Pet pred dva­naj­sto zbi­ra pod­pi­se

Ker je mno­ge pod­por­ni­ke žu­pan­ske kan­di­da­tu­re Sa­še Ar­se­no­vi­ča zmo­til stran­kar­ski pred­znak SMC, se je od­lo­čil, da bo v ne­kaj dne­vih sku­šal zbra­ti do­volj pod­pi­sov za ne­od­vi­sno kan­di­da­tu­ro

Vecer - - MARIBOR -

e do ne­dav­na je bi­lo na­čr­to­va­no, da žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro Sa­še Ar­se­no­vi­ča vlo­ži SMC. To­da med obli­ko­va­njem ši­ro­ke sku­pi­ne Ma­ri­bor­ča­nov, ki bi pod­pr­li to kan­di­da­tu­ro, je Ar­se­no­vič ugo­to­vil, da mno­ge mo­ti stran­kar­ski pred­znak. Za­to se je pet pred dva­naj­sto - kan­di­da­tu­ro mo­ra vlo­ži­ti do na­sle­dnje­ga če­trt­ka, 18. ok­to­bra, do 19. ure - od­lo­čil, da bo po­sku­sil zbra­ti pod­pi­se za ne­od­vi­sno žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro in ne­od­vi­sno li­sto za me­stni svet. Na­lo­ga ne bo pre­pro­sta, saj mo­ra v sa­mo ne­kaj dne­vih za žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro zbra­ti 708 over­je­nih pod­pi­sov, za li­sto za me­stni svet pa 906 over­je­nih pod­pi­sov.

Ar­se­no­vič je za­to pod­por­ni­kom v če­tr­tek zve­čer po­slal spo­ro­či­lo, v ka­te­rem jih po­zi­va, naj zanj pri­spe­va­jo svoj pod­pis. Po­ja­snil je, da po­tre­bu­je ne­od­vi­sno li­sto, da bo­do v Ma­ri­bo­ru za­res moč­ni. Plan B pa je, če mu ne bi uspe­lo zbra­ti pod­pi­sov, da žu­pan­sko kan­di­da­tu­ro vlo­ži SMC. "Vse je še od­pr­to," je spo­ro­čil Ar­se­no­vič. Do za­pr­tja uprav­ne eno­te je zbral čez 200 pod­pi­sov, pra­vi.

Ka­ko pre­o­brat ko­men­ti­ra­jo v Stran­ki mo­der­ne­ga cen­tra, ki je čez noč po­sta­la "plan B"? Ši­ro­ka pod­po­ra je ključ­na, so za­tr­di­li v cen­tra­li stran­ke, Ar­se­no­vič pa še ve­dno osta­ja nji­hov kan­di­dat: "Z go­spo­dom Ar­se­no­vi­čem, kan­di­da­tom SMC za ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na, smo za­dnji me­sec dni ve­li­ko go­vo­ri­li ne le o pred­no­stnih pro­jek­tih, am­pak tu­di o tem, ka­ko jih bo po vo­li­tvah mo­go­če re­a­li­zi­ra­ti. Do­volj moč­na ve­či­na v me­stnem sve­tu je pred­po­goj uspe­šne­ga vo­de­nja me­stne ob­či­ne, saj sku­paj ver­ja­me­mo v de­mo­kra­tič­no, ne pa av­to­ri­tar­no vo­de­nje me­sta, ki je Ma­ri­bor pri­pe­lja­lo tja, kjer je." Ši­ri­tev iz­bi­re je do­bro­do­šla, za­tr­ju­je­jo v stran­ki.

Je pa zna­no, da je Ar­se­no­vič vsaj za de­vet dni za­mu­dil rok, po ka­te­rem bi mo­ral v skla­du z za­ko­nom o vo­lil­ni kam­pa­nji že 3. ok­to­bra od­pre­ti po­se­ben tran­sak­cij­ski ra­čun z ozna­ko Za vo­lil­no kam­pa­njo. Ar­se­no­vič nam je de­jal, da se te­ga za­ve­da, am­pak da to ne mo­re pre­pre­či­ti nje­go­ve ne­od­vi­sne kan­di­da­tu­re. Ko smo pre­ve­ri­li, ali to dr­ži, nam je di­rek­tor Dr­žav­ne vo­lil­ne ko­mi­si­je Du­šan Vuč­ko po­ja­snil, da za­mu­da ro­ka za kan­di­da­tu­ro ne po­me­ni nič, se pra­vi, da lah­ko Ar­se­no­vič po­se­ben tran­sak­cij­ski ra­čun od­pre tu­di po ro­ku. Edi­na sank­ci­ja, ki bi lah­ko sle­di­la pri­ja­vi, je de­nar­na.

Se­da­nji žu­pan ob­či­ne Ra­če - Fram Bran­ko Le­di­nek se bo le­tos po­te­go­val že za sed­mi man­dat. Le­din­ka, ki je kan­di­dat SLS-a, pod­pi­ra­ta tu­di SDS in De­sus. Če­prav je stran­ka SD pred šti­ri­mi le­ti na­sto­pi­la s svo­jim kan­di­da­tom, bo to­krat pod­pr­la ak­tu­al­ne­ga žu­pa­na, je po­ve­dal Du­šan Pur­ger, na pre­te­klih lo­kal­nih vo­li­tvah pro­ti­kan­di­dat in pred­se­dnik Ob­čin­ske or­ga­ni­za­ci­je SD Ra­če - Fram.

Stran­ka LMŠ svo­je­ga kan­di­da­ta ni­ma. Kot ka­že, so po­li­tič­ne stran­ke pre­so­di­le, da je v ob­či­ni Ra­če - Fram tež­ko po­nu­di­ti ustre­zne­ga pro­ti­kan­di­da­ta Bran­ku Le­din­ku, za ka­te­re­ga je pred šti­ri­mi le­ti gla­so­va­lo kar 94,65 od­stot­ka vseh, ki so v tej ob­či­ni pri­šli na vo­li­šča. Le­di­nek, ki ob­či­no vo­di že od le­ta 1997, še vi­di mo­ti­va­ci­jo za na­dalj­nje vo­de­nje ob­či­ne: "Ra­di bi zgra­di­li no­vo či­stil­no na­pra­vo, ure­di­li pod­voz pod že­le­zni­ško pro­go v Ra­čah, po­ve­za­li Ra­če in Fram s ploč­ni­kom za pe­šce čez av­to­ce­sto. Prav ta­ko bo­mo po­sku­ša­li ure­di­ti ka­kšno eno­to do­ma za sta­rej­še v ob­či­ni, če­prav sem bolj na­klo­njen te­mu, da sta­rej­ši osta­ne­jo do­ma, do­kler je le mo­go­če, in za­to v ob­či­ni brez te­žav so­fi­nan­ci­ra­mo po­moč na do­mu. Am­pak ko pa ni več moč za­nje po­skr­be­ti do­ma, že­li­mo na­šim sta­rej­šim ob­ča­nom omo­go­či­ti, da osta­ne­jo v do­ma­čem kra­ju," je na­po­ve­dal Bran­ko Le­di­nek. Pri­ho­dnje le­to z Di­rek­ci­jo RS za ce­ste na­čr­tu­je iz­gra­dnjo ko­le­sar­skih po­ve­zav in po­ti za pe­šce sko­zi ob­či­no. Da je to nje­gov za­dnji man­dat, pra­vi, pa ne po­u­dar­ja rad, ker no­če, da bi ljud­je to ra­zu­me­li, kot da mu bo to­krat vse­e­no za ob­či­no: "Za ob­či­no ima­mo še ve­li­ko idej, na­čr­tov in ve­li­ko de­la."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Pre­ko 200 pod­pi­sov je zbral Ar­se­no­vič vče­raj.

Fo­to: Igor NAPAST

Bran­ko Le­di­nek

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.