Naj tu­ri­stič­no me­sto

Ce­lje je konč­no za­slu­žno do­bi­lo na­ziv naj­lep­še­ga in naj­bolj go­sto­ljub­ne­ga me­sta, če­prav v za­dnjih dveh le­tih ni pri­do­bi­lo nič no­ve­ga

Vecer - - FRONT PAGE - Za­po­zne­la na­gra­da? Vi­se­či most osre­dnja te­ma

Ce­lju je konč­no uspe­lo osvo­ji­ti la­ska­vi na­ziv, ki ga po­de­lju­je Tu­ri­stič­na zve­za Slo­ve­ni­je. A ko­mi­si­ja je oči­tno upo­šte­va­la tu­di pro­jek­te, ki sploh še ni­so za­ži­ve­li.

Vse­slo­ven­ska ak­ci­ja Tu­ri­stič­ne zve­ze Slo­ve­ni­je Mo­ja de­že­la - le­pa in go­sto­ljub­na je v tem te­dnu raz­gla­si­la le­to­šnje naj­lep­še kra­je, va­ška je­dra, me­sta ... Med ve­čji­mi me­sti je konč­no sla­vi­lo tu­di Ce­lje, ki je eno od zgo­do­vin­sko naj­bolj bo­ga­tih mest.

Me­sto pod me­stom je de­ni­mo še ve­dno edin­stven pri­mer pred­sta­vi­tve rim­skih najdb na kra­ju sa­mem, že dve le­ti pa na lo­ka­ci­ji, kjer so pri pre­no­vi tla­kov v me­stu na­le­te­li na iz­je­mno do­bro ohra­njen mo­za­ik, sto­ji prav ta­ko edin­stven Tu­ri­stič­no-in­for­ma­cij­ski cen­ter. Svo­je­vr­stna fon­ta­na pri Celj­skem do­mu, ki pred­vsem po­le­ti raz­ve­se­lju­je otro­ke, je tu­di že ne­kaj let sta­ra. Dre­ve­sna hi­ška je ne­dav­no pra­zno­va­la že tre­tji roj­stni dan. In še bi lah­ko na­šte­va­li. "Naj­mlaj­ša pri­do­bi­tev", ki si­cer jav­no­sti še ni pred­sta­vlje­na, so no­ve iz­je­mne najd­be an­tič­nih fresk na Mu­zej­skem tr­gu, dru­gih no­vo­sti v Ce­lju v mi­nu­lem le­tu ni bi­lo. A ko­mi­si­ja Tu­ri­stič­ne zve­ze Slo­ve­ni­je je še­le le­tos opa­zi­la celj­ske le­po­te. Ko­maj le­tos jih je pre­vzel uni­ka­ten Tic (če­prav je še ve­dno sla­bo in ne­pri­mer­no ozna­čen, so do­da­li), pa pri­re­di­tev Od­pr­ta kuh­na ( ki si­cer tu­di ni no­vost), raz­sta­va mu­čil­nih na­prav na Sta­rem gra­du, ki je sta­ra že le­to dni ...

So pa ko­mi­si­jo ob opom­bi gle­de Ti­ca zmo­ti­le še ne­po­ko­še­ne ze­le­ni­ce ob me­stnih vpa­dni­cah, zble­de­le tal­ne ozna­ke in pra­zni lo­ka­li. Ra­zlog, da so to­krat do­bi­li naj­pre­sti­žnej­šo na­gra­do, bi to­rej mo­ral bi­ti dru­gje. Je pre­teh­ta­la "ma­siv­na pro­mo­ci­ja tu­riz­ma", kot so med dru­gim za­pi­sa­li na oce­nje­val­nem li­sti­ču? Za­vod Ce­le­ia Ce­lje je na­mreč pred po­le­tjem s po­mo­čjo agen­ci­je Nea cul­pa s pla­ka­ti "so­dob­nih" Celj­skih gro­fov pre­pla­vil Slo­ve­ni­jo. Sta bi­li ključ­ni pri­ja­znost in go­sto­ljub­nost lju­di, na ka­te­re so na­le­te­li oce­nje- val­ci? Se mor­da Ce­lje prej­šnja le­ta (ra­zen la­ni) na raz­pis Tu­ri­stič­ne zve­ze sploh ni pri­ja­vlja­lo?

Ce­lje je bi­lo na­mreč še­le la­ni mo­go­če naj­ti med oce­nje­ni­mi me­sti v ka­te­go­ri­ji ve­čjih mest, a ni­ti do no­mi­na­ci­je treh naj­lep­ših ni pri­šlo. "Res je, da se kra­ji mo­ra­jo pri­ja­vi­ti za oce­nje­va­nje," po­ja­snju­je pred­se­dnik Tu­ri­stič­ne zve­ze Slo­ve­ni­je Pe­ter Mis­ja. A po­u­dar­ja, da je kon­ku­ren­ca ve­dno ve­li­ka. "So­de­lu­je že več kot dve tre­tji­ni slo­ven­skih ob­čin. Le­tos je bi­lo de­ni­mo pri­ja­vlje­nih 105 mest in kra­jev. Iz po­sa­me­zne re­gi­je jih na­to ob­moč­ne zve­ze iz­be­re­jo naj­več pet. Vsa­ko le­to je kon­ku­ren­ca ne­ko­li­ko raz­lič­na. Mor­da je prej­šnja le­ta bi­la pre­ve­li­ka. Dej­stvo je, da so v Ce­lju oce­nje­val­ci pre­po­zna­li na­pre­dek. Lah­ko da ga je prej za­sen­či­la kon­ku­ren­ca. A en­krat za­go­to­vo pri­deš na vr­sto," pra­vi Mis­ja in ob tem po­u­dar­ja, da sta v za­dnjih le­tih ure­je­nost in go­sto­ljub­nost kra­jev ze­lo na­pre­do­va­li. VR-pro­jek­tov (to­rej pre­ko vir­tu­al­ne re­snič­no­sti) oži­vlja­jo spo­min na Celj­ske gro­fe. Pa tu­di te­ga še ni. "Na Za­vo­du Ce­le­ia Ce­lje v pri­ho­dno­sti na­čr­tu­je­mo ume­sti­tev VR-pro­jek­tov na Sta­ri grad Ce­lje, saj v njih pre­po­zna­va­mo ze­lo po­memb­no do­da­no vre­dnost graj­skih vse­bin. Vse­bin­sko za­ni­miv VR-pro­dukt (tre­nu­tno še ta­ko ime­no­va­na de­mo ver­zi­ja), pri­me­ren za ume­sti­tev na Sta­ri grad, so pri­pra­vi­li v Ther­ma­ni La­ško. Tre­nu­tno se do­go­var­ja­mo z nji­mi, da bi ga na Sta­ri grad ume­sti­li v po­mla­dnih me­se­cih pri­ho­dnje­ga le­ta," so po­ja­sni­li v Za­vo­du Ce­le­ia Ce­lje. Pred­vsem pa je bi­lo na po­de­li­tvi ve­li­ko be­sed na­me­nje­nih še eni po­ten­ci­al­ni atrak­ci­ji Ce­lja - vi­se­če­mu mo­stu, o ka­te­rem za­dnje ča­se žu­pan Bo­jan Šrot vse po­go­ste­je go­vo­ri. Šlo So­dob­na Fri­de­rik in Bar­ba­ra na jum­bo pla­ka­tih sta po­le­ti va­bi­la tu­ri­ste, naj pri­de­jo v Ce­lje "špi­lat" gro­fe. naj bi za naj­dalj­ši vi­se­či most ti­be­tan­ske­ga sti­la na sve­tu.

A po­ve­za­va ni s Ti­be­tom, tem­več s celj­sko le­gen­do, po ka­te­ri naj bi bil Celj­ski grad (kot mno­gi dru­gi gra­do­vi) v sre­dnjem ve­ku ta­kšen most, na­re­jen iz go­ve­jih kož, že imel. Če­prav bo ob­či­na jav­ni na­te­čaj za iz­de­la­vo pro­jek­ta (tre­nu­tno ima­jo idej­ni pro­jekt) še­le raz­pi­sa­la, Šrot za­tr­ju­je, da ima­jo vsa po­treb­na so­glas­ja in da bo do kon­ca pri­ho­dnje­ga le­ta 505 me­trov dolg most, ki naj bi ga zgra­di­li v za­seb­nem ali pa jav­no-za­seb­nem par­tner­stvu, že stal. "Mo­stni­na bo pla­člji­va, osem evrov za od­ra­sle, šest za otro­ke, ta­ko so si ne­ka­te­ri ob pred­po­stav­ki, da bo most le­tno preč­ka­lo 100 ti­soč lju­di, že iz­ra­ču­na­li, da se to iz­pla­ča," pra­vi Šrot.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.