"Skr­bi me, da iz te­ga vi­har­ja ne bo nič"

"Pri­ča­ko­va­la bi, da NPU ne pre­i­šče sa­mo zdrav­ni­kov v bol­ni­cah, am­pak tu­di vod­je na­bav v ti­stih ča­sih, di­rek­tor­je, pred­vsem pa do­ba­vi­te­lje," iz­po­sta­vlja pred­se­dni­ca nek­da­nje pre­i­sko­val­ne sku­pi­ne

Vecer - - V ŽARIŠČU - JEL­KA GO­DEC

Če je to re­zul­tat na­ših po­ro­čil, sem ve­se­la, da sta NPU in spe­ci­a­li­zi­ra­no dr­žav­no to­žil­stvo sko­zi po­ro­či­lo in gra­di­vo ugo­to­vi­la, da je do­volj ma­te­ri­je, da lah­ko obi­šče­jo bol­ni­šni­ce. Pri­ča­ko­va­la bi, da bi se to zgo­di­lo prej," je vče­raj iz­po­sta­vi­la pred­se­dni­ca pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je o ugo­ta­vlja­nju zlo­rab na po­dro­čju pro­da­je in na­ku­pa žil­nih opor­nic Jel­ka Go­dec. Po­u­da­ri­la je, da so obo­ji z gra­di­vom raz­po­la­ga­li že pred nji­ho­vo pre­i­sko­val­no ko­mi­si­jo. Pre­pri­ča­na je, da v vče­raj­šnji pre­i­ska­vi pod drob­no­gled ni­so vze­li do­volj lju­di: "Pri­ča­ko­va­la bi, da NPU ne pre­i­šče sa­mo zdrav­ni­kov v bol­ni­cah, am­pak tu­di vod­je na­bav v ti­stih ča­sih, di­rek­tor­je, pred­vsem pa do­ba­vi­te­lje, ki so so­u­de­le­že­ni v ce­lo­tni za­de­vi. Tre­ba je pre­i­ska­ti ta­ko ti­ste, ki naj bi bi­li pod­ku­pni­ne da­li, kot ti­ste, ki naj bi jih bi­li pre­je­li."God­če­va pra­vi, da je v po­ro­či­lih nje­ne ko­mi­si­je do­volj gra­di­va, do­ka­zov, pri­čanj, da pre­i­šče­jo vse vple­te­ne. "Skr­bi me, da bo ak­ci­ja ma­lo raz­bur­ka­la jav­nost, da­la vtis, da se je NPU od­lo­čil ne­kaj na­re­di- ti, ker smo bi­li ne­ka­te­ri ze­lo teč­ni in smo več­krat opo­zar­ja­li, da do­lo­če­ne in­sti­tu­ci­je ne de­lu­je­jo, na kon­cu pa iz te­ga vi­har­ja ne bo nič," je raz­mi­šlja­la. Po­u­da­ri­la je, da ni­ma več smi­sla pre­i­sko­va­ti do­ku­men­ta­ci­je

ma­ri­bor­ske­ga in lju­bljan­ske­ga kli­nič­ne­ga cen­tra, saj so vso pre­da­li nji­ho­vi pre­i­sko­val­ni ko­mi­si­ji, ta pa NPU-ju. Tu­di v hi­šnih pre­i­ska­vah ne bo mo­go­če ni­če­sar več naj­ti. "Tre­ba bi bi­lo po­gle­da­ti pred­vsem ra­ču­ne do­ba­vi­te­ljev ozi­ro­ma ka­ko so na­ba­vlja­li iz tu­ji­ne od pro­i­zva­jal­ca in ka­ko so pro­da­ja­li v Slo­ve­ni­jo. Tre­ba bi bi­lo po­gle­da­ti ra­ču­ne ne­ka­te­rih v tu­ji­ni. NPU bi mo­ral po­se­či po vseh ti­stih mo­žno­stih, ki jih na­ša ko­mi­si- ja ni ime­la," je na­ka­za­la pred­se­dni­ca pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je prej­šnje­ga man­da­ta. "Mo­go­če bi bi­lo do­bro, da NPU nad­gra­di na­še po­ro­či­lo, na­še ugo­to­vi­tve."

Od­lo­či­tev o usta­no­vi­tvi pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je je bi­la pra­vil­na, če­prav so jim ne­ka­te­ri oči­ta­li, da se gre­do lov na ča­rov­ni­ce, je oce­ni­la God­če­va, in tu­di, da so de­lo do­bro opra­vi­li, men­da so na­re­di­li ce­lo več kot NPU. Nje­na ko­mi­si­ja je še ugo­to­vi­la, da je šlo pri na­ba­vi za ve­li­ko ve­čje oško­do­va­nje, kot je vče­raj pre­i­sko­va­nih sto ti­soč evrov, saj se je sa­mo eno pod­je­tje oko­ri­sti­lo za več kot dva mi­li­jo­na evrov, je za­klju­či­la.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Jel­ka Go­dec: "Tre­ba je pre­i­ska­ti ta­ko ti­ste, ki naj bi bi­li pod­ku­pni­ne da­li, kot ti­ste, ki naj bi jih bi­li pre­je­li."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.