Ko­mu bo naj­bolj te­klo pi­vo

Vse ka­že, da se na Ba­var­skem kon­ču­je ab­so­lu­tna vla­da­vi­na Kr­ščan­sko-so­ci­al­ne uni­je CSU

Vecer - - PO SVETU - Pri­pra­vil

Bo tu­di pri­ho­dnje le­to za­bil pi­pi­co v sod in spil pr­vi vr­ček pi­va na tra­di­ci­o­nal­nem Ok­to­ber­fe­stu v Mün­ch­nu mi­ni­str­ski pred­se­dnik de­že­le Ba­var­ske Mar­kus Söder? Od­go­vor bo znan ju­tri zve­čer, po de­žel­nih vo­li­tvah v tej naj­bo­ga­tej­ši nem­ški zve­zni de­že­li s 13 mi­li­jo­ni pre­bi­val­cev. Kr­ščan­sko-so­ci­al­ni uni­ji CSU, ki vla­da prak­tič­no vse od dru­ge sve­tov­ne voj­ne, od te­ga ve­či­no let kar sa­ma, se ne pi­še naj­bo­lje. Jav­no­mnenj­ske raz­i­ska­ve tej stran­ki, ki je tu­di te­sno po­ve­za­na s kr­ščan­ski­mi de­mo­kra­ti CDU kan­cler­ke An­ge­le Mer­kel, na­po­ve­du­je­jo "le" od 33 do 35 od­stot­kov gla­sov, kar bi bil njen naj­slab­ši re­zul­tat v zgo­do­vi­ni. In če bo ho­te­la osta­ti na obla­sti, bo pred­vi­do­ma mo­ra­la nuj­no iti v ko­a­li­ci­jo - naj­ver­je­tne­je s stran­ko Ze­le­ni.

Mo­dro-be­la za­sta­va de­že­le Ba­var­ske in mo­dro- bel lo­go­tip CSU sta bi­la več de­se­tle­tij ne­za­men­lji- va, so za­pi­sa­li pri Slo­ven­ski ti­skov­ni agen­ci­ji, saj je stran­ka uspe­šno pre­pri­če­va­la Ba­var­ce, da nih­če drug ne po­o­se­blja ba­var­ske iden­ti­te­te bo­lje kot oni. Hkra­ti za­go­var­ja­jo kon­ser­va­tiv­ne kr­ščan­ske vre­dno­te in tra­di­ci­jo ter pod­pi­ra­jo ra­zvoj go­spo­dar­stva, ki je de­že­li za­go­to­vil bo­ga­stvo pred­vsem v ča­su mi­ni­str­ske­ga pred­se­dni­ka Fran­za Jo­se­fa Stra­us­sa. "Ba­var­ski gre do­bro. Da­leč na­o­ko­li smo naj­u­spe­šnej­ša de­že­la," je v kam­pa­nji de­jal vo­dil­ni kan­di­dat CSU Mar­kus Söder. Ne gre mu opo­re­ka­ti. Ba­var­ska ima na­mreč naj­niž­jo sto- pnjo brez­po­sel­no­sti in naj­ve­čjo ku­pno moč v Nem­či­ji. V za­dnjih le­tih so se šte­vil­ni za­ra­di do­bro pla­ča­nih de­lov­nih mest pre­se­li­li v na­jjuž­nej­šo nem­ško de­že­lo, kjer tre­nu­tno pre­bi­va kar šesti­na vseh Nem­cev ozi­ro­ma 13 mi­li­jo­nov.

To­da čr­ni obla­ki so se nad de­že­lo zgr­ni­li v ča­su be­gun­ske kri­ze, ko je pred tre­mi le­ti nem­ško juž­no me­jo ne­nad­zo­ro­va­no preč­ka­lo več sto ti­soč is­kal­cev azi­la pre­te­žno z Bli­žnje­ga vzho­da in Afri­ke. Nem­ška kan­cler­ka An­ge­la Mer­kel še da­nes po­slu­ša očit­ke za­ra­di svo­je po­li­ti­ke od­pr­tih vrat, svoj del bre­me­na pa no­si tu­di CSU, če­prav je za­vze­la pre­cej ostrej­še sta­li­šče.

Stran­ka se bo­ji dveh glav­nih kon­ku­ren­tov - Ze­le­nih in skraj­no de­sne Al­ter­na­ti­ve za Nem­či­jo (AfD). Ta­ko so v CSU dol­go­ve­zi­li o be­gun­cih in tu­di va­ro­va­nju oko­lja, da bi na­zaj pri­kli­ca­li ne­ka­te­re po­be­gle vo­liv­ce, ob tem pa po­za­bi­li na dru­ge po­memb­ne te­me, kot na pri­mer go­spo­dar­stvo, ki je bi­lo dol­ga le­ta go­nil­na si­la CSU, opo­zar­ja ča­snik Fran­kfur­ter All­ge­mei­ne Ze­i­tung. Tu­di si­cer so nem­ški me­di­ji in jav­nost oči­ta­li CSU, da se je pre­več osre­do­to­či­la na mi­grant­sko po­li­ti­ko. Vod­ja stran­ke Horst Se­e­ho­fer je na zve­zni rav­ni kot no­tra­nji mi­ni­ster za­ra­di strož­je mi­grant­ske po­li­ti­ke tu­di re­sno za­tre­sel ko­a­li­ci­jo v Ber­li­nu. A to ni pri­spe­va­lo k te­mu, da bi stran­ka na Ba­var­skem do­bi­la kak od­sto­tek več pod­po­re, na­spro­tno, ne­ka­te­ri vo­liv­ci so za­ču­ti­li oster pre­mik CSU v de­sno in se bo­do za­to v ne­de­ljo ra­je od­lo­či­li za Ze­le­ne, so za­pi­sa­li v nem­škem te­dni­ku Der Spi­e­gel.

Skraj­no ho­mo­fob­ni stran­ki AfD je v za­dnjih treh le­tih uspel vstop v vse de­žel­ne par­la­men­te v Nem­či­ji, kjer so bi­le vo­li­tve, v pov­pre­čju z oko­li enaj­stod­sto­tno pod­po­ro, ta­ko da je bi­la za CSU prak­tič­no mi­si­ja ne­mo­go­če, da bi pre­pre­či­la na­po­ve­da­no oko­li de­se­tod­sto­tno pod­po­ro AfD na Ba­var­skem. Ze­le­nim an­ke­te na­po­ve­du­je­jo oko­li 18 od­stot­kov gla­sov, vstop v par­la­ment pa naj bi uspel še so­ci­al­nim de­mo­kra­tom (SPD), kon­ser­va­tiv­nim Svo­bo­dnim vo­liv­cem in li­be­ral­cem (FDP).

Fo­to: EPA

Ba­var­ski mi­ni­str­ski pred­se­dnik Mar­kus Söder (v sre­di­ni) v ne­de­ljo ver­je­tno ne bo imel ra­zlo­ga za pre­šer­no naz­dra­vlja­nje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.