Za­ra­di na­pa­ke ob ele­k­trič­ne na­pra­ve

Kaj so ra­zlo­gi za okva­re, pri Ele­k­tru Ma­ri­bor še raz­i­sku­je­jo, a v to­rek je kar ne­kaj kra­ja­nov Ja­kob­ske­ga Do­la osta­lo brez ele­k­trič­nih apa­ra­tov So­ki kot sto­to opre­mil svo­jo bob­nar­sko šo­lo

Vecer - - MARIBOR -

Za­ni­mi­vo, nam je šlo sko­raj vse, dru­gim sa­mo lu­či," o ne­na­va­dnem do­god­ku, ki pa je pov­zro­čil pre­cej ne­je­vo­lje in ško­de, po­ve Ivan­ka Ka­ci­jan, la­stni­ca Ba­ra Ka­ci­jan v Ja­kob­skem Do­lu. V nje­nem lo­ka­lu je ne­na­dni ele­k­trič­ni udar uni­čil več na­prav, a naj­po­memb­ne­je - ključ­no na­pra­vo vsa­ke­ga lo­ka­la s pi­ja­čo - uni­čen je apa­rat za ku­ha­nje ka­ve. "Ko­li­ko bom zanj do­bi­la, ne vem. Star je bil se­dem let, a de­lal je odlič­no, za­go­to­vo ne bom do­bi­la za no­ve­ga," še pra­vi go­stin­ka. Po­dob­no se spra­šu­je­jo tu­di dru­gi kra­ja­ni Ja­kob­ske­ga Do­la.

V ka­kih 40 do­mo­vih so se v to­rek, ko so de­lav­ci Elek­tra Ma­ri­bor po­pra­vlja­li ele­k­trič­no na­pe­lja­vo v va­si, po­kva­ri­le lu­či, pral­ni stro­ji, te­le­vi­zor­ji in dru­ge na­pra­ve, ki jih po­ga­nja ele­k­tri­ka. "Ško­do so že po­pi­sa­li, ka­ko bo z od­ško­dni­na­mi, ne ve­mo," do­da­ja Ka­ci­ja­no­va. Pri Ele­k­tro Ma­ri­bor po­ja­snju­je­jo, da je šlo za na­pa­ko pri na­me­šča­nju agre­ga­ta: "Za­ra­di nuj­nih vzdr­že­val­nih del na omrež­ju je bi­lo tre­ba 9. ok­to­bra iz­klo­pi­ti trans­for­ma­tor na po­dro­čju Ja­kob­ske­ga Do­la. Za ne­mo­te­no oskr­bo na­ših od­je­mal­cev z ele­k­trič- no ener­gi­jo je bil na­me­ščen agre­gat. Iz zdaj še ne­zna­nih ra­zlo­gov so na­sta­le pre­na­pe­to­sti in okva­re do­lo­če­ne­ga šte­vi­la na­prav na ob­mo­čju Ja­kob­ske­ga Do­la."

Pri Ele­k­tru Ma­ri­bor še ana­li­zi­ra­jo oko­li­šči­ne, za­kaj je na­sta­la na­pa­ka na omrež­ju, med kra­ja­ni pa je sli­ša-

PPri nuj­nih vzdr­že­val­nih de­lih je na­sta­la pre­na­pe­tost, za­to so bi­le okvar­je­ne na­pra­ve v več ja­kob­sko­dol­skih go­spo­dinj­stvih. ti, da je bi­la pre­ki­nje­na oze­mlji­tev v trans­for­ma­tor­ski po­sta­ji. ri­ho­dnji me­sec bo­do mi­ni­la šti­ri le­ta od obi­ska Osnov­ne šo­le Ži­ri, pr­ve šo­le, ki jo je Mar­ko Sor­šak - So­ki z in­stru­men­ti ob­da­ril v pro­jek­tu 20 za 20. Do vče­raj je bob­nar sku­pi­ne El­vis Jack­son ob­da­ril 99 slo­ven­skih šol. Kot sto­to, z rock­ov­ski­mi in­stru­men­ti opre­mlje­no, je iz­bral svo­jo šo­lo, bob­nar­sko. Na do­go­dek se je pri­pe­ljal v sti­lu, z li­mu­zi­no Ca­dil­lac.

V Be­lo­kranj­ski ulic 4, nad lo­ka­lom E-ka­fe, ima Ma­ri­bor od­slej bob­nar­sko šo­lo. Vče­raj sta rde­či trak na otvo­ri­tvi pre­re­za­la Mar­ko Sor­šak - So­ki in pred­se­dnik Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je Bo­rut Pa­hor, ki ga je So­ki ne­kaj osnov­nih bob­nar­skih po­tez na­u­čil ob ju­bi­lej­ni de­se­ti ob­dar­je­ni šo­li, Pa­hor pa je ta­krat v pred­se­dni­ški pa­la­či v so­de­lo­va­nju z Big Fo­ot Ma­mo to zna­nje po­ka­zal nav­zo­čim in pov­zro­čil ne­go­do­va­nje dr­žav­ne­ga pro­to­ko­la.

Na otvo­ri­tvi bob­nar­ske šo­le je Ma­ri­bor­čan za­i­gral sku­paj s svo­jo sku­pi­no, ki se ji je pri­dru­žil pred dva­naj­sti­mi le­ti. Pred­sta­vil pa je tu­di eki­po bob­nar­skih uči­te­ljev. Pe­vec pri­mor­ske sku­pi­ne s po­svo­je­nim Šta­jer­cem, Da­vid Ko­všca - Bu­da, je ob otvo­ri­tvi de­jal, da čla­ne za­sed­be El­vis Jack­son ni strah, če bi So­ki pre­sto­pil v Me­tal­li­co, saj je prav za­ra­di So­ki­ja v Slo­ve­ni­ji ve­li­ko odlič­nih bob­nar­jev, zdaj pa jih bo še več. So­ki je na­po­ve­dal, da bo pri pro­jek­tu vztra­jal še na­prej, saj ga vse­sko­zi mo­ti­vi­ra­jo re­zul­ta­ti nje­go­ve­ga do­bro­del­ne­ga de­la. K na­da­lje­va­nju pro­jek­ta in pri­za­dev­ne­mu de­lu ga je po­zval tu­di pred­se­dnik Pa­hor in se mu za že opra­vlje­no za­hva­lil. (mi­da)

Fo­to: MIha DAJČMAN

V šti­rih le­tih je Mar­ko Sor­šak - So­ki ob­da­ril sto šol.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.