Sor­ša­ka iz­zi­va nje­go­va pod­žu­pa­nja

Na vo­li­tvah v Ob­či­ni Ho­če - Sliv­ni­ca za zdaj le dva žu­pan­ska kan­di­da­ta, se­da­nji žu­pan Mar­ko Sor­šak in ak­tu­al­na pod­žu­pa­nja Ani­ta Ar­zen­šek

Vecer - - MARIBOR - Igor Se­lan

Vob­či­ni Ho­če - Sliv­ni­ca se bo­sta, kot ka­že, na žu­pan­skih vo­li­tvah spo­pri­je­la le dva kan­di­da­ta, ak­tu­al­ni žu­pan

Mar­ko Sor­šak, ki kan­di­di­ra z li­sto Zna­mo.Zmo­re­mo! Mar­ko Sor­šak, in nje­go­va pod­žu­pa­nja Ani­ta Ar­zen

šek, kan­di­dat­ka SLS, ki so ji pod­po­ro iz­re­kli tu­di De­sus, SDS in Li­sta no­vi­nar­ja Bo­ja­na Po­žar­ja.

Sor­šak za svoj dru­gi man­dat oblju­blja na­da­lje­va­nje na­pred­ka go­spo­dar­stva, pri če­mer ne že­li iz­po­sta­vi­ti ene­ga sa­me­ga pro­jek­ta, saj, kot pra­vi, je tre­ba vzpo­sta­vi­ti ta­kšno oko­lje, v ka­te­rem bo­do vsi go­spo­dar­ski su­bjek­ti, ki bo­do skr­be­li za za­po­sli­tve, ime­li pod­po­ro ob­či­ne. Prav ta­ko bo raz­vi­jal tu­ri­zem, pri če­mer iz­po­sta­vlja so­de­lo­va­nje z Dru­štvom go­stin­cev Po­hor­ja, Po­hor­sko tr­žni­co in av­to­bus na re­la­ci­ji Ho­če-Areh-Ru­še. Pod nje­go­vim vod­stvom bo ob­či­na še na­prej pod­pi­ra­la naj­ve­čji fe­sti­val ele­k­tron­ske glas­be v Slo­ve­ni­ji Stel­lar Be­at in si pri­za­de­va­la, da bo v gra­mo­z­ni­ci ko­pa­nje konč­no le po­sta­lo za­ko­ni­to. "Prav ta­ko si bom pri­za­de­val za iz­gra­dnjo pa­siv­ne­ga vrt­ca v Ho­čah, po­ve­ča­nje ku­hi­nje in je­dil­ni­ce v obeh osnov­nih šo­lah, po­i­skal bom tu­di re­ši­tve za vo­do­vo­dni si­stem, da bo vo­de do­volj in bo zdra­vstve­no ustre­zna. Se­ve­da pa bom na­da­lje­val tu­di di­a­log z ne­vla­dni­mi or­ga­ni­za­ci­ja­mi," še na­po­ve­du­je Sor­šak.

Da se je za kan­di­da­tu­ro od­lo­či­la za­to, ker mi­sli in de­la dru­ga­če, pa po­ve Ar­zen­ško­va. "De­lo­va­la bom go­spo­dar­no, lo­kal­no in po­ve­zo­val­no. Go­spo­dar­no, ker je za­zna­ti aka­dem­sko raz­si­pnost pro­ra­čun­skih sred­stev, lo­kal­no, ker je tre­ba bo­lje po­ve­za­ti go­spo­dar­ske, tu­ri­stič­ne, špor­tne in kul­tur­ne su­bjek­te z jav­nim sek­tor­jem, prav ta­ko tu­di Ho­če in Sliv­ni­co ter mla­di­no in sta­rej­še. Smo ena red­kih ob­čin, kjer ne de­lu­je no­ben med­ge­ne­ra­cij­ski cen­ter," pra­vi Ar­zen­ško­va. Do­da, da se bo za­vze­ma­la tu­di za že­pni­no za di­ja­ke in štu­den­te, no­vo je­dil­ni­co v šo­li v Ho­čah in iz­bolj­ša­nje vo­do­vo­dne­ga sis­te­ma v Sliv­ni­ci. Da je v se­da­njem man­da­tu še­pa­lo tu­di po­dro­čje tu­riz­ma, še pra­vi: "Ima­mo kra­sne bi­se­re, ta­ko na­rav­ne kot kul­tur­ne, a jim ni bi­lo po­sve­če­ne do­volj po­zor­no­sti." Ali to­rej Ar­zen­ško­va, ki je bi­la kot pod­žu­pa­nja za­dol­že­na prav za po­dro­čje tu­riz­ma, kri­ti­zi­ra sa­mo se­be? "Ni­ka­kor. V tem tre­nut­ku bom re­kla le, da mi na tem po­dro­čju ni bi­lo omo­go­če­no de­la­ti."

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

Ani­ta Ar­zen­šek, ak­tu­al­na pod­žu­pa­nja, bi pre­ki­ni­la z "aka­dem­sko" raz­si­pno­stjo ob­či­ne.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Mar­ko Sor­šak bi v dru­gem man­da­tu na­da­lje­val se­da­nje de­lo pred­vsem na po­dro­čju go­spo­dar­stva in tu­riz­ma.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.