Lju­blja­na od­lo­či­la: SDS pod­pi­ra Kan­gler­ja

Pre­o­brat - kon­gres čla­nov ma­ri­bor­ske SDS je za raz­li­ko od iz­vr­šne­ga od­bo­ra pred de­se­ti­mi dne­vi v sre­do zve­čer z ve­li­ko ve­či­no gla­so­val za pod­po­ro Fran­cu Kan­gler­ju

Vecer - - MARIBOR -

Bi­vši ma­ri­bor­ski žu­pan Franc Kan­gler (NLS) je v bit­ki za vno­vič­no osvo­ji­tev žu­pan­ske­ga stolč­ka v Ma­ri­bo­ru do­bil po­memb­no pod­po­ro. Po tem, ko so mu jo že pred ča­som iz­re­kli v SLS, je vče­raj po­pol­dan do­bil tu­di pod­po­ro SDS. Ob­ve­sti­lo o od­lo­či­tvi SDS za sku­pno kan­di­da­tu­ro je Kan­gler­ju pre­dal vod­ja lo­kal­ne­ga od­bo­ra stran­ke Zvo­ne Zi­nrajh, ki je ob tem po­ve­dal: "V SDS smo oce­ni­li, da bo to zma­go­vi­ta for­mu­la. Ma­ri­bor je bil pod se­da­njo žu­pan­sko eki­po vo­den sti­hij­sko, ne­na­čr­tno, za­to je po­memb­no, da gre­mo sku­paj v kan­di­da­tu­ro in v pro­jek­te, ki bo­do za Ma­ri­bor, gle­de na za­dol­že­nost ob­či­ne, za­go­to­vo ve­lik za­lo­gaj."

Li­di­ja Div­jak Mir­nik, po­slan­ka Li­ste Mar­ja­na Šar­ca in kan­di­dat­ka za žu­pa­njo Ma­ri­bo­ra, je vče­raj zju­traj na par­ki­ri­šču pred svo­jim do­mom na­šla oseb­ni av­to z vse­mi pre­re­za­ni­mi pnev­ma­ti­ka­mi, v gu­mah so bi­le vi­dne lu­knje, na ve­tro­bran­skem ste­klu pa obe­še­na lut­ka s fo­to­gra­fi­jo nje­ne­ga obra­za, na ka­te­rem so rde­če sle­di. Lut­ka ima oko­li vra­tu ovi­to vr­vi­co, na to pa na­ve­zan ka­men, ki je bil na stre­hi av­to­mo­bi­la. "To do­je­mam kot gro­žnjo pri

Kan­gler je ob za­hva­li za pod­po­ro na­po­ve­dal, da v pri­ho­dnjih dneh pri­ča­ku­je pod­po­ro še ka­te­re od po­li­tič­nih strank: "Pre­pri­čan sem na­mreč, da je tre­ba lju­di po­ve­zo­va­ti in zdru­že­va­ti." Kot je še po­ve­dal Kan­gler, je kot žu­pan v me­stnem sve­tu ve­dno imel ši­ro­ke ko­a­li­ci­je: "Ne na­za­dnje je bi­la SDS med mo­jim za­dnjim žu­pan­skim man­da­tom ko­a­li­cij­ska par­tne­ri­ca, ta­krat smo za me­sto sku­paj po­sto­ri­li ve­li­ko, go­spod Kan­cler je bil pod­žu­pan, iz­pe­lja­li smo Evrop­sko pre­stol­ni­co kul­tu­re in šte­vil­ne dru­ge pro­jek­te. Zdaj pa so pred na­mi v me­stu no­vi iz­zi­vi. Va­ši stran­ki že­lim, da bi na vo­li­tvah do­se­gla do­ber re­zul­tat za me­stni svet, ver­ja­mem, da smo sku­paj spo­sob- svo­ji kan­di­da­tu­ri za žu­pa­njo, ven­dar spo­ro­čam vsem ti­stim, ki so si to do­vo­li­li, da se ne bom ustra­ši­la in da me ne bo­do usta­vi­li. Me­nim, da je čas, da je tre­ba na­re­di­ti ko­nec tu­di po­li­tič­ni ma­fi­ji, ki oči­tno v Ma­ri­bo­ru vla­da," pra­vi Li­di­ja Div­jak Mir­nik, dol­go­le­tna me­stna sve­tni­ca Li­ste za pra­vič­nost in ra­zvoj ( LPR). Me­ni, da je ra­zlog za in­ci­dent iz­ključ­no v nje­ni kan­di­da­tu­ri za žu­pa­njo Ma­ri­bo­ra, saj se so­o­ča z bla­te­njem po dru­žab­nih omrež­jih. ni v njem do­bi­ti ve­či­no." Kan­gler je ob tem za­vr­nil pi­sa­nje me­di­jev, da je pod­po­ro za kan­di­da­tu­ro v ma­ri­bor­ske lo­kal­nem od­bo­ru SDS do­bil še­le s po­sre­do­va­njem cen­tra­la stran­ke v Lju­blja­ni: "Po mo­jih in­for­ma­ci­jah je to od­lo­či­tev me­stne­ga od­bo­ra. Hec­no je, ko ne­ka­te­ri po­ro­ča­jo, da sta mo­ra­la Ja­nez Jan­ša in Mi­lan Zver lo­bi­ra­ti v svo­ji la­stni stran­ki." Prav ta­ko je to in­for­ma­ci­jo za­vr­nil tu­di Zi­nrajh, a nam je več vi­rov iz ma­ri­bor­ske SDS po­tr­di­lo, da so in­for­ma­ci­je toč­ne. Kot je na­mreč zna­no, je iz­vr­šni od­bor ma­ri­bor­ske SDS še pr­vi dan ok­to­bra z ve­li­ko ve­či­no gla­sov za­vr­nil sku­pno kan­di­da­tu­ro z NLS in s tem dal ve­de­ti, da bi mo­ra­la stran­ka v Ma­ri­bo­ru ime­ti svo­je­ga kan­di­da­ta. V lo­kal­nem vod­stvu so si po be­se­dah na­ših vi­rov pre­mi­sli­li še­le, ko so iz cen­tra­le stran­ke v Lju­blja­ni za­gro­zi­li, da ne bo­do pod­pr­li li­ste za me­stni svet in da bo­do lo­kal­ni od­bor, če bo še na­prej ne­po­slu­šen, po po­tre­bi raz­pu­sti­li. Pro­ti sku­pni kan­di­da­tu­ri je ta­ko v sre­do zve­čer gla­so­va­lo le enajst čla­nov od okrog 90 čla­nov kon­fe­ren­ce lo­kal­ne­ga od­bo­ra SDS.

Kot pred­vi­de­va, je nek­do mo­ral pre­ža­ti, kdaj se bo pri­pe­lja­la do­mov, to je bi­lo po­zno zve­čer v sre­do, da ga je lah­ko po­no­či po­ško­do­val. "To ni no­be­na ša­la. Še sre­ča, da zju­traj ni­sem pe­lja­la otrok v šo­lo in ji­ma je

Kan­di­da­tu­ro za žu­pa­na Ma­ri­bo­ra je vče­raj na­ja­vil tu­di še ne 24-le­tni Ma­tic Ma­tja­šič, pred­se­dnik Me­stne­ga mla­din­ske­ga sve­ta, ki je ne­dav­no usta­no­vil stran­ko Mla­di (Li­sta mla­di. Po­ve­zu­je­mo.). Kan­di­da­tu­ro je sim­bo­lič­no na­ja­vil na Stu­den­ški br­vi s kovč­kom v ro­ki: "Mla­di se iz Ma­ri­bo­ra iz­se­lju­je­jo. Sta­ti­sti­ka ka­že, da se za­dnjih pet let vsa­ko le­to iz Ma­ri­bo­ra več kot ti­soč ob­ča­nov iz­se­li v tu­ji­no. Pre­te­žno mla­dih. Mla­di ima­mo v Ma­ri­bo­ru sa­mo dve po­ti, ali spa­ki­ra­mo kovč­ke in od­i­de­mo ali pa se po­sta­vi­mo za se­be, se zdru­ži­mo. Mi ubi­ra­mo to pot."

Da je ve­či­na lju­di v Ma­ri­bo­ru ne­za­do­volj­nih s sta­njem me­sta, je na­da­lje pre­pri­čan Ma­tja­šič, kar po nje­go­vem od­ra­ža tu­di dej­stvo, da za žu­pa­na na bli­ža­jo­čih se lo­kal­nih vo­li­tvah kan­di­di­ra že 15 kan­di­da­tov. bi­lo to pri­hra­nje­no. Pre­re­za­ne gu­me ni­so stra­šlji­ve sa­me po se­bi, če­prav bo po­pra­vi­lo po­ve­za­no s stro­ški, am­pak ta lut­ka pa na sli­ki kr­vav obraz, to pa je gro­zno," pra­vi Div­jak Mir­ni­ko­va. "Vsi ve­mo, da gre to v prid ak­tu­al­ne­mu in prej­šnje­mu žu­pa­nu, ki sta me­sto vo­di­la za­dnjih 12 let. Mla­di si­cer mi­sel­nost, da bo to bor­ba med te­ma dve­ma, za­vra­ča­mo in ne bo­mo ti­ho, ko gre vse spet v sme­ri raz­pr­tij in de­li­tev, po­za­blja pa se na re­al­ne pro­ble­me te­ga me­sta in lju­di," še po­ve Ma­tja­šič. Za­to so v stran­ki Mla­di pri­pra­vlje­ni sto­pi­ti tu­di ko­rak na­zaj. "Za­to da­je­mo po­bu­do vsem po­li­tič­nim ak­ter­jem v me­stu, da se po­e­no­ti­mo gle­de ene­ga kan­di­da­ta ali kan­di­dat­ke, ki bo in­te­re­se me­sta dal pred svo­je oseb­ne ali in­te­re­se svo­je stran­ke. Jav­no po­zi­va­mo vse stran­ke in žu­pan­ske kan­di­da­te, da raz­mi­sli­jo, ali so pri­pra­vlje­ni sto­pi­ti sku­paj za Ma­ri­bor, pre­se­či de­li­tve, in nas do pet­ka do 12. ure o tem ob­ve­sti­jo. Če to na­re­di­jo, smo pri­pra­vlje­ni uma­kni­ti svo­je­ga kan­di­da­ta za žu­pa­na," stran­ke po­zi­va Ma­tja­šič.

Po­li­cij­ska pre­i­ska­va je v te­ku. Po­li­ci­sti po­leg ka­zni­ve­ga de­ja­nja po­ško­do­va­nje tu­je stva­ri pre­ver­ja­jo tu­di ute­me­lje­nost su­ma, da je bi­lo stor­je­no tu­di ka­zni­vo de­ja­nje gro­žnje.

Li­di­ja Div­jak Mir­nik na­po­ve­du­je, da bo ne gle­de na do­go­dek da­nes ura­dno vlo­ži­la kan­di­da­tu­ro s pod­pi­si vo­liv­cev. Pod­pi­ra­ta jo tu­di stran­ki LPR in LMŠ, kjer so vče­raj­šnji in­ci­dent nad nji­ho­vo po­slan­ko ob­so­di­li. Od­zva­la in de­ja­nje ob­so­di­la sta tu­di nje­na so­tek­me­ca v žu­pan­skem bo­ju Igor Ju­ri­šič, pred­se­dnik Stran­ke mla­dih – ze­le­ni Evro­pe, ki je za­pi­sal, da si Ma­ri­bor ne za­slu­ži ta­kšne­ga ni­vo­ja kam­pa­nje na žu­pan­skih vo­li­tvah, v ime­nu Sa­še Ar­se­no­vi­ča pa je Ini­ci­a­ti­va za Ma­ri­bor za­pi­sa­la, da "to ni Ma­ri­bor, kot ga ži­vi­mo in že­li­mo ži­ve­ti". Na druž­be­nem omrež­ju je de­ja­nje ob­so­dil tu­di ak­tu­al­ni žu­pan An­drej Fi­štra­vec.

Fo­to: Igor NAPAST

Franc Kan­gler se je Zvo­ne­tu Zi­nraj­hu za­hva­lil za pod­po­ro SDS in iz­ra­zil pre­pri­ča­nje, da bo­do sku­paj osvo­ji­li ve­či­no v me­stnem sve­tu

Fo­to: Igor NAPAST

Nek­do je na po­slan­ki­no vo­zi­lo pri­tr­dil lut­ko, tej pa oko­li vra­tu na­ve­zal ka­men.

Fo­to: Igor NAPAST

Ma­tic Ma­tja­šič je na pred­sta­vi­tev kan­di­da­tu­re za žu­pa­na pri­šel s kovč­kom in ta­ko sim­bol­no po­ka­zal na pro­blem iz­se­lje­va­nja mla­dih iz Ma­ri­bo­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.