di brez člo­ve­štva. Po­ve­da­no dru­ga­če; no­be­nih in­di­cev ni, da bi se pla­net za­ra­di pod­neb­nih spre­memb kaj se­ki­ral. To ni v nje­go­vi na­va­di. Pod­neb­ne spre­mem­be ni­ma­jo no­be­ne po­ve­za­ve s pla­ne­tom, ima­jo pa ne­po­sre­dno po­ve­za­vo z lju­dmi. Pod­neb­na ka­ta­k­liz­ma, pred ka­te­ro sva­ri­jo, je – 'od lju­di za lju­di!' – če si iz­po­so­di­mo slo­ven­sko ra­per­sko kla­si­ko. Pr­ve re­snič­ne re­zul­ta­te pod­neb­ne­ga okre­va­nja gre pri­ča­ko­va­ti ta­krat, ko bo­mo iz pod­neb­ne enač­be vze­li pla­net Ze­mlja in na nje­go­vo me­sto po­sta­vi­li člo­ve­ka."

Ce­ljan­ka, ki jo je na pre­ho­du za pe­šce pred ča­som zbil av­to in je od za­va­ro­val­ni­ce pre­je­la od­ško­dni­no za po­škod­be v vi­ši­ni 1500 evrov, je osta­la brez de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či. Te ne bo do­bi­va­la šti­ri me­se­ce, ker se ji od­ško­dni­na šte­je v do­ho­dek. Di­rek­to­ri­ca cen­tra za so­ci­al­no de­lo v Ce­lju Ol­ga Be­zen­šek La­lić nam je po­ja­sni­la, da je od­lo­či­tev po za­ko­nu o uve­lja­vlja­nju pra­vic iz jav­nih sred­stev pov­sem pra­vil­na, saj v njem ja­sno pi­še, da se "iz­pla­či­la, ki jih prej­me fi­zič­na ose­ba na pod­la­gi za­va­ro­va­nja za pri­mer bo­le­zni, po­škod­be ali in­va­li­dno­sti iz ne­ob­ve­zne­ga za­va­ro­va­nja, upo­šte­va­jo kot do­ho­dek ose­be".

Ena­ko ve­lja tu­di za ren­te iz ži­vljenj­ske­ga za­va­ro­va­nja pa tu­di po­mo­či v obli­ki de­nar­nih sred­stev od in­va­lid­skih, hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­cij in do­bro­del­nih usta­nov, pre­je­te kot po­moč za pre­ži­ve­tje bo­di­si po­sa­me­zni­ku ali dru­ži­ni. A pri sle­dnji ven­dar­le že ve­lja­jo do­lo­če­na ne­pi­sa­na pra­vi­la, ki da­je­jo stro­kov­nim de­lav­cem na cen­trih več mo­žno­sti la­stne pre­so­je pri od­lo­či­tvi. V me­di­jih ni­so red­ke zgod­be o dru­ži­nah, ki so se zna­šle v sti­ski in so jim po­leg pri­stoj­nih usta­nov na po­moč pri­sko­či­le tu­di hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je. In jim je za­ra­di te po­mo­či dr­ža­va de­nar­no so­ci­al­no po­moč okle­sti­la ali pa ce­lo uki­ni­la. V za­ga­ti se ta­ko lah­ko znaj­de­jo ta­ko upo­rab­ni­ki hu­ma­ni­tar­ne po­mo­či, ker ne ve­do, ka­ko bo ta vpli­va­la na nji­ho­vo fi­nanč­no sta­nje v pri­ho­dno­sti, pa tu­di hu­ma­ni­tar­ci, ker lah­ko s tem, ko po­ma­ga­jo lju­dem v sti­ski, to sti­sko prav­za­prav še po­ve­ča­jo.

V Slo­ven­ski ka­ri­tas pra­vi­jo, da lju­dem ve­či­no­ma po­ma­ga­jo z obla­či­li in pre­hramb­ni­mi iz­del­ki ali pla­či­lom po­lo­žnic, ne da­je­jo in ne na­ka­zu­je­jo pa jim de­nar­ja na tran­sak­cij­ski ra­čun. Ta­ko je tu­di pri Rde­čem kri­žu. Ker pa ra­zne do­bro­del­ne in hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je za dru­ži­ne ali po­sa­me­zni­ke v sti­ski zbi­ra­jo tu­di de­nar, na mi­ni­str­stvu za de­lo sve­tu­je­jo, naj vse­lej opre­de­li­jo na­men po­mo­či ozi­ro­ma naj or­ga­ni­za­ci­je kar sa­me po­rav­na­jo ra­ču­ne za iz­del­ke ali sto­ri­tev upo­rab­ni­ka, če je to mo­go­če, da bo na­men­ska po­ra­ba de­nar­ja še bolj oči­tna. To na­mreč zmanj­ša mo­žnost, da bi cen­ter za so­ci­al­no de­lo zne­sek na ra­ču­nu pre­je­mni­ka de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či štel k do­hod­kom. Na­men­ska po­moč, de­ni­mo za na­kup no­ve pe­či za ogre­va­nje, se v iz­ra­ču­nih za de­nar­no so­ci­al­no po­moč ne bo upo­šte­va­la ne gle­de na vi­ši­no do­ni­ra­ne­ga de­nar­ja. Ta­ko je tu­di, ko je zbra­ni de­nar na­me­njen za na­kup in- va­lid­ske­ga vo­zič­ka, pla­či­lo šol­skih obro­kov za otro­ka, za obi­sko­va­nje raz­lič­nih de­jav­no­sti ... Do no­ve­ga za­ko­na o so­ci­a­li, ki je bil spre­jet le­ta 2012 in po­tem kar ne­kaj­krat omi­ljen, je bil ze­lo kri­ti­čen tu­di Vi­to Fla­ker s fa­kul­te­te za so­ci­al­no de­lo. Opo­zar­jal je, da bo so­ci­al­nim de­lav­cem ze­lo "Pri pre­ra­ču­nu vi­ši­ne de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či in var­stve­ne­ga do­dat­ka ni bi­lo opa­zi­ti zna­tne­ga po­ve­ča­nja pre­je­mni­kov, se je pa na ob­mo­čju Ce­lja po­ve­ča­lo šte­vi­lo iz­pla­čil iz­re­dne de­nar­ne po­mo­či," pra­vi di­rek­to­ri­ca Cen­tra za so­ci­al­no de­lo Ce­lje Ol­ga Be­zen­šek La­lić.

Si­cer pa sta se vsem, ki so da­li vlo­go za pre­ra­čun do kon­ca ju­li­ja, de­nar­na so­ci­al­na po­moč in var­stve­ni do­da­tek zvi­ša­la. Pov­preč­no se je de­nar­na so­ci­al­na po­moč z me­se­cem ju­ni­jem za sam­sko ose­bo po­vi­ša­la za 87,52 evra, var­stve­ni do­da­tek pa za 81,05 evra. Vla­da je vče­raj skle­ni­la, da vi­ši­na de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či, var­stve­ne­ga do­dat­ka, po­greb­ni­ne in po­smr­tni­ne osta­ne ne­spre­me­nje­na tu­di po 1. ja­nu­ar­ju. Upra­vi­čen­cem pa to­krat ne bo tre­ba od­da­ti no­vih vlog kot pri za­dnjem po­vi­ša­nju ju­ni­ja. Vsem, ki bo­do še 1. ja­nu­ar­ja de­nar­no so­ci­al­no po­moč pre­je­ma­li po sta­rem - 297 evrov, bo­do cen­tri za so­ci­al­no de­lo po ura­dni dol­žno­sti pre­ve­ri­li upra­vi­če­nost do no­ve­ga, viš­je­ga zne­ska, to­rej 392 evrov. Gle­de na sep­tem­br­ske po­dat­ke to po­me­ni pre­ra­čun po ura­dni dol­žno­sti za 3864 pre­je­mni­kov, od te­ga 875 pre­je­mni­kov de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či in 2989 pre­je­mni­kov var­stve­ne­ga do­dat­ka, ki vlo­ge za spre­mem­bo še ni­so od­da­li. Ne­ka­te­ri za­to, ker ni­so ve­de­li, dru­gi, ker so se ba­li, da bi jo iz­gu­bi­li. Si­cer pa je vseh pre­je­mni­kov de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či 53.800, pre­je­mni­kov var­stve­ne­ga do­dat­ka pa 18.400. no­vo de­lov­no me­sto Ban­ko Slo­ve­ni­je za­pu­stil do­te­da­nji gu­ver­ner Bo­štjan Jaz­bec.

In­ve­sti­tor­stvo pro­jek­ta dru­gi tir pre­ne­se­no na 2TDK

Vla­da je po be­se­dah mi­ni­stri­ce za in­fra­struk­tu­ro Alen­ke Bra­tu­šek na­re­di­la pi­ko pri pre­no­su in­ve­sti­tor­stva pro­jek­ta dru­gi tir z di­rek­ci­je za in­fra­struk­tu­ro na 2TDK. Po vče­raj­šnji se­ji je mi­ni­stri­ca iz­ra­zi­la še že­ljo, da vla­da v ro­ku me­se­ca dni po­tr­di in­ve­sti­cij­ski pro­gram, do kon­ca le­ta pa sprej­me od­lo­či­tev o so­de­lo­va­nju za­le­dne dr­ža­ve pri pro­jek­tu. zmanj­šal ta­ko ime­no­va­no dis­kre­cij­sko pra­vi­co, po ka­te­ri so ime­li več sa­mo­stoj­no­sti pri pre­so­ji, ko­mu pri­pa­da po­moč, in jih spre­me­nil v in­špek­tor­je, ki bo­do mo­ra­li pre­ver­ja­ti in od­lo­ča­ti stro­go po za­ko­nu. Ta­ko ne pre­se­ne­ča, da lah­ko da­nes lju­dje de­nar­no so­ci­al­no po­moč iz­gu­bi­jo tu­di za­ra­di od­ško­dni­ne po pro­me­tni ne­sre­či, če­prav bi jo prav za­ra­di te­ga še bolj po­tre­bo­va­li, ali za­ra­di do­bro­del­nih pri­spev­kov hu­ma­ni­tar­cev, ki jim ob dr­ža­vi sku­ša­jo po­ma­ga­ti tu­di z zbi­ra­njem de­nar­ja na ra­znih do­bro­del­nih pri­re­di­tvah ali do­na­ci­ja­mi.

Bra­tu­ško­va je ob tem iz­po­sta­vi­la, da jo ve­se­li, da so na mi­ni­str­stvu pri dru­gem ti­ru uspe­li za­go­to­vi­ti tran­spa­ren­tnost. "Mo­ja oblju­ba gre tu­di na­prej, da bo­mo ta pro­jekt ab­so­lu­tno vo­di­li tran­spa­ren­tno, ne na na­čin, da nek­do, še pre­den je za­čel de­la­ti, že­li do­da­tno obre­me­ni­ti ta pro­jekt," je de­ja­la.

Vla­da je po­nov­no po­tr­di­la še sklep o 20-mi­li­jon­ski do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji 2TDK. To je si­cer ko­nec av­gu­sta sto­ri­la že vla­da Mi­ra Ce­rar­ja, a se je po po­ja­sni­lih no­ve mi­ni­stri­ce spre­me­nil pod­pi­snik skle­pa. Ome­nje­na sred­stva bo­do za­do­šča­la za iz­ved­bo pri­pra­vljal­nih del.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Pov­preč­no se je de­nar­na so­ci­al­na po­moč z me­se­cem ju­ni­jem za sam­sko ose­bo po­vi­ša­la za 87,52 evra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.