V fo­ku­su žen­ske ume­tni­ce

Med­na­ro­dni fe­sti­val ra­ču­nal­ni­ške ume­tno­sti le­tos na dvaj­se­tih ma­ri­bor­skih pri­zo­ri­ščih raz­šir­ja po­gled v med­na­ro­dno di­men­zi­jo

Vecer - - KULTURA -

Zu­ra­dno otvo­ri­tvi­jo zve­čer se da­nes, 12. ok­to­bra, za­če­nja Med­na­ro­dni fe­sti­val ra­ču­nal­ni­ških ume­tno­sti (MFRU), ki na več kot dvaj­se­tih lo­ka­ci­jah v Ma­ri­bo­ru in na med­mrež­ju (ht­tp:// mfru.org/) pri­na­ša de­la in pri­spev­ke naj­bolj pri­zna­nih ra­ču­nal­ni­ških ume­tnic in te­o­re­ti­čark z vse­ga sve­ta. Po gra­je­nju lo­kal­ne­ga in na­ci­o­nal­ne­ga za­u­pa­nja v le­tih 2016 in 2017 se je le­tos za za­klju­ček tri­lo­gi­je Za­u­pa­nje lo­til med­na­ro­dne­ga za­u­pa­nja, spo­ro­ča pro­gram­ski ko­or­di­na­tor fe-

Med­na­ro­dni fe­sti­val so­dob­nih ume­tnost i – Me­sto žensk, 24. po vr­sti, po­sve­ča­jo vsem ne­u­stra­šnim, vsem bor­kam in bor­cem za svo­bo­do, po­za­blje­nim in ope­va­nim, in vsem po­gu­mnim, ki jih po­zna­mo, in tu­di ti­stim, ki jih mor­da ni­ko­li ne bo­mo spo­zna­li, so za­pi­sa­li v spo­ro­či­lu za me­di­je le­to­šnje edi­ci­je fe­sti­va­la. Le­tos se že­li­jo med dru­gim od­zva­ti na na­pad na Si­mo­no Se­me­nič in Ma­jo Smre­kar ob po­de­li­tvi Pre­šer­no­vih na­grad. Ustvar­jal­ke se v Me­stu žensk pred­sta­vlja­jo med 21. sep­tem­brom in 30. ok­t­o­brom, na raz­lič­nih lo­ka­ci­jah po Lju­blja­ni: Cen­ter ur­ba­ne kul­tu­re Ki­no Ši­ška, Sta­ra me­stna elek­trar­na - Ele­k­tro Lju­blja­na, Cen­ter kul­tu­re Špan­ski bor­ci, No­va po­šta - Slo­ven­sko mla­din­sko gle­da­li­šče, Ga­le­ri­ja Škuc, Atrij ZRC, Klub Grom­ka - AKC Me­tel­ko­va me­sto, Slo­ven­ski gle­da­li­ški in­šti­tut, Pri­tli­čje, Ki­nod­vor. Vr­hu­nec med­na­ro­dne­ga do­ga­ja­nja je bil med 4. in 8. ok­t­o­brom.

"Re­zi, za­te­go­va­nja, za­ti­ra­nja, ustra­ho­va­nja, kra­te­nje pra­vic, ra­si­stič­ne, trans in ho­mo­fob­ne in osta­le re­tar­di­ra­ne iz­ja­ve pa­tri­ar­hal­ne­ga re­da, vse po če­mer je slo­ve­lo le­to 2018 na majh­nem iz­čr­pa­nem pla­ne­tu Ze­mlja in še manj­šem pla­ne­tu Slo­ve­ni­ja - nič nas ne usta­vi," pra­vi­jo or­ga­ni­za­tor­ke na če­lu s Te­jo Re­ba, vod­jo Me­sta žensk. "Pri­ho­dnost bo fe­mi­ni­stič­na ali pa je ne bo!"

V sklo­pu abo­nma­ja Si­mo­na Se­me­nič so upri­zo­ri­li (in ga bo­do še sti­va­la Miha Hor­vat. Fe­sti­val je na le­to­šnjem pro­gram­skem raz­pi­su mi­ni­str­stva za kul­tu­ro do­bil tu­di de­nar za na­sle­dnje šti­ri­le­tno ob­do­bje.

Go­to­vo j e naj­po­memb­nej­ša no­vost MFRU-ja, da je do­bil sta­tut. "Fe­sti­val ga po­tre­bu­je, do­lo­če­na pra­vi­la so za­pi­sa­na. Se­lek­tor­ji se bo­do me­nja­va­li na dve le­ti, v so­de­lo­va­nju s fa­kul­te­ta­mi pa s šti­pen­di­ja­mi pod­pi­ra­mo naj­bolj­še štu­den­te. Fe­sti­val do­bi­va tu­di svoj pro­stor (Kul­tur­ni in­ku­ba­tor na Ko­ro­ški ce­sti, op.p), lo­ka­ci­jo, kjer bo­do z raz­lič­ni­mi ak- No­vost le­to­šnje iz­ved­be je nov fe­sti­val­ski cen­ter v nek­da­njem Kul­tur­nem in­ku­ba­tor­ju na Ko­ro­ški ce­sti, kjer se bo od­vi­jal žen­ski w-lan par­ty (igri­čar­sko sre­ča­nje) in pred­sta­vlja­li bo­do ar­hiv MFRUja. Tu­di le­tos bo fe­sti­val po­de­lje­val štu­dent­ske šti­pen­di­je slo­ven­skim od­del­kom za in­ter­me­dij­sko in ra­ču­nal­ni­ško ume­tnost fa­kul­tet in aka­de­mij v Lju­blja­ni, Ma­ri­bo­ru in No­vi Go­ri­ci.

ter­ji sko­zi iz­o­bra­že­va­nje ši­ri­li di­gi­tal­no kul­tu­ro. Sku­paj z MKC-jem smo ustva­ri­li do­bro po­zi­ci­jo fe­sti­va­lu," na­po­ve­du­je Hor­vat.

Ma­ri­bor bo to­rej med 12. in 19. ok­t­o­brom ob vseh dru­gih do­god­kih tu­di v zna­me­nju ra­ču­nal­ni­ške ume­tno­sti, saj v me­sto na več kot dvaj­set lo­ka­cij pri­ha­ja pe­ster pro­gram. Gre za 24. edi­ci­jo. Fo­kus le­to­šnje­ga pro­gra­ma je ta­ko ime­no­va­ni Žen­ski fo­rum 2018, v okvi­ru ka­te­re­ga bo­do na raz­sta­vah in sple­tni me­dij­ski plat­for­mi ht­tp://mfru.org/ pred­sta­vi­li vr­sto med­na­ro­dno in re­gi­o­nal­no pri­zna­nih ra­ču­nal­ni­ških ume­tnic in te­o­re­ti­čark, kot so le­gen­di ra­ču­nal­ni­ške ume­tno­sti, pi­o­nir­ki in vo­dil­ni fe­mi­nist­ki dru­ge­ga va­la fe­mi­niz­ma v ZDA Nan­cy Bu­cha­nan in Lynn Her­shman Le­e­son, fi­lo­zo­fi­njo in pro­fe­so­ri­co na du­naj­ski Aka­de­mie der bil­den­den Kün­ste Wi­en ter eno iz­med usta­no­vi­te­ljic MFRU-ja Ma­ri­no Gr­ži­nić, sve­tov­no pri­zna­no ku­ra­to­ri­co Ka­thy Rae Hu­ff­man, ino­va­tor­ko in ustvar­jal­ko Shu Lea Che­ang in lan­sko na­gra­jen­ko Ars Elec­tro­ni­ce Ma­jo Smre­kar. So­ča­sno s tem bo po­te­ka­la tu­di ak­ci­ja vna- po­na­vlja­li) per­for­mans Jaz, žr­tev. in nje­go­vo na­da­lje­va­nje, per­for­mans dru­gič v iz­ved­bi Ma­ru­še Ma­jer; 26, ok­to­bra bo v No­vi po­šti pre­mi­er­na upri­zo­ri­tev be­se­di­la Si­mo­ne Se­me­nič Je­re­bi­ka, štru­delj, ples pa še kaj v re­ži­ji Ja­ne­za Jan­še. Re­pri­za pred­sta­ve S*S, na­sta­la na pod­la­gi so­vra­žnih sple­tnih ko­men­tar­jev, bo 20. ok­to­bra. Slo­ven­ski av­to­ri­ci, ki sta se še pred­sta­vi­li v to­kra­tnem Me­stu žensk, sta per­for­mer­ki La­na Zdrav­ko­vić in Na­ta­ša Živ­ko­vić. Pr­va se je pred­sta­vi­la s pre­mi­e­ro per­for­man­sa No. 1, dru­ga s pre­mi­e­ro per­for­man­sa Si­ne. V med­na­ro­dnem pro­gra­mu je med dru­gim na­sto­pi­la Lu­cy McCor­mick iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je v Ki­nu Ši­ška - s pro­jek­tom Troj­na gro­žnja, te­mu pa je sle­dil kon­cert ra­per­ke Gnu­čči, Be­o­graj­čan­ke, ži­ve­če na Šved­skem.

V ča­su fe­sti­va­la Me­sto žensk se od­vi­ja­jo tu­di do­god­ki in kon­cer­ti v okvi­ru evrop­ske­ga pro­jek­ta Mu­si­ca Fe­mi­na, ki se osre­do­to­ča na ena­ko­prav­nost spo­lov na po­dro­čju kul­tu­re in ume­tno­sti. Pro­jekt je bil pred­sta­vljen na po­seb­nem do­god­ku 5. ok­to­bra v Sta­ri elek­trar­ni. Mu­si­ca Fe­mi­na je dve­le­tni pro­jekt so­de­lo­va­nja med šti­ri­mi med­na­ro­dni­mi par­tner­ji, ki si de­li­jo po­gle­de na ena­ko­prav­nost spo­lov na po­dro­čju kul­tu­re in ume­tno­sti. Do le­ta 2020 bo­do po raz­lič­nih lo­kal­nih oko­ljih iz- va­ja­li šte­vil­ne de­jav­no­sti, ki bo­do osve­tlje­va­le kre­a­tiv­nost žensk v glas­bi, omo­go­ča­le no­vo ustvar­ja­nje in tran­sna­ci­o­nal­no mo­bil­nost ume­tnic ter pre­dla­ga­le di­s­kur­ziv­ne pro­gra­me in im­ple­men­ti­ra­le struk­tur­ne spre­mem­be na po­dro­čju ena­ko­prav­no­sti v glas­be­ni in­du­stri­ji. 7. ok­to­bra je bi­la med dru­gim okro­gla mi­za Po­gre­ša­na av­to­bi­o­gra­fi­ja, po­e­ti­ka te­le­sa, pro­no­mi­nal­na po­li­ti­ka v Sta­ri me­stni elek­trar­ni.

V Ki­nu Ši­ška je bi­la 8. ok­to­bra v okvi­ru Mu­si­ce Fe­mi­ne jav­na tri­bu­na z na­slo­vom Po­zi­ci­ja glas­be­ne ustvar­jal­ke v Slo­ve­ni­ji. Go­stje Ni­ne Dra­gi­če­vić so bi­le La­ri­sa Vr­hunc, Ur­ška Pre­is, Bog­da­na Her­man, Ka­ta­ri­na Ju­van­čič, Ire­na To­ma­žin Za­go­rič­nik, Ur­ška Pom­pe. Med do­god­ki, ki pri­ha­ja­jo, bo med dru­gim v ne­de­ljo,14. ok­to­bra, v No­vi po­šti okro­gla mi­za O upri­zar­ja­nju no­ve dra­ma­ti­ke, v CK Špan­ski bor­ci pa ve­čer im­pro­vi­zi­ra­ne glas­be z duom Na­be­lóse MFRU 2018 v pod­ho­du pod Ti­to­vo ce­sto.

ša­nja ge­sel na sple­tno en­ci­klo­pe­di­jo wi­ki­pe­di­ja za vse ume­tni­ce in se­lek­to­ri­ce, ki so so­de­lo­va­le na fe­sti­va­lu od le­ta 1995 do da­nes, in ob­ja­vlja­nje te­o­ret­skih pri­spev­kov pri­zna­nih te­o­re­ti­čark v sple­tnem sim­po­zi­ju.

Osre­dnjo te­ma­ti­ko raz­stav bo­do do­pol­nje­va­la tu­di raz­sta­vlje­na de­la slo­ven­ske vi­deo zbir­ke Ume­tno- stne ga­le­ri­je Ma­ri­bor in dvo­dnev­ni sim­po­zij v UGM Stu­diu. Rde­ča nit, s ka­te­ro se pre­ple­ta fo­rum, je za za­klju­ček tri­lo­gi­je Za­u­pa­nja 2016-20172018 med­na­ro­dno Za­u­pa­nje. Te­ga bo­do, še spo­ro­ča­jo mfru­jev­ci, na sple­tni me­dij­ski plat­for­mi o ra­ču­nal­ni­škem, di­gi­tal­nem, av­tor­skem, po­li­tič­nem in člo­ve­škem za­u­pa­nju še po­glo­bi­li s pri­spev­ki, po­go­vo­ri, de­lav­ni­ca­mi in vi­dei ter ga ta­ko ši­ri­li na med­mrež­ju in na te­re­nu. Si­mo­na Se­me­nič: Jaz, žr­tev

ter tri­om Agnel/Ca­stel­ló/ Duth­o­it. 16, ok­to­bra bo v Ga­le­ri­ji Škuc okro­gla mi­za Skrb kot na­si­lje, 19. ok­to­bra pa v No­vi po­šti po­go­vor Zbor za pu­bli­ko. 27. ok­to­bra bo­do v Ga­le­ri­ji Škuc pred­sta­vi­li Te­o­ri­je vi­deo ume­tno­sti, dan prej pa bo v No­vi po­šti pre­da­va­nje o av­to­bi­o­gra­fi­ji, o te­le­su in bo­le­či­ni, sek­su­al­nem užit­ku, o bi­o­po­li­ti­ki in še o čem.

Fe­sti­val je bil pr­vič or­ga­ni­zi­ran le­ta 1995 na po­bu­do nek­da­nje­ga Ura­da za žen­sko po­li­ti­ko RS. Pred­sta­vlja ume­tni­ško in kul­tur­no pro­duk­ci­jo žensk na po­dro­čju odr­skih ume­tno­sti, glas­be, vi­zu­al­nih ume­tno­sti, film­ske in vi­deo pro­duk­ci­je. Na­men fe­sti­va­la je do­ka­za­ti, da je žen­ske ustvar­jal­no­sti na vseh po­dro­čjih ve­li­ko več, kot jo je na pr­vi po­gled vi­dne, že­li pa tu­di oza­ve­sti­ti jav­nost o ne­so­raz­mer­ni za­sto­pa­no­sti žensk v ume­tno­sti in kul­tu­ri.

Fo­to: Ar­hiv MRFU/Žan LEBE

Eki­pa MFRU-ja pred Ulič­no ga­le­ri­jo Ži­do­vska, kjer so pred dne­vi kot pred­do­go­dek fe­sti­va­la raz­sta­vi­li di­gi­tal­ni ko­laž Na­ta­še Berk For Bo­ys & Girls.

Fo­to: Ar­hiv MFRU/Žan LEBE

Fo­to: SMG

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.