Ne­u­ra­dno: Aban­ka mi­ka Apol­lo

SDH ob­ja­vil va­bi­lo za na­kup Aban­ke. Ame­ri­ški la­stni­ki No­ve KBM ne skri­va­jo, da se že­li­jo v Slo­ve­ni­ji še ši­ri­ti

Vecer - - GOSPODARSTVO - Na krat­ko

Dja­li­lu nov man­dat na če­lu Ka­da

Nad­zor­ni svet Ka­pi­tal­ske druž­be (Kad) je vče­raj za nov šti­ri­le­tni man­dat pred­se­dni­ka upra­ve Ka­da so­gla­sno ime­no­val do­se­da­nje­ga pred­se­dni­ka upra­ve Ba­ch­ti­ar­ja Dja­li­la, so spo­ro­či­li iz Ka­da. Nad­zor­ni svet se je po­leg te­ga se­zna­nil s po­ro­či­lom o po­slo­va­nju Mo­dre za­va­ro­val­ni­ce v ob­do­bju od ja­nu­ar­ja do ju­ni­ja, obrav­na­va­li so tu­di po­memb­nej­še na­lož­be Ka­da, so še spo­ro­či­li. Dja­lil je pred­se­dnik upra­ve Ka­da od ok­to­bra 2011, ko je na tem me­stu na­sle­dil Bo­ru­ta Ja­mni­ka, ki je ta­krat pre­vzel vo­de­nje iz Ka­da iz­čle­nje­ne Mo­dre za­va­ro­val­ni­ce. Dja­lil je bil na če­lo Ka­da dru­gič ime­no­van no­vem­bra 2014, se­daj je do­bil tre­tji man­dat.

Svet EU o pre­pre­če­va­nju pra­nja de­nar­ja

Svet EU je vče­raj po­tr­dil no­vo di­rek­ti­vo za pre­pre­če­va­nje pra­nja de­nar­ja, ki naj bi ob­so­je­nim med dru­gim one­mo­go­či­la do­stop do fi­nan­ci­ra­nja. So­di­šča bo­do ob­so­je­nim za­ra­di pra­nja de­nar­ja lah­ko na­lo­ži­la do­da­tne sank­ci­je, od­pra­vi­li pa naj bi tu­di ovi­re za čez­mej­no so­de­lo­va­nje obla­sti, so spo­ro­či­li iz Bru­slja. No­va za­ko­no­da­ja do­lo­ča mi­ni­mal­na pra­vi­la gle­de de­fi­ni­ra­nja ka­zni­vih de­janj in sank­cij, po­ve­za­nih s pra­njem de­nar­ja. De­jav­no­sti, po­ve­za­ne s sle­dnjim, bo­do ka­zno­va­ne z naj­več šti­ri­mi le­ti za­po­ra, so­di­šča pa bo­do lah­ko uve­dla do­da­tne sank­ci­je in ukre­pe, na pri­mer traj­ni ali za­ča­sni od­vzem pra­vi­ce do pri­do­bi­va­nja sred­stev iz jav­nih skla­dov. Ko bo di­rek­ti­va ura­dno ob­ja­vlje­na, ima­jo dr­ža­ve čla­ni­ce dve le­ti ča­sa, da jo im­ple­men­ti­ra­jo v na­ci­o­nal­no za­ko­no­da­jo. ne­dav­nem in­ter­vju­ju za Ve­čer na vpra­ša­nje o Aban­ki ni od­go­vo­ril kon­kre­tno, de­jal pa je ta­ko­le: "Smo ze­lo za­in­te­re­si­ra­ni za mo­žno­sti ši­ri­tve, kjer­ko­li bi na­šli pri­lo­žno­sti. In vi­dim jih pov­sod. Pri or­gan­ski ra­sti po­slo­va­nja, pro­u­či­li bi pa tu­di vsa­ko po­ten­ci­al­no na­ku­pno mo­žnost. Od­lo­či­tev bi bi­la od­vi­sna od eko­nom­ske smi­sel­no­sti in ustre­zno­sti v stra­te­škem smi­slu." Apol­lo je glo­bal­ni sklad s se­de­žem v ZDA, ki na med­na­ro­dnih tr­gih si­cer obra­ča 250 mi­li­jard do­lar­jev, pro­ste­ga in­ve­sti­cij­ske­ga ka­pi­ta­la ozi­ro­ma po­ten­ci­a­la ima več kot do­volj, se­ve­da pa je na kon­cu ključ­na ce­na.

Fo­to: Jan­ko RATH

Aban­ka tre­nu­tno po­slu­je ze­lo do­bič­ko­no­sno.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.