Eki­pa spre­me­nje­na, ci­lji osta­ja­jo ena­ki

Ho­ča­ni bo­do no­vo se­zo­no za­če­li z ju­tri­šnjo tek­mo pro­ti Šo­šta­nju To­pol­ši­ci

Vecer - - SPORT - Zma­go Go­m­zi

Za od­boj­kar­ji Hoč je na­por­no pri­pra­vljal­no ob­do­bje. Fan­tje no­ve­ga tre­ner­ja Ma­te­ja Kav­ni­ka, nek­da­nje­ga pr­vo­li­ga­ške­ga igral­ca klu­bov iz Ma­ri­bo­ra, Lju­to­me­ra in Slo­ven­ske Bi­stri­ce, so se po­ti­li od 9. av­gu­sta. Del­ni od­go­vor, ka­ko do­bro so pri­pra­vlje­ni na za­če­tek dr­žav­ne­ga pr­ven­stva, bo da­la že ju­tri­šnja tek­ma, v ka­te­ri se bo­do v ho­ški špor­tni dvo­ra­ni ob 19. uri uda­ri­li z eki­po Šo­šta­nja To­pol­ši­ce.

Ho­ča­ni bo­do tre­tjič za­po­red igra­li v naj­moč­nej­ši slo­ven­ski li­gi. V pr­vi se­zo­ni so po­skr­be­li za ve­li­ko pre­se­ne­če­nje, saj so osvo­ji­li če­tr­to me­sto, v prej­šnji so bi­li za spo­zna­nje slab­ši, to­da tu­di šesto me­sto je po mne­nju špor­tne­ga di­rek­tor­ja Ale­ša An­dlo­vi­ča uspeh. "Tu­di v pri­ha­ja­jo­či se­zo­ni so na­ši ci­lji po­dob­ni. Pr­vi cilj je ob­sta­nek v li­gi, dru­gi pa uvr­sti­tev med naj­bolj­ših šest klu­bov, ki bo­do na­da­lje­va­li boj za na­slov pr­va­ka. Me­ni­mo, da sta ci­lja do­se­glji­va."

V igral­skem ka­dru ho­ške­ga pr­vo­li­ga­ša v pre­sto­pnem ro­ku ni pri­šlo do ve­čjih spre­memb. Pr­va se je zgo­di­la na tre­ner­ski klo­pi. "Za Ma­te­ja Kav­ni­ka smo se od­lo­či­li pred­vsem za­ra­di te­ga, ker ima tre­ner­ske iz­ku­šnje in ker po­zna spo­sob­no­sti ve­či­ne od­boj­kar­jev pr­ve eki­pe, saj jih je tre­ni­ral v mlaj­ših klub­skih se­lek­ci­jah. Ver­ja­me­mo, da mu bo uspe­lo iz­pol­ni­ti za­sta­vlje­ne ci­lje. Ze­lo smo za­do­volj­ni, da se je v na­še vr­ste po le­tu dni igra­nja za OK Ma­ri­bor vr­nil Mi­o­mir Cr­njan­ski, ob njem smo se okre­pi­li še z Ame­ri­ča­nom Co­dy­jem Wil­li­am­som, ki je igral za eno od ame­ri­ških uni­verz, se­daj pa se bo pr­vič pre­iz­ku­sil še v Evro­pi. Fant je mlad, do­bro se je vži­vel v no­vo ži­vljenj­sko in igral­no oko­lje. Klub so iz raz­lič­nih ra­zlo­gov za­pu­sti­li Ka­nad­čan Jo­ri Man­tha, Srb Bra­ni­slav Ra­do­vič in Ja­ša Kše­la, Miha Pla­n­in­šič pa je kon­čal od­boj­kar­sko pot. Pre­pri­čan sem, da lah­ko z no­vin­ce­ma in igral­ci, ki so osta­li zve­sti klu­bu, iz­pol­ni­mo za­sta­vlje­ne ci­lje. Pri­pra­vljal­ne tek­me so po­ka­za­le, da smo na do­bri po­ti," je po­ja­snil An­dlo­vič. Kar tri­najst te­kem so od­i­gra­li Ho­ča­ni. "Tek­me so po­ka­za­le, da je eki­pa pri­pra­vlje­na na zah­tev­no se­zo­no, le ui­gra­nost še ma­lo še­pa. Za­dnji dve tek­mi smo od­i­gra­li ob kon­cu mi­nu­le­ga te­dna v Čr­nu­čah, kjer smo pre­ma­ga­li eki­po go­sti­te­lja tur­nir­ja, iz­gu­bi­li pa pro­ti so­bo­ški Pan­vi­ti Po­mgrad."

Ho­ča­ni se bo­do ju­tri pr­vič v tej se­zo­ni pred­sta­vi­li svo­jim na­vi­ja­čem. No­vin­ka v li­gi, eki­pa Šo­šta­nja To­pol­ši­ce, bo vse prej kot la­hek tek­mec. "Gre za ka­ko­vo­stno eki­po, ki se je v pre­sto­pnem ro­ku okre­pi­la, med dru­gim tu­di z nek­da­njim re­pre­zen­tan­tom Ja­nom Pla­nin­cem, ki ima ve­li­ko pr­vo­li­ga­ških iz­ku­šenj. Kljub te­mu se na­de­ja­mo, da bo­mo osvo­ji­li tri toč­ke in raz­ve­se­li­li na­še zve­ste na­vi­ja­če. Ti so bi­li v mi­nu­lih dveh se­zo­nah naš sed­mi igra­lec. Ko nam je šlo naj­te­že, so nam z gla­snim bo­dre­njem po­ma­ga­li iz kri­ze. Ima­jo ve­li­ko za­slug za na­še uspe­he. Ver­ja­mem, da nas bo­do tu­di v le­to­šnji se­zo­ni buč­no spod­bu­ja­li na na­ših tek­mah do­ma," je skle­nil Aleš An­dlo­vič.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Mi­o­mir Cr­njan­ski po le­tu dni spet no­si ma­ji­co od­boj­kar­jev Hoč.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.