Draž­je ogre­va­nje

Si­stem je na­sta­vljen ta­ko, da se da­ljin­sko ogre­va­nje lah­ko dra­ži brez ute­me­lji­tev

Vecer - - MARIBOR - "Odnos je pod­ce­nju­joč" "Ra­zlo­gov za po­dra­ži­tev ni" Ob­či­na osta­la pra­znih rok

Po ob­ja­vi, da No­va lju­bljan­ska ban­ka (NLB) za­pi­ra tu­di po­slo­val­ni­ci v Gor­njih Pe­trov­cih in Kri­žev­cih pri Lju­to­me­ru, v teh dveh ob­či­nah nje­ne od­lo­či­tve ne odo­bra­va­jo. V po­slo­val­ni­cah no­če­jo go­vo­ri­ti o tem, ali stran­ke iz­ra­ža­jo ne­za­do­volj­stvo nad od­lo­či­tvi­jo, smo se pa obr­ni­li na oba žu­pa­na. Kri­že­vski Bran­ko Be­lec nam je po­ve­dal, da je zgro­žen in da bo še da­nes di­rek­tor­ju NLB po­slal ostro pro­te­stno pi­smo. Za­go­to­vil je, da bo­do na ob­či­ni sto­ri­li vse, da po­slo­val­nic ne za­pre­jo, a se obe­nem za­ve­da­jo, da re­al­nih mo­žno­sti ni­ma­jo. "V to po­slo­val­ni­co ho­di­jo ob­ča­ni dveh ob­čin, še iz Ver­že­ja. Mno­gi od njih ne zna­jo ele­k­tron­sko po­slo­va­ti, za­to je ta uki­ni­tev za po­lo­vi­co ob­ča­nov ne­spre­je­mlji­va," ta­ko Be­lec, ki hkra­ti iz­ra­ža ne­za­do­volj­stvo, da NLB za­ra­di ne­iz­pol­nje­va­nja ob­ve­zno­sti dr­ža­ve zdaj ka­znu­je manj­še ob­či­ne. Kot je še de­jal, pi­sma o od­lo­či­tvi NLB spr­va sploh ni po­sla­la na pra­vi na­slov, pre­je­la ga je na­mreč lju­to­mer­ska ob­či­na.

Ogor­čen je tu­di žu­pan Gor­njih Pe­trov­cev Franc Šlih­t­hu­ber. Ta je že pre­jel ne­kaj pri­tožb ob­ča­nov, di­rek­tor­ju NLB pa je že po­slal do­pis z iz­ra­že­nim ne­za­do­volj­stvom. "Ne­moč­ni smo, ve­mo, da se bo po­slo­val­ni­ca za­pr­la 3. de­cem­bra, kar je sla­bo," se za­ve­da. Tu­di Šlih­t­hu­ber je kriv­do na­pr­til dr­ža­vi, češ da ni iz­pol­ni­la ob­vez do Evrop­ske uni­je. So pa v Gor­njih Pe­trov­cih že od­lo­če­ni, da bo­do ka­te­ri iz­med dru­gih bank, če bi že­le­la iz­po­sta­vo v nji­ho­vi ob­či­ni, da­li to po­nud­bo. O po­dob­ni mo­žno­sti raz­mi­šlja tu­di Be­lec. V Kri­žev­cih si­cer po­slu­je še De­žel­na ban­ka Slo­ve­ni­je.

Med ne­za­do­volj­ni­mi so tu­di ob­ča­ni. Ma­ri­ja La­zar iz Gor­njih Pe­trov­cev pra­vi, da jim dr­ža­va ve­dno vse za­me. "To ni do­bro, naj gre­mo zdaj mi sta­rej­ši ve­dno pro­sit šo­fer­ja, da nas bo pe­ljal do ban­ke? Sta­rej­ša sem, na ban­čne za­de­ve se ne spo­znam, za­to po­tre­bu­jem na­sve­te. Ban­ko so nam da­li, ker smo v va­si pre­te­žno sta­rej­ši pre­bi­val­ci, zdaj pa bo­mo osta­li brez. Ko sem to iz­ve­de­la, sem jo­ka­la, vam is­kre­no po­vem. To ni na­čin, ta dr­ža­va je sa­mo še za taj­ku­ne in bo­ga­ta­še, ne za re­ve­že," je bi­la sli­ko­vi­ta La­zar­je­va. (ib) Pri ob­ja­vi član­kov o raz­me­rah v Gor­njih Pe­trov­cih z na­slo­vo­ma Spor­no po­slo­va­nje žu­pa­na Šlih­t­hu­bra in Žu­pan ter­ja 70 ti­soč evrov, ob­ja­vlje­nih v Ve­če­ru na strani Po­mur­je 5. in 9. ok­to­bra, smo v de­lu te­ks­tov ob­ja­vlje­no vse­bi­no pod­va­ja­li. Za ne­na­mer­no na­pa­ko pri ob­ja­vi se bral­cem opra­vi­ču­je­mo. (rr) Za sta­no­val­ce blo­kov v Tom­ši­če­vi uli­ci bo ta zi­ma draž­ja.

Ogre­va­nje z ge­o­ter­mal­no ener­gi­jo v Len­da­vi, ki de­lu­je kot si­stem že od le­ta 2006, se je z ok­t­o­brom ob­ču­tno po­dra­ži­lo. Pe­trol Ge­o­term je na­mreč zvi­šal ta­rif­ne po­stav­ke, ta­ko da zdaj zna­ša­jo za va­ri­a­bil­ni del ce­ne 22,80 evra za me­ga­va­tno uro (MWh), kar po­me­ni 5,4- od­sto­tno po­vi­ša­nje, za fi­ksni del ce­ne pa 3517,1 evra za me­ga­vat (MW) mo­či na­pra­ve na me­sec, kar je 13,4- od­sto­tna po­dra­ži­tev. Za po­rab­ni­ke to po­me­ni, da bo­do no­vem­bra pre­je­li viš­je zne­ske na po­lo­žni­cah, sku­pni stro­šek ogre­va­nja pa se bo za sta­no­va­nje v ve­li­ko­sti 60 kva­dra­tnih me­trov zvi­šal v vre­dno­sti naj­manj eno­me­seč­ne­ga obro­ka. Do se­daj je me­seč­ni fi­ksni stro­šek ogre­va­nja zna­šal okrog 26,10 evra, po dvi­gu ce­ne bo 29,55 evra. Raz­li­ka je 3,49 evra ali na le­to sko­raj 42 evrov. K te­mu bo tre­ba do­da­ti še viš­ji stro­šek po­ra­blje­ne ener­gi­je. Ce­na da­ljin­ske­ga ogre­va­nja z ge­o­ter­mal­no ener­gi­jo je se­sta­vlje­na iz fi­ksne­ga in va­ri­a­bil­ne­ga de­la. Po­rab­ni­ki pla­ču­je­jo vseh dva­najst me­se­cev fi­ksni del, va­ri­a­bil­ni del se ob­ra­ču­na­va v ku­ril­ni se­zo­ni in je od­vi­sen od de­jan­sko po­ra­blje­ne ener­gi­je. Za za­dnjo po­dra­ži­tev bi po­rab­ni­ki, ki ne spre­mlja­jo ob­jav o ta­rif­nih po­stav­kah na sple­tni strani pod­je­tja Pe­trol Ge­o­term, iz­ve­de­li še­le, ko bi no­vem­bra pre­je­li po­lo­žni­co z bi­stve­no viš­jim zne­skom. Pod­je­tje si­cer ni dol­žno ne po za­ko­nu in ne po kon­ce­sij­ski po­god­bi ob­ve­šča­ti od­je­mal­cev to­plo­te o po­dra­ži­tvah, to­da ob­ve­šča­nje je ven­dar­le del ko­rek­tne­ga od­no­sa.

"Tak odnos ne­ke­ga re­sne­ga pod­je­tja je za lju­di pod­ce­nju­joč," je po­u­da­ril Igor Ko­len­ko, di­rek­tor Sta­no­vanj­ske­ga pod­je­tja Len­da­va. Pri­mer­no bi bi­lo, ta­ko Ko­len­ko, da bi pred po­dra­ži­tvi­jo skli­ca­li ku­ril­ni od­bor, opra­vi­li pre­gled ku­ril­ne se­zo­ne in od­je­mal­cem po­ja­sni­li ra­zlo­ge za dvig ce­ne. Ka­te­ri naj bi to bi­li, ni zna­no ni­ti Ko­len­ku, je pa ta­ko ve­li­ka en­kra­tna po­dra­ži­tev ogre­va­nja po nje­go­vem mne­nju ze­lo obre­me­nju­jo­ča za majh­ne­ga upo­rab­ni­ka.

Sta­no­vanj­sko pod­je­tje Len­da­va je kot upra­vlja­vec v več­sta­no­vanj­skih stav­bah ob­ve­sti­lo Pe­tro­la Ge­o­term o no­vih ta­rif­nih po­stav­kah pre­je­lo za­dnje dni sep­tem­bra, o dvi­gu ce­ne pa je po­tem ob­ve­sti­lo tu­di čla­ne ku­ril­ne­ga od­bo­ra. Ti so se po­ka­za­li de­jav­ni pred­vsem no­vem­bra la­ni, ko se je pr­vič po skle­ni­tvi kon­ce­sij­ske po­god­be ogre­va­nje ob­ču­tno po­dra­ži­lo ta­ko za­ra­di dru­gač­ne me­to­do­lo­gi­je iz­ra­ču­na kot tu­di ne­ka­te­rih na­pač- nih iz­ra­ču­nov, to pa je pri sta­no­val­cih spro­ži­lo ve­li­ko ne­za­do­volj­stva. S čim je Pe­trol Ge­o­term ute­me­ljil svo­jo vlo­go za po­dra­ži­tev? Z ni­či­mer. Si­stem je na­sta­vljen ta­ko, da mu te­ga ni bi­lo tre­ba. Zah­te­vo po iz­da­ji so­glas­ja za iz­ho­dišč­no ce­no je na­mreč vlo­žil na po­ziv Agen­ci­je za ener­gi­jo, ker je ta ugo­to­vi­la, da te­ga kot di­s­tri­bu­ter z la­stno pro­i­zvo­dnjo to­plo­te še ni sto­ril. Agen­ci­ja je odo­bri­la po­dra­ži­tev, saj je bi­la – ta­ko so nam spo­ro­či­li iz pod­je­tja – do­se­da­nja ce­na ogre­va­nja za fi­ksni del 25 od­stot­kov niž­ja, kot jo je po­tr­di­la Agen­ci­ja za ener­gi­jo že de­cem­bra 2015. Skrat­ka, pod­la­ga za zvi­še­va­nje ce­ne ogre­va­nja z ge­o­ter­mal­no ener­gi­jo je bi­la pri­pra­vlje­na že pred sko­raj tre­mi le­ti. Ob tem pa vzbu­ja po­zor­nost še to, da s to­kra­tno po­dra­ži­tvi­jo še ve­dno ni do­se­že­na po­tr­je­na ce­na iz le­ta 2015. Ta je na­mreč za fi­ksni del 4102,4 evra za MW na me­sec. Ali je to osno­va za po­dra­ži­tev pri­ho­dnje le­to?

"Eko­nom­skih ra­zlo­gov za po­dra­ži­tev ni," je pre­pri­čan Ko­len­ko. Če je pod­je­tje Pe­trol Ge­o­term dve le­ti uspe­šno po­slo­va­lo z niž­jo ce­no ogre­va­nja od pri­zna­ne in ob tem ustva­ri­lo do­bi­ček, po­tem, ta­ko Ko­len­ko, ni ra­zlo­gov za dvig fi­ksne­ga de­la ce­ne ni­ti se­daj. Sam in­for­ma­ci­je o tem, ali pod­je­tje na­čr­tu­je vla­ga­nje v si­stem da­ljin­ske­ga ogre­va­nja ali nje­go­vo ši­ri­tev, ni­ma, go­to­vo pa se v tem ali pri­ho­dnjem le­tu ne pred­vi- de­va­jo no­vi pri­ključ­ki več­sta­no­vanj­skih objek­tov ali za­vo­dov. Z no­vi­mi ta­rif­ni­mi po­stav­ka­mi, ki po­me­ni­jo po­dra­ži­tev za upo­rab­ni­ke, je bi­la se­zna­nje­na tu­di ob­čin­ska upra­va. Ob­či­na Len­da­va je od Pe­tro­la Ge­o­term pre­je­la pre­dlog le­tne­ga pro­gra­ma iz­va­ja­nja go­spo­dar­ske jav­ne služ­be da­ljin­ske­ga ogre­va­nja za le­to 2019, ki ga bo obrav­na­val ob­čin­ski svet in iz ka­te­re­ga je tu­di raz­vi­dno po­vi­ša­nje cen, ki ga je odo­bri­la Agen­ci­ja za ener­gi­jo. "Ob­či­na je iz­va­jal­ca Pe­trol Ge­o­term po­zva­la, naj na­čr­to­va­no po­vi­ša­nje po­nov­no pre­u­či ter to po­ja­sni in uskla­di z upo­rab­ni­ki," so nam spo­ro­či­li iz ura­da žu­pa­na. Za­pi­sa­li so še, da je iz­va­ja­lec upo­šte­val dve­le­tni mo­ra­to­rij za dvig ce­ne ogre­va­nja, ka­kor so se do­go­vo­ri­li ob po­de­li­tvi kon­ce­si­je, ter da o dvi­gu cen zdaj od­lo­ča Agen­ci­ja za ener­gi­jo in ne ob­čin­ski svet. Po­u­da­ri­li so, da je ce­na da­ljin­ske­ga ogre­va­nja v Len­da­vi v pri­mer­ja­vi z dru­gi­mi po­nu­dni­ki v Slo­ve­ni­ji ugo­dna.

Ob­či­na je s pod­pi­som kon­ce­sij­ske po­god­be o ogre­va­nju z ge­o­ter­mal­no ener­gi­jo za­vla­če­va­la vsaj dve le­ti, saj je že­le­la, da bi ob oskr­bi s to­plo­to Pe­trol Ge­o­term so­de­lo­val tu­di pri vzpo­sta­vi­tvi kom­pe­tenč­ne­ga cen­tra za ra­zvoj ge­o­ter­mal­ne ener­gi­je. Ob­či­na s tem ni uspe­la, kon­ce­sij­sko po­god­bo za iz­va­ja­nje jav­ne go­spo­dar­ske služ­be da­ljin­ske­ga ogre­va­nja pa je pod­pi­sa­la tik pred iz­te­kom ro­kov. Ta­krat je bi­lo tu­di re­če­no, da ob­či­na z njo po­sta­vlja v ospred­je ko­ri­sti upo­rab­ni­kov in jih va­ru­je pred vi­so­ki­mi stro­ški ogre­va­nja, z da­ljin­skim ogre­va­njem ter iz­ra­bo ge­o­ter­mal­ne ener­gi­je pa pri­spe­va k va­ro­va­nju ozra­čja. Kon­ce­si­jo za da­ljin­sko ogre­va­nje z ge­o­ter­mal­no ener­gi­jo je len­da­vska ob­či­na po­de­li­la pod­je­tju Pe­trol Ge­o­term no­vem­bra 2015, ta­krat pa je imel ob­čin­ski svet tu­di za­dnjo mo­žnost od­lo­ča­ti o ce­ni ogre­va­nja, saj so zdaj vse spre­mem­be v pri­stoj­no­sti Agen­ci­je za ener­gi­jo. Agen­ci­ja je so­glas­je za za­dnjo po­dra­ži­tev Pe­tro­lu Ge­o­term da­la že av­gu­sta, in si­cer za fi­ksni del v vi­ši­ni 3723,1 evra za MW na me­sec ter za va­ri­a­bil­ni del ce­ne 22,80 evra za MWh, to ce­no pa bi do­ba­vi­telj to­plo­te lah­ko uve­lja­vil že sep­tem­bra. Prav ta­ko je Agen­ci­ja za ener­gi­jo iz­da­la od­loč­bo, po ka­te­ri fi­ksni stro­šek ogre­va­nja zna­ša 68 od­stot­kov ce­lo­tne­ga stro­ška ogre­va­nja, de­jan­ska po­ra­ba pa le 32 od­stot­kov. Osno­vo za ta­kšno raz­mer­je da­je ured­ba o obli­ko­va­nju cen da­ljin­ske­ga ogre­va­nja, ki iz­ha­ja iz te­ga, da ge­o­ter­mal­na ener­gi­ja ter­ja ve­li­ko ve­čja vla­ga­nja v si­stem in de­lo­va­nje omrež­ja v pri­mer­ja­vi z da­ljin­skim ogre­va­njem, kjer se upo­ra­blja­jo dru­gi vi­ri ener­gi­je. Spre­mem­bo te­ga raz­mer­ja, ki ima ve­lik vpliv na stro­ške ogre­va­nja, bi lah­ko do­se­gli sa­mo s spre­mem­bo za­ko­no­da­je, ven­dar so se ta pri­za­de­va­nja len­da­vske ob­či­ne v mi­nu­lem le­tu oči­tno iz­ja­lo­vi­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.