Fa­kin ura­dno ni bil se­zna­njen

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Od­ziv ak­tu­al­ne­ga mi­ni­stra Sa­ma Fa­ki­na je šel vče­raj v sme­ri ukre­pov pro­ti ko­rup­ci­ji, ki naj bi jih mi­ni­str­stvo v pre­te­klih le­tih spre­je­lo. Da so uve­dli mo­žnost pri­ja­ve nav­zkriž­ja in­te­re­sov in iz­lo­či­tev po­sa­me­zni­kov iz od­lo­ča­nja pri pro­jek­tih, kjer so­de­lu­je­jo tu­ji stro­kov­nja­ki. Da so pod­pi­sa­li pakt in­te­gri­te­te z ne­vla­dno or­ga­ni­za­ci­jo Tran­spa­ren­cy In­ter­na­ti­o­nal, ki ga upo­šte­va­jo pri iz­ved­bi pro­jek­tov pre­no­ve bol­ni­šnic do 2020. Sku­paj z Zdru­že­njem jav­nih zdra­vstve­nih za­vo­dov pa da so vzpo­sta­vi­li In­tra­vi­zor, zbir­ko po­dat­kov o ce­nah 90 ti­soč zdra­vil, ma­te­ri­a­lov in me­di­cin­skih pri­po­moč­kov. "Z mi­ni­str­stvom za jav­no upra­vo iz­va­ja­mo sku­pna jav­na na­ro­či­la zdra­vil in me­di­cin­skih pri­po­moč­kov. Tu­di ta­ko zmanj­šu­je­mo ko­rup­cij­ska tve­ga­nja ter za­go­ta­vlja­mo pri­mer­lji­vo ka­ko­vost sto­ri­tev za pa­ci­en­te in go­spo­dar­no po­ra­bo jav­nih sred­stev," so se še po­hva­li­li. In skle­ni­li, da je Fa­kin na sre­ča­nju z vod­stvi bol­ni­šnic pre­te­kli te­den "po­nov­no opo­zo­ril tu­di na go­spo­dar­no in tran­spa­ren­tno po­ra­bo jav­nih sred­stev v po­sa­me­znih jav­nih zdra­vstve­nih za­vo­dih, za kar so od­go­vor­na vod­stva". Sa­mih pre­i­skav pa Fa­kin ni že­lel ko­men­ti­ra­ti, ker da ura­dno z nji­mi ni bil se­zna­njen, a da je za­ve­zan k ni­čel­ni to­le­ran­ci do ko­rup­ci­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.