Smrt je v na­ši druž­bi ta­bu

Ho­spic bo dva­krat te­den­sko zdaj še bliž­je bol­ni­kom, ki bi po­tre­bo­va­li so­ču­ten po­go­vor ob so­o­ča­nju s tež­ko ne­oz­dra­vlji­vo bo­le­zni­jo, ali ti­stim, ki ža­lu­je­jo

Vecer - - MARIBOR | LOKALNO - Pri­ča­ku­je­jo tu­di ne­on­ko­lo­ške bol­ni­ke Utri­nek: Bo­le­či­ne zdra­vi­jo brez zdra­vil

Pri pa­li­a­ti­vi si­cer ne gre zgolj za on­ko­lo­ške bol­ni­ke, na toč­ki pri­ča­ku­je­jo tu­di dru­ge, ki ima­jo de­ni­mo konč­no od­po­ve­do­va­nje or­ga­nov, ali hu­do de­men­tne bol­ni­ke in nji- ho­ve svoj­ce. Se je pa pa­li­a­ti­va ta­ko kot v sve­tu tu­di v Ma­ri­bo­ru raz­vi­ja­la z ro­ko v ro­ki z on­ko­lo­gi­jo. Za­čet­ki se­ga­jo v le­to 2000 pre­ko am­bu­lan­te za zdra­vlje­nje bo­le­čin do usta­no­vi­tve eno­te za pa­li­a­tiv­no oskr­bo le­ta 2012 in otvo­ri­tve od­del­ka za on­ko­lo­gi­jo le­ta 2016, ka­mor eno­ta zdaj tu­di or­ga­ni­za­cij­sko spa­da. V bol­ni­šni­ci se za­ve­da­jo, da že­li ve­či­na lju­di

An­drej PETELINŠEK umi­ra­ti do­ma. Za­to upa­jo, da bo­do lah­ko sle­di­li zgle­du go­renj­ske re­gi­je, kjer ima­jo za pa­li­a­ti­vo tu­di mo­bil­no eki­po, ki lah­ko gre k lju­dem do­mov. Tu­di za­to, ker je pre­voz do UKC za mar­si­ka­te­re­ga bol­ni­ka ze­lo obre­me­nju­joč. A ker po dru­gi stra­ni prav na on­ko­lo­gi­jo pri­de mar­sik­do, ki bi mu ro­ka ho­spi­ca lah­ko po­ma­ga­la, bo So­ču­tno me­sto po­leg se­de­ža dru­štva na Par­ti­zan­ski ce­sti 12 ime­lo svoj pro­stor od­slej tu­di v bol­ni­šni­ci. "Po­memb­no je, da smo spre­je­ti in po­va­blje­ni. Da ljud­je že­li­jo na­šo oskr­bo," je ob tem po­ve­da­la Na­da Kun­stek iz Slo­ven­ske­ga dru­štva ho­spic. Tu­di za­to so iz­bra­li ime, ki lju­di v sti­ski po­va­bi k se­bi. Kot pra­vi, bo­do tam zdra­vi­li bo­le­či­ne, pri ka­te­rih ne po­ma­ga­jo zdra­vi­la, am­pak le po­go­vor. Pre­pri­ča­na pa je, da s ce­lo­vi­to pa­li­a­ti­vo, kjer je ho­spic po­dalj­ša­na ro­ka zdra­vstve­ne­ga ose­bja, hkra­ti raz­bre­me­ni­jo zdra­vstve­ni si­stem. V pri­me­ru sti­ske se lah­ko na So­ču­tno me­sto vsak­do brez­plač­no obr­ne 24 ur na dan pre­ko ele­k­tron­ske­ga na­slo­va ma­ri­bor@ho­spic.si ter te­le­fon­skih šte­vilk 051 658 854 (me­di­cin­ska se­stra) ali 051 426 578 (so­ci­al­na de­lav­ka).

Fo­to: Pro­fi­me­dia

V So­ču­tnem me­stu bo­do nu­di­li ce­lo­stno pa­li­a­tiv­no oskr­bo, ki vklju­ču­je zdra­vstve­no in psi­ho­so­ci­al­no pod­po­ro, sle­dnjo ta­ko svoj­cem kot bol­ni­kom.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.