Pi­sa­ni Slo­ven­ski poz­drav

Hu­ma­ni­tar­ni klub So­rop­ti­mist Ma­ri­bor le­tos pra­znu­je če­trt sto­le­tja de­lo­va­nja. Po­ma­ga­jo pred­vsem žen­skam in otro­kom

Vecer - - FRONT PAGE -

me­ri pa tu­di z do­na­ci­ja­mi. Do­na­tor­ji po­ma­ga­jo na ze­lo raz­lič­ne na­či­ne - z na­sto­pom, uslu­go ali ma­te­ri­al­no do­na­ci­jo.

Fo­to: Igor NAPAST

Ivan­ka Mu­lec Ploj, Dra­ga Kše­la in Mi­le­na Pi­vec so pred­sta­vi­le 25 let de­lo­va­nja klu­ba So­rop­ti­mist Ma­ri­bor.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.