Špri­cer, špri­car ali ce­lo špri­tzer

Na Tr­gu svo­bo­de so se zbra­li lju­bi­te­lji sve­te ka­plji­ce in ča­sti­li so - špri­cer

Vecer - - MARIBOR -

pri­cer, špri­car ali ce­lo špri­tzer. Po­i­me­no­va­nja naj­sta­rej­še­ga in naj­pre­pro­stej­še­ga koktaj­la pri nas vče­raj ni­so bi­la po­memb­na. Lju­bi­te­lji prav te pi­ja­če, sve­te ka­plji­ce, so se zbra­li na tra­di­ci­o­nal­nem, že še­stem Špri­cer fe­stu pred Vi­na­go­vo kle­tjo, "hra­mom Nje­go­ve Vi­so­ko­sti". V bli­ži­ni Tr­ga svo­bo­de se je pred­sta­vi­lo 14 po­nu­dni­kov.

Pri stoj­ni­cah je bil iz­bor iz­vr­stnih šta­jer­skih vin­skih za­kla­dov, za ne­žnej­ši spol pa so or­ga­ni­za­tor­ji, Dru­štvo sve­te­ga špri­cer­ja, pri­pra­vi­li tu­di "ro­za špri­cer štant" z ro­se vi­ni in ape­rol spri­t­zi. Ob do­brem vi­nu in pe­če­ni­cah so obi­sko­val­ci uži­va­li tu­di ob spre­mlje­val­nem glas­be­nem in kul­tur­nem pro­gra­mu. Na­sto­pi­li so Whi­skey Wild­cats, Me­ter ogra­je, Min­dFunk in "in­ven­tar" Špri­cer fe­sta duo Aku­stič­ni or­ga­zem.

"Že­li­mo si, da se na do­god­ku pred­sta­vi­jo lo­kal­ni vi­nar­ji, pred­vsem že­li­mo pro­mo­ci­jo omo­go­či­ti manj­šim dru­žin­skim kme­ti­jam in vi­no­gra­dni­štvom," je po­ve­dal so­u­sta­no­vi­telj Dru­štva sve­ti špri­cer Vla­do Milj­ko­vić. Da so špri­cer­ji le­tos do­bri, so se stri­nja­li obi­sko­val­ci, med nji­mi Jan­ko Ži­vec: "Ne­ka­te­ri ima­jo še sta­ro vi­no. Tu­di ti­sto je do­bro. A to mla­do ima po­seb­no do­ber okus v kom­bi­na­ci­ji s kra­lje­vskim vrel­cem." Med ti­sti­mi, ki so (že) na Špri­cer fe­stu, me­sec pred mar­ti­no­va­njem, to­či­li mla­do vi­no, je bil Jer­nej Pli­ber­šek iz Sve­či­ne, ki oce­nju­je, da je le­to­šnja le­ti­na odlič­na: "Gle­de na vre­me je vr­hun­ska. Tr­ga­ti smo za­če­li že 28. av­gu­sta, Na Špri­cer fe­stu so ne­ka­te­ri vi­nar­ji (že) me­sec pred mar­ti­no­va­njem to­či­li mla­do vi­no. kon­ča­li pa pro­ti kon­cu sep­tem­bra. Po dveh sla­bih le­ti­nah za­ra­di po­ze­be smo si le­tos opo­mo­gli."

Pri stoj­ni­ci Vi­no­gra­dni­štva Mu­ke­na­u­er sta špri­cer­je to­či­li Ma­ru­ša in Lu­ci­ja, dve od treh se­ster Mu­ke­na­u­er. Po njih so po­i­me­no­va­na tu­di vi­na, ki so jih Mu­ke­na­u­er­je­vi po­nu­ja­li na špri­cer fe­stu. Špe­la, po naj­sta­rej­ši se­stri, in lu­ci­ja sta vi­ni za špri­cer, ma­ru­ša, ro­se vi­no, je bolj pri­mer­no za de­kle­ta. "Tu­kaj smo, da se pro­mo­vi­ra­mo, da se dru­ži­mo z lju­bi­te­lji na­ših vin," nam je po­ve­da­la Lu­ci­ja.

Za­dnje ka­plji­ce lan­ske­ga vi­na je obi­sko­val­cem to­čil Ma­tjaž Mak iz Vi­na Mak: "No­vo le­ti­no bo­mo pred­sta­vi­li 11. no­vem­bra na mar­ti­no­va­nju. Mi­sli­mo, da bo odlič­na." Če­prav ima­jo vi­no­gra­dni­ki naj­ve­čji do­bi­ček od pro­da­je bu­teljč­nih vin, pra­vi­jo, da se ko­li­čin­sko naj­več spi­je zvr­sti, za­to je pro­da­ja vi­na za špri­cer­je še ka­ko po­memb­na. Mak z mi­ne­ral­no vo­do v špri­cer me­ša vi­no iz la­ške­ga ri­zlin­ga, ren­ske­ga ri­zlin­ga in mu­ška­ta.

Ko se je do­ga­ja­nje na pro­stem kon­ča­lo, so se lju­bi­te­lji vi­na od­pra­vi­li še na After Špri­cer Par­ty z DJ Jon­ny Be Go­o­dom v Vi­na­go­vo klet. Za­ba­vo, ki se je le­tos na­da­lje­va­la v noč, so pri­re­di­li dru­gič.

Vče­raj je v UKC Ma­ri­bor po­te­kal že dru­gi med­na­ro­dni kon­gres zdra­vstve­ne in ba­bi­ške ne­ge. Kot je po­ve­da­la Hil­da Re­zar, v. d. po­moč­ni­ka di­rek­tor­ja UKC za po­dro­čje zdra­vstve­ne ne­ge, so se v pr­vi vr­sti osre­do­to­či­li na prav­ni vi­dik va­ro­va­nja - me­di­cin­ske se­stre in pa­ci­en­ta. "Gle­de na to, da ima­mo ve­li­ko kon­tak­ta s pa­ci­en­ti in nji­ho­vi­mi svoj­ci, sta ze­lo po­memb­na tu­di ko­mu­ni­ka­ci­ja in odnos. Za­to smo se osre­do­to­či­li tu­di na vod­stve­no struk­tu­ro me­di­cin­skih se­ster, da pre­po­zna­va po­memb­nost pra­vil­ne­ga od­no­sa in pra­vil­ne­ga vo- de­nja tu­di ta­ko, da zna prav­no za­šči­ti­ti svo­je za­po­sle­ne ter pa­ci­en­te in nji­ho­ve svoj­ce in stro­ko zdra­vstve­ne ne­ge," je do­da­la Re­zar­je­va. Po­mem­ben po­u­da­rek kon­gre­sa je bil tu­di na pre­po­zna­va­nju bo­le­či­ne. "Ta je ti­sta, ki pa­ci­en­ta pri­pe­lje v na­šo usta­no­vo. Za­to je po­memb­no, da jo zna­mo pre­po­zna­ti že od pri­ho­da člo­ve­ka na svet - od ne­do­no­šenč­ka do sta­ro­stni­ka, v raz­lič­nih zdra­vstve­nih sta­njih. Bo­le­či­na ima na­mreč ze­lo raz­lič­ne obra­ze. Me­di­cin­ska se­stra pa naj jo z opa­zo­va­njem zna pre­po­zna­ti, saj je obi­čaj­no pr­va v sti­ku z bol­ni­kom in svoj­ci," je skle­ni­la Re­zar­je­va.

Fo­to: Igor NAPAST

Na slab po­lo­žaj so zdra­vstve­ne de­lav­ke le­tos že opo­zo­ri­le tu­di s stav­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.