Bo­ris Ho­čur­ščak

Vecer - - SPORT -

Vo­do­rav­no: 1 hr­va­ški po­pev­kar (To­ny), 9 krav­ji glas, 11 pe­ci­vo iz obla­tov v več pla­steh z na­de­vom, 14 slo­ven­ski pi­sa­telj (Ivan), 15 znan­stve­ni za­vod, 16 ple­mi­čev slu­žab­nik, 18 vzde­vek pi­sca Hin­ka Bra­to­ža, 19 glav­no me­sto Ga­ne, 20 po­koj­ni ame­ri­ški pred­se­dnik (Ro­nald), 21 odli­čen ja­maj­ški atlet (Usa­in), 23 ni­zo­zem­ska pre­stol­ni­ca, 25 pe­sem hr­va­ške glas­be­ne sku­pi­ne Đa­vo­li, 27 ime rock pev­ke Ko­vač, 28 ime in pri­i­mek po­koj­ne TV-na­po­ve­do­val­ke, 31 iz­re­dna le­po­ta, 32 slo­ven­ski zdrav­nik mi­kro­bi­o­log (Miha), 33 mo­ral­na na­če­la, 36 sa­mo­dej­ni stroj, 39 za­če­tni­ci Sreč­ka Ka­tan­ca, 40 člo­vek, ki ve­li­ko pi­je, 42 ču­tna že­lja, 43 sin Aga­me­mno­na in Kli­taj­me­stre, 45 nek­da­nji nem­ški te­ni­sač (Mi­cha­el), 46 zbo­ro­vski pe­vec ali ple­sa­lec, 48 pa­da­vi­na ob ne­ur­ju, 50 na­vi­ha­nec, 51 ime sli­kar­ja Schi­e­le­ja, 52 bož­jast, 55 in­dij­ski av­to, 56 ra­zred čle­no­nož­cev, 57 na­si­čen oglji­ko­vo­dik, pa­ra­fin.

Nav­pič­no: 1 ob­mej­ni pre­hod z Av­stri­jo v Pre­k­mur­ju, 2 pe­ta gr­ška čr­ka, 3 egip­čan­ski bog me­se­ca in mo­dro­sti, 4 kraj ob re­ki Mu­res v Ro­mu­ni­ji, 5 ko­šček su­kan­ca, 6 gra­ški no­go­me­tni klub, 7 ze­mlji­ška knji­ga, 8 glav­ni ve­znik, 9 star na­ziv za go­spo, 10 na­kit v uše­su, 11 red­ka ko­vi­na z zna­kom Nb, 12 ra­stli­na, ki se str­ga pred za­u­ži­tjem, 13 bo­ksar­ski uda­rec od spo­daj nav­zgor, 14 niž­ji goz­dar­ski usluž­be­nec, 17 kdor zna rav­na­ti z ra­dar­jem,

22 čok za se­ka­nje drv, 24 dru­ga ose­ba edni­ne, 26 slo­ven­ska no­vi­nar­ka (Mir­jam Oblak), 29 raz­pi­rač za ra­ne med ope­ra­ci­jo, 30 nek­da­nja ja­pon­ska te­ni­sa­či­ca (Ki­mi­ko), 34 po­da­ja­lec oce­ne, 35 vo­ja­ška ope­ra­ci­ja, 36 mo­ral­no vzdr­žen člo­vek,

37 v ban­ko vlo­žen de­nar, 38 kar­te za ve­de­že­va­nje, 39 dra­ma Eu­ge­na Io­ne­sco­ja,

41 slo­ven­ski mon­ta­nist (Ru­di), 44 kon­takt, 45 tež­ko di­ha­nje, 47 pr­vo na­rav­no šte­vi­lo, 49 po­dre­dni ve­znik, 53 za­če­tni­ci Pa­me­le An­der­son, 54 za­če­tni­ci Sa­še Len­de­ro.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.