Na vro­čem sto­lu tre­ner­ja celj­skih ro­ko­me­ta­šev

Pred dne­vi je se­del na vro­či stol tre­ner­ja celj­skih ro­ko­me­ta­šev. Ta­koj je osvo­jil skalp nem­ške­ga pr­va­ka Flens­bur­ga, a pri­šla je tu­di stre­zni­tev ob vi­so­kem po­ra­zu v Sze­ge­du. Eki­po so zde­set­ka­le po­škod­be ...

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­jan Ba­u­man

To­maž Ocvirk je za mno­ge ne­pri­ča­ko­va­no se­del za klop celj­skih ro­ko­me­ta­šev, kjer je na osno­vi šte­vil­nih uspe­hov pri de­lu z mla­di­mi igral­ci za­me­njal "več­ne­ga" Bran­ka Tam­še­ta. Pre­stop iz mla­din­ske vr­ste Ce­lja na klop član­ske eki­pe (do te­daj je vo­dil kon­di­cij­ske tre­nin­ge član­ske eki­pe) je bil za te­ga 45-le­tne­ga Ce­lja­na sanj­ski - de­bi­ti­ral je z zma­go pro­ti nem­ške­mu pr­va­ku Flens­bur­gu. Tu­di na­da­lje­va­nje je bi­lo iz­je­mno - še en­krat so na ko­le­na spra­vi­li lo­kal­ne­ga kon­ku­ren­ta Ve­le­nje. Do­slej edi­ni po­raz je Ocvirk z eki­po do­ži­vel na go­sto­va­nju v Sze­ge­du.

Z njim smo se po­go­var­ja­li v če­tr­tek, dan po zma­gi v do­ma­čem pr­ven­stvu, kjer so bi­li celj­ski ro­ko­me­ta­ši za tri go­le bolj­ši od Tri­ma iz Treb­nje­ga. A to ni bil obi­ča­jen dan po zma­gi, ki se je eki­pa z ve­se­ljem spo­mi­nja. Na se­zna­mu po­ško­do­va­nih sta se Jo­si­pu Šar­cu in Do­mnu Ma­ku­cu pri­klju­či­la Ma­tic Gro­šelj in Gal Mar­guč. Vsi so zu­naj eki­pe in po­treb­na bo dol­go­traj­nej­ša re­ha­bi­li­ta­ci­ja. Še ne­kaj igral­cev ima manj­še te­ža­ve za­ra­di po­škodb. Je bil to­rej dan po tek­mi v Treb­njem čas za ce­lje­nje ran, za re­še­va­nje ne­pred­vi­de­nih te­žav, ki so re­sno zde­set­ka­le eki­po, smo uvo­do­ma vpra­ša­li no­ve­ga tre­ner­ja Ce­lja To­ma­ža Ocvir­ka. "Ta­koj po tek­mi v Treb­njem smo na sli­ka­nje v bol­ni­šni­co od­pe­lja­li Mar­gu­ča in Hor­že­na. Pr­ve­mu so od­kri­li zlom dlanč­ni­ce, Hor­žen je do­bil le moč­nej­ši uda­rec in z njim bo vse v re­du. Na­sle­dnje ju­tro je na pre­gled od­šel še Gro­šelj in od­kri­li so mu na­tr­ga­ne stran­ske ko­len­ske ve­zi. Ča­ka ga še pre­gled z ma­gne­tno re­so­nan­co. Brez Gro­šlja, ki je eden na­ših ključ­nih igral­cev v obram­bi, bo ze­lo tež­ko. V Treb­njem ni bi­lo v eki­pi Ja­ke Ma­lu­sa, ker še ču­ti po­sle­di­ce zvi­na gle­žnja na tek­mi v Sze­ge­du. V de­se­ti mi­nu­ti dru­ge­ga pol­ča­sa je pri­šel na klop še Be­či­ri, ker ga je ušči­pni­lo v hrb­tu. Ve­li­ko stva­ri je šlo na­ro­be, a tek­mo smo na kon­cu do­bi­li. Tre­banj­ci pa so igra­li, kot da so na olim­pij­skih igrah."

V do­ma­čem pr­ven­stvu je sko­raj­da sa­mo po se­bi umev­no, da Ce­lja­ni zma­gu­je­jo. Na­spro­tni­ki lah­ko gre­do v dvo­boj ne­o­bre­me­nje­ni. "Igral­ce pre­pri­ču­jem, da smo v do­ma­čem pr­ven­stvu mi v ena­ki vlo­gi, kot so v li­gi pr­va­kov obi­čaj­no na­ši na­spro­tni­ki. Tu­kaj smo mi fa­vo­ri­ti in bra­ni­mo slo­ves, med­tem ko na­spro­tni­ki sa­mo na­pa­da­jo. Ko nas v li­gi pr­va­kov na­spro­tni­ki vsaj ma­lo pod­ce­nju­je­jo, so hi­tro ka­zno­va­ni. Nam to zme­raj pre­ti v dr­žav­nem pr­ven­stvu."

Skrat­ka, se­dli ste na vroč stol.

"Te­ga se za­ve­dam. A do­bil sem pri­lo­žnost, ob ka­te­ri ni bi­lo pro­sto­ra za raz­mi­šlja­nje. Ka­kor­ko­li se bo kon­ča­lo, ne bom si mo­gel oči­ta­ti, da ni­sem po­iz­ku­sil. Za eki­po bom na­re­dil vse, kar je v mo­ji mo­či. Če bo to do­volj, po­tem bom še dol­go tre­ner Ce­lja."

Vaš start je bil sanj­ski, vse­ga po enem tre­nin­gu z eki­po ste na ko­le­na spra­vi­li nem­ške­ga pr­va­ka Flens­burg. Ka­ko ste se sploh po­sta­vi­li pred eki­po, ko ste bi­li pr­vič v ta­kšni vlo­gi?

"Mi­slim, da smo pred tek­mo ime­li dva tre­nin­ga. Igral­cem sem raz­kril mo­jo na­lo­go - že­lim jim po­ma­ga­ti. V tem smi­slu, po­sku­šal sem jim dvi­gni­ti sa­mo­za­vest, jih spo­mni­ti na tek­me, ko so igra­li do­bro in zma­go­va­li. Da se mo­ra­jo spro­sti­ti, si za­u­pa­ti prav to­li­ko, kot jim za­u­pam jaz. Da smo spo­sob­ni do­se­či do­ber re­zul­tat tu­di na po­memb­nih tek­mah. Naj­bolj po­memb­no pa je, da po­ka­že­jo vse, kar zna­jo - na tre­nin­gih in na tek­mah. Po­tem jim ne bo nih­če nič oči­tal, za­me­ril. In naj se ne obre­me­nju­je­jo, ko iz­gu­bi­jo žo­go, saj je to mo­go­če po­pra­vi­ti že v na­sle­dnjem tre­nut­ku, ko smo v obram­bi."

Na ta­kih tek­mah, ko se eki­pa do­ka­zu­je in ima po­bu­do, obi­čaj­no pri­de tu­di tre­nu­tek, ko se eki­pa za­ve mo­žno­sti zma­ge. Ta­krat lah­ko sle­di pa­dec kon­cen­tra­ci­je in na­spro­tnik do­bi pri­lo­žnost, da se po­be­re. Je bil pro­ti Flens­bur­gu tak tre­nu­tek?

"Ja, v dru­gem pol­ča­su se je že po­ka­za­lo, da lah­ko zma­ga­mo. Ta­krat so nas do­da­tno po­ne­sle obram­be vra­tar­ja, sle­di­li so lah­ki za­det­ki v na­pa­du. Vse to je pre­bu­di­lo pu­bli­ko in vzduš­je je bi­lo ta­kšno, da je bi­lo na­spro­tni­ku še tež­je."

Kaj lah­ko v ta­kih tre­nut­kih sto­ri tre­ner? Ka­ko si pri­do­bi­ti pra­vi ob­ču­tek, da po­vle­če po­te­zo, s ka­te­ro pre­lo­mi tek­mo? "To je naj­ve­čja ume­tnost! Da po­te­gneš pra­vo po­te­zo, da svo­jo eki­po pri­la­go­diš igri na­spro­tni­ka... V pr­vi vr­sti je tre­ba osta­ti zbran, spre­mlja­ti igro. Spre­mlja­ti, ka­ko so iz­pe­lja­ne na­še ui­gra­ne kom­bi­na­ci­je. Ali pri­ha­ja do na­pak, na­nje opo­zo­ri­ti igral­ce na klo­pi, pre­den gre­do v igro ... Pre­po­zna­ti naj­šib­kej­ši člen v nji­ho­vi obram­bi in spre­mlja­ti spre­mem­be v po­sta­vi­tvi. Ve­li­ko de­la je, ko si z eki­po na klo­pi." Pri tem se lah­ko na­slo­ni­te pred­vsem na igral­ske iz­ku­šnje, ker član­sko eki­po vo­di­te pr­vič v ka­ri­e­ri. "Ne­kaj tre­ner­skih iz­ku­šenj imam z mla­din­skih te­kem. Vsi ti igral­ci, ki so da­nes v član­ski eki­pi, so šli sko­zi mo­je ro­ke in po­zna­jo moj na­čin de­la. Tu je se­ve­da več pri­ti­ska, saj se­daj več ne pro­i­zva­ja­mo igral­cev, se­daj so po­memb­ni re­zul­ta­ti. Tre­ner­ske­ga de­la sem se učil pri Ka­me­ni­ci, Ti­slju, Po­žu­nu, Ser­da­ru­šiću in pri Tam­še­tu. Od vsa­ke­ga sem ne­kaj vzel, pri­dno sem si de­lal za­pi­ske, gra­di­va imam do­volj. Sku­pek vse­ga je se­daj mo­je vo­de­nje eki­pe. Kon­čal sem fa­kul­te­to za šport, usme­ri­tev - ro­ko­met. Tu­di te­o­ri­je mi ne manj­ka. Po­treb­na je še sub­til­nost, ta pa pri­de z iz­ku­šnja­mi. Sam pro­u­ču­jem vsa­ko tek­mo in od­pra­vljam na­pa­ke eki­pe. Ana­li­zi­ram tu­di svo­je de­lo in se po­sku­šam iz­bolj­ša­ti."

Vmes je tre­ba kdaj tu­di od­klo­pi­ti. Pri vas se zgo­di, da ob če­tr­ti uri zju­traj se­de­te v av­to, v ka­te­rem je opre­ma za de­ska­nje, in se od­pra­vi­te na ve­ter.

"To me spro­šča. Obi­čaj­no se pri­klju­čim pri­ja­te­ljem sr­far­jem, s ka­te­ri­mi se ne po­go­var­jam prav ve­li­ko o ro­ko­me­tu. Od­pr­te so dru­ge te­me. To mi pre­ve­tri gla­vo."

Ena­ko ver­je­tno po­tre­bu­je­jo tu­di va­ši ro­ko­me­ta­ši. Da se kdaj po­go­var­ja­te de­ni­mo o de­kle­tih pa o dru­gih obi­čaj­nih te­mah. "Spro­sti­tev zme­raj pri­de prav. A tre­nu­tno smo v ta­kem rit­mu, da pre­pro­sto ni ča­sa za spro­sti­tev. No, za­dnjič smo ime­li sku­pno ko­si­lo, ta­krat smo ma­lo od­mi­sli­li ro­ko­met. Sam za­go­var­jam še kak sku­pni iz­let s ko­le­si, po­ho­de."

Tim­bil­ding. Je po­leg ne­ro­ko­me­tnih tem na ta­kih dru­že­njih do­vo­ljen tu­di al­ko­hol? "Ni­sem pri­staš al­ko­ho­la in to sem fan­tom tu­di po­ve­dal. Po­sta­vi­li smo ne­kaj pra­vil; v tek­mo­val­ni fa­zi je al­ko­hol pre­po­ve­dan, saj se ta­ko po­dalj­ša čas za re­ge­ne­ra­ci­jo. Ko bo te­ga ko­nec, pa se bo­mo po ka­ki tek­mi tu­di po­ve­se­li­li. Za­ve­da­mo se, da smo pro­fe­si­o­nal­ci in da se je tre­ba ta­ko tu­di ob­na­ša­ti."

Po­sve­ti­va ne­kaj ča­sa še po­škod­bam v celj­ski eki­pi. Z nji­mi se sre­ču­je­te že več let, to ni po­seb­nost te se­zo­ne. Kaj bi lah­ko bil ra­zlog za­nje? Slab­ša kon­di­cij­ska pri­pra­vlje­nost? Dol­ga le­ta ste v klu­bu skr­be­li prav za fi­zič­no pri­pra­vo eki­pe in za­to naj­bo­lje ve­ste, ka­ko so fan­tje fi­zič­no pri­pra­vlje­ni na naj­tež­je tek­me.

"Naj­po­go­ste­je so po­škod­be v na­ši eki­pi po­sle­di­ca udar­cev. V tem ča­su za­go­to­vo ni v ospred­ju kon­di­cij­ska pri­pra­va eki­pe, saj igra­mo tek­me dva­krat na te­den. Vmes po­tu­je­mo in ob tem po­ra­bi­mo ogro­mno ener­gi­je. V Nan­tes se od­pra­vlja­mo v so­bo­to zju­traj, vra­ča­mo se v po­ne­de­ljek. Sle­dil bo dan po­čit­ka, ko se že pri­pra­vlja­mo za tek­mo s Ko­prom. Hkra­ti ni­ma­mo do­volj ve­li­ke­ga na­bo­ra igral­cev, da bi lah­ko opra­vlja­li pri­mer­no ro­ta­ci­jo. Gro­šelj je bil ta­ko v na­ši igri naj­bolj obre­me­njen in se­ve­da je bi­la pri njem ne­var­nost po­škod­be naj­ve­čja."

In te ne­var­no­sti s še bolj in­ten­ziv­ni­mi tre­nin­gi ni mo­go­če vsaj omi­li­ti?

"Ba­zič­ne pri­pra­ve so bi­le ze­lo do­bre. Ko gre za tek­mo­val­no ob­do­bje, je tre­ba ko­li­či­no tre­nin­gov zmanj­ša­ti in po­ve­ča­ti in­ten­ziv­nost."

Celj­ski igral­ci so ob tem stal­no sto­od­sto­tno obre­me­nje­ni, vsaj v li­gi pr­va­kov se ne­neh­no ru­va­jo s sa­mi­mi si­la­ki. Je tu­di to lah­ko ra­zlog za po­škod­be?

"Tak pri­mer je Ma­kuc, ki mu še pri­manj­ku­je mo­či, ki­lo­gra­mov. Tež­ko se me­ri z naj­tež­ji­mi igral­ci v li­gi, pre­je­ma šte­vil­ne udar­ce. Ob po­ti­ska­njih so iz­je­mne obre­me­ni­tve na skle­pe in po­ra­bi se ve­li­ko ener­gi­je. Ker je iz­po­sta­vljen, sta­kne po­škod­be. Na­ša eki­pa te­le­sno ne mo­re tek­mo­va­ti z eki­pa­mi, ki so v vr­hu li­ge pr­va­kov. Po po­ra­zu v Sze­ge­du so me vpra­ša­li, ka­ko nam je uspe­lo pre­ma­ga­ti Flens­burg. Na Ma­džar­skem se je vi­de­lo, da so nas iz­re­dno spo­što­va­li. Ne­ko­li­ko so se nas tu­di ba­li, zla­sti ker so skle­pa­li, da bo na­sto­pil tu­di Accam­bray. V eki­po so v Sze­ge­du le­tos pri­pe­lja­li še or­ja­ka Maque­do, Ca­ne­la­sa ... vi­ši­na, mi­ši­ce, ki­lo­gra­mi. V tek­mo so šli z ve­li­ko ru­šil­no mo­čjo, Ban­hi­di ima 207 cen­ti­me­trov in 126 ki­lo­gra­mov... Mi smo kljub te­mu pri­ha­ja­li do le­pih pri­lo­žno­sti, a smo ime­li v pr­vem pol­ča­su sa­mo 35-od­sto­tno re­a­li­za­ci­jo."

Še na ne­kaj je tre­ba opo­zo­ri­ti - ko mla­din­ce ne­ka­ko iz­bru­si­te v igral­ce, to ob­ča­sno ni do­volj. Pred se­zo­no ste iz­gu­bi­li Gre­gor­ja Ocvir­ka, ki je na mla­din­skem evrop­skem pr­ven­stvu od­i­gral iz­je­mno do­bro, pa po­tem s celj­sko upra­vo ni na­šel sku­pne­ga je­zi­ka in je kon­čal v Sko­pju.

"Vsak igra­lec nam bi v se­da­njih oko­li­šči­nah pri­šel še ka­ko prav. Na nje­go­vem igral­nem me­stu le­ve­ga zu­na­nje­ga na­pa­dal­ca smo is­ka­li kom­ple­tne­ga ro­ko­me­ta­ša. Obi­čaj­no le­vi zu­na­nji igral­ci igra­jo v obram­bi na po­zi­ci­ji tri ali šti­ri, v sre­di­ni. Ocvirk bi v obram­bi igral kve­čje­mu na dru­gi zu­na­nji po­zi­ci­ji. Hkra­ti je pri nas sre­dnji zu­na­nji obi­čaj­no niž­je ra­sti (Raz­gor, Ov­ni­ček) in ju po­sta­vlja­mo na kri­lo. Ta­ko se si­stem zač­ne ru­ši­ti in ve­li­ka ugan­ka je, ka­ko se­sta­vi­ti obramb­no li­ni­jo. Do­da­tna te­ža­va je bi­la, da mu je klub po­nu­dil po­god­bo, o ka­te­ri so se si­cer do­go­vo­ri­li, a na kon­cu nas je za­vr­nil. Bil bi do­bro­do­šel, saj smo že na za­čet­ku se­zo­ne ime­li vse­ga 16 igral­cev. Ša­rič in Ma­kuc sta ta­koj od­pa­dla in na­do­me­šča­jo ju mla­din­ci. Še sre­ča, da je pri­šel Accam­bray."

Za Šar­ca ste že na mla­din­skem pr­ven­stvu po­le­ti ve­de­li, da igra po­ško­do­van. Ga ta­krat ni­ste mo­gli za­šči­ti­ti, da bi laž­jo po­škod­bo poz­dra­vil in bi se­daj bil pri­pra­vljen od­i­gra­ti sto­od­sto­tno? Va­ša zdrav­ni­ška služ­ba ga je ver­je­tno pre­gle­da­la.

"Po mo­jih in­for­ma­ci­jah ga je klub po­sku­šal za­va­ro­va­ti, a so po­tem ze­lo pri­ti­ska­li v hr­va­ški re­pre­zen­tan­ci. Po pra­vi­lih klub igral­cu ne sme pre­po­ve­da­ti igra­nja za re­pre­zen­tan­co. Ko je pri­šel v Ce­lje, pa je bil tu­di ne­mu­do­ma v pol­nem po­go­nu, tre­nin­gi in tek­me. Po­do­ben pri­mer je Ma­kuc, ki je tu­di igral na mla­din­skem pr­ven­stvu. To je bi­la tu­di nje­go­va že­lja, a se­daj sta oba za dalj ča­sa iz­gu­blje­na."

Kaj lah­ko tre­ner na­re­di v ta­kih oko­li­šči­nah, ko na za­čet­ku se­zo­ne osta­ne brez tre­tji­ne eki­pe?

"Pri­pe­lja­li smo Accam­braya. Kot tre­ner bi si že­lel, da bi sa­mo po­ve­dal, na ka­te­rih me­stih mi manj­ka­jo igral­ci, in bi jih do­bil. V Ce­lju to ni mo­go­če. Za­to se­daj zno­traj eki­pe ro­ti­ra­mo igral­ce in upa­mo, da se ne bo še kdo po­ško­do­val. Accam­bray se vra­ča po po­škod­bi, ne­va­ren je s stre­li z raz­da­lje in na pr­vi tek­mi v Treb­njem se je hi­tro vklo­pil v naš si­stem igre. Manj­ka mu te­kem, a smo pre­pri­ča­ni, da se bo hi­tro vklju­čil. Iz­gu­bi­ti mo­ra kak ki­lo­gram, mi pa ga bo­mo po­sto­po­ma vklju­či­li v naš tre­na­žni pro­ces."

Fo­to: SHERPA

To­maž Ocvirk

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.