Pet kan­di­da­tov za žu­pa­na

Naj­sta­rej­ši žu­pan An­ton Ko­vše bo imel na no­vem­br­skih vo­li­tvah več iz­zi­val­cev, med nji­mi je tu­di nje­go­va nek­da­nja taj­ni­ca ob­čin­ske upra­ve

Vecer - - KOROŠKA - V skla­du z za­ko­ni De­lo žu­pa­na ji­ma ni tu­je Za­go­dla ve­tro­lom in ne­ur­je

Za raz­li­ko od ve­či­ne ko­ro­ških ob­čin ka­že, da bo bit­ka za žu­pan­ski stol­ček v ob­či­ni Pod­vel­ka po­seb­no za­ni­mi­va. Po­leg An­to­na Ko­vše­ta, dol­go­le­tne­ga žu­pa­na v tej ob­či­ni, ki je ma­ja le­tos do­pol­nil 77 let in mu ta­ko pri­pa­da na­ziv naj­sta­rej­še­ga žu­pa­na v Slo­ve­ni­ji, so nam svo­jo kan­di­da­tu­ro po­tr­di­li še štir­je kan­di­da­ti.

Nič kaj pre­se­ne­tlji­vo ni, da se bo s Ko­vše­tom iz stran­ke SD, ki bo v pri­me­ru zma­ge vsto­pil v že še­sti man­dat, kot ne­od­vi­sni kan­di­dat po­nov­no po­me­ril Ja­nez Oto­re­pec. Nje­gov pro­ti­kan­di­dat je bil že na prej­šnjih vo­li­tvah, že tri man­da­te je tu­di ob­čin­ski sve­tnik. Oto­re­pec se je za kan­di­da­tu­ro od­lo­čil, saj ima kot sve­tnik (pre)več­krat zve­za­ne ro­ke. "Sa­mo kot žu­pan lah­ko kaj iz­pe­lješ, kot sve­tnik si sa­mo eden iz­med de­se­tih, če ni­maš ena­ke ide­je kot dru­gih pet, ni­če­sar ne do­se­žeš," je po­ve­dal in do­dal, da je v za­dnjih de­se­tih le­tih v ob­či­ni opa­zil sta­gna­ci­jo, saj se ne do­ga­ja nič, kar bi mla­de dru­ži­ne spod­bu­di­lo k te­mu, da bi osta­le v do­ma­čem kra­ju. Ne­pro­fi­tna sta­no­va­nja za­nje bi bi­lo tre­ba zgra­di­ti tu­di v Leh­nu, Ka­pli in Ož­bal­tu, saj bi jih ta­ko ob­dr­ža­li, po­sle­dič­no nam ne bi bi­lo tre­ba za­pi­ra­ti ni­ti osnov­nih šol. Zgra­di­ti bi mo­ra­li tu­di no­vo več­na­men­sko dvo­ra­no. "V tem, da bi se ob­či­na za­dol­ži­la, vi­dim pred­nost, ne sla­bost. Na­mreč s tem, ko vza­meš kre­dit za sto ti­so­ča­kov, do­biš še sred­stva od Evro­pe. In­ve­sti­ci­je so nuj­ne," je pre­pri­čan.

"Ho­te­li so me pri­si­li­ti, da se za­dol­ži­mo za te­lo­va­dni­co, ki je si­cer iz le­ta 1978, a še ve­dno ustre­za nor­ma­ti­vom. Do­kler bom jaz žu­pan, se bom dr­žal te­ga, da ob­či­na ni za­dol­že­na. Ne­u­mno se mi na­mreč zdi, da bi mo­ra­li za po­pla­či­lo dol­ga pla­če­va­ti to­li­ko obre­sti," pa je po­ja­snil Ko­vše. Oto­rep­cu se zdi po­seb­no po­memb­no tu­di, da ob­či­na spo­štu­je za­ko­ne in rav­na v skla­du z nji­mi, kar je mno­go­krat po­u­da­ril tu­di na ob­čin­skih se­jah. Bur­no je bi­lo na­mreč na pod­vel­ški ob­či­ni. Kot smo v pre­te­klem le­tu več­krat po­ro­ča­li, je in­špek­to­rat za jav­ni sek­tor v ob­se­žnem in­špek­cij­skem nad­zo­ru na ob­či­ni Pod­vel­ka

Vslo­ve­nj­gra­škem kul­tur­nem do­mu so vče­raj zve­čer raz­gla­si­li zma­go­val­ko Fe­sti­va­la mla­de li­te­ra­tu­re Ur­ška. Le­to­šnja ur­šljan­ka je 25-le­tna Ni­na Krem­žar, ki bo za na­gra­do pre­je­la iz­id knji­žne­ga pr­ven­ca. Pri­ho­dnje le­to ga bo na­ti­snil jav­ni sklad za kul­tur­ne de­jav­no­sti (JSKD), ki je tu­di or­ga­ni­za­tor 17. fe­sti­va­la, na­me­nje­ne­ga ra­zvo­ju in pro­mo­ci­ji mla­de li­te­ra­tu­re in li­te­ra­tov. Zma­go­val­ka bo so­de­lo­va­la tu­di na med­na­ro­dnem fe­sti­va­lu Evrop­ski pe­sni­ki v ži­vo, ki bo ju­ni­ja pri­ho­dnje le­to v Pra­gi. ugo­to­vil mno­go­te­re ne­pra­vil­no­sti.

"Vse smo spro­ti od­pra­vi­li, tu­di in­špek­to­ri­ca je na­pra­vi­la konč­ni za­pi­snik, iz ka­te­re­ga je raz­vi­dno, da ne­pra­vil­no­sti več ni. Oto­re­pec je še kar na­prej vr­tal, me tu­di ka­zen­sko ova­dil, pri me­ni so bi­li or­ga­ni pre­go­na, ki so prav ta­ko po­tr­di­li, da je vse v re­du. Oči­tno ima ne­kaj pro­ti me­ni, še ni­ko­li pa ni pri­šel k me­ni, da bi se po­sve­to­va­la in do­go­var­ja­la, pač pa upo­ra­blja svoj pri­stop," je de­jal Ko­vše. In­špek­ci­ja je kot ključ­no ne­pra­vil­nost od­kri­la, da je taj­ni­ca ob­čin­ske upra­ve Ulja­na Brun­šek dol­ga le­ta za­se­da­la to me­sto, ne da bi sploh iz­pol­nje­va­la iz­o­braz­be­ni

Krem­žar­je­va na fe­sti­va­lu so­de­lu­je dru­gič, v fi­na­le se je uvr­sti­la pr­vič. "Po­e­zi­ja mi ve­li­ko po­me­ni. Pri­ti do iz­da­je knji­ge v Slo­ve­ni­ji ni pre­pro­sto, to je en­kra­tna pri­lo­žnost za mla­de," je nav­du­še­na 25-le­tna ur­šu­ljan­ka iz Lju­blja­ne.

Glav­ni se­lek­tor fe­sti­va­la Pri­mož Čuč­nik je iz na­bo­ra be­se­dil iz­bral pet ci­klov, tri pro­zne in dva pe­sni­ška, ki so ga pri­te­gni­li z na­či­nom ube­se­di­tve te­ma­tik, ža­nra, pe­sem­ske­ga na­či­na ... Za zma­go­val­ko na­te­ča­ja je iz­bral pe­sni­ško knji­go. Od­lo­čil se je za pe­smi pod ši­fro La­van­da, ki so se mu med dru­gim zde­le obe­ta- po­goj. Brun­ško­va se je mo­ra­la kma­lu po tem od dol­go­le­tne­ga na­zi­va, ki ji v za­dnjem ob­do­bju, ko so se po­go­ji spre­me­ni­li - ime­ti bi mo­ra­la vsaj vi­so­ko stro­kov­no ozi­ro­ma uni­ver­zi­te­tno iz­o­braz­bo -, več ne bi smel pri­pa­da­ti, po­slo­vi­ti. Ko­vše je na­mreč za­ra­di "nje­ne šlam­pa­ri­je", kot je de­jal, ni že­lel pre­sta­vi­ti na no­vo de­lov­no me­sto, ki ga v tej ma­li ob­či­ni ne po­tre­bu­je­jo. Na ob­či­no se že­li Brun­ško­va zdaj vr­ni­ti, to­krat kot žu­pa­nja, o do- Le­to­šnja ur­šljan­ka Ni­na Krem­žar (v be­lem)

ven in vča­sih že kar za­klju­čen ma­te­ri­al za bo­do­čo knji­go.

Za ta ča­stni na­slov, ki pre­je­mni­kom od­pi­ra vra­ta v dru­šči­no uve­lja­vlje­nih li­te­ra­tov, se je le­tos po­te­go­va­lo 87 av­tor­jev iz vse Slo­ve­ni­je, v fi­na­le pa so se iz­med 21 re­gij­skih iz­bran­cev po­leg Krem­žar­je­ve uvr­sti­li še Me­la­ni­ja Gra­ho­vac (Ško­fja vas), Ja­ka Šo­ster Pe­stro iz­bi­ro bo­do ime­li vo­liv­ci v Pod­vel­ki. god­kih iz pre­te­kle­ga le­ta pa pra­vi: "Ne­ga­tiv­ne stva­ri ni­so v do­b­ro­bit ni­ko­mur, na­da­lje­va­ti je tre­ba s tem, kar je do­bro, in po­pra­vi­ti ti­sto, kar je tre­ba spre­me­ni­ti." Za kan­di­da­tu­ro kot ne­od­vi­sna kan­di­dat­ka se je od­lo­či­la za­ra­di svo­jih 22-le­tnih iz­ku­šenj. Ma­lo manj jih ima si­cer kot taj­ni­ca ob­čin­ske upra­ve, a de­lo žu­pa­nje ozi­ro­ma žu­pa­na, kot pra­vi, do­bro po­zna. "Že­lim si de­la­ti ta­ko, kot bi si že­le­la sa­ma. Po­ve­zo­val­no, spod­bu­ja­ti lo­kal­na dru­štva, da se po­ve­že­jo med se­boj, in ob­či­no pri­bli­ža­ti lju­dem, da bi lah­ko so­de­lo­va­li pri in­ve­sti­cij­skih pre­dlo­gih in spre­je­ma­nju ak­tov, ki se ti­če­jo vseh v ob­či­ni. Ob­či­no mo­ra­mo gra­di­ti sku­paj in jo po­sta­vi­ti ta­ko, da (Slo­venj Gra­dec), Tea Ple­sni­čar (No­va Go­ri­ca) in Aljo­ša To­plak (Mar­kov­ci).

"Le­tos jih je si­cer so­de­lo­va­lo ne­ko­li­ko manj kot la­ni. Pro­za in po­e­zi­ja sta bi­li ena­ko­vre­dno za­sto­pa­ni, na­pre­dek pa je, da so bi­li med no­mi­ni­ra­ni­mi av­tor­ji tri­je z dram­ski­mi be­se­di­li. Ve­se­li smo, da je med mla­di­mi opa­zno po­ve­ča­no za­ni­ma­nje za dra­ma­ti­ko," je po­ve­da­la Bar­ba­ra Ri­gler iz JSKD. V šest­naj­stih le­tih je si­cer na fe­sti­va­lu so­de­lo­va­lo 1600 bo­mo ra­di tu­kaj ži­ve­li," raz­mi­šlja in do­da­ja, da je do­ber odnos do lju­di iz­je­mne­ga po­me­na.

Kot ne­od­vi­sni kan­di­dat bo kan­di­di­ral tu­di Mi­ran Reš, ki se je za žu­pan­ski stol­ček po­te­go­val že pred osmi­mi le­ti. "Kra­ja­ni po­gre­ša­mo po­go­vor z žu­pa­nom, ni več pri­stne­ga sti­ka, ob­či­na je po­sta­la fir­ma, ta­ko kot re­če di­rek­tor, ta­ko je, za­to bi jo sam pri­bli­žal lju­dem, da bi ob­či­na po­sta­la ena­ka za vse," je po­ja­snil Reš, ki je bil tri man­da­te tu­di ob­čin­ski sve­tnik, za­to pra­vi, mu de­lo žu­pa­na ne bi bi­lo či­sto tu­je. "Če ne kan­di­di­raš, ne mo­reš do­bi­ti," je po­ve­dal. Da se je v ob­či­ni v za­dnjih le­tih do­sti na­re­di­lo, a od­vi­sno, v ka­te­rem de­lu, opo­zar­ja Reš, za­po­sta­vlje­ni da so pre­bi­val­ci pred­vsem od Ož­bal­ta do elek­trar­ne, kjer ni ure­je­ne peš­po­ti, ko­le­sar­ske ste­ze, po­ne­kod ni ni­ti si­gna­la.

"To, kar smo si pred šti­ri­mi le­ti za­da­li, je v ce­lo­ti iz­pol­nje­no, le z in­ve­sti­ci­jo te­lo­va­dni­ce ni­smo pri­če­li za­ra­di ve­tro­lo­ma in ne­ur­ja, tu­di zi­ma nam je pov­zro­či­la za oko­li 180 ti­so­ča­kov stro­škov," je po­ve­dal se­da­nji žu­pan Ko­vše. Za­do­vo­ljen je tu­di z na­pred­kom in ra­zvo­jem v ob­či­ni za po­de­že­lje, saj je bi­lo v vsa­ko va­ško sku­pnost vlo­že­nih za več kot mi­li­jon evrov in­ve­sti­cij. Nuj­no se mu zdi vzpo­sta­vlja­ti in­fra­struk­tu­ro, ki so je ljud­je po­treb­ni, v ob­či­ni, kjer ima­jo za kar 300 ki­lo­me­trov cest, so jih as­fal­ti­ra­li že sko­raj 60, da bi ime­li pre­bi­val­ci na od­ma­knje­nih po­dro­čjih enak stan­dard kot ti­sti v do­li­ni, bi jih mo­ra­li še naj­manj 35.

Ko­vše je ko­men­ti­ral tu­di svo­jo kon­ku­ren­co: "Za­me so vsi kan­di­da­ti re­sni, do­bro se je tre­ba pri­pra­vi­ti, pred­sta­vi­ti pro­gram, ljud­je bo­do vo­li­li ti­ste­ga, s ka­te­rim bo­do za­do­volj­ni," je po­ve­dal in do­dal, da to, da ima več kan­di­da­tov, ni zanj nič no­ve­ga. "Nji­hov cilj je, da jih je čim več, da bi bil dru­gi krog. Pre­pri­čan sem, da se to ne bo zgo­di­lo, da ne bo­do uspe­li s tem, kar so si za­sta­vi­li."

Kan­di­dat Mi­lan Ču­rin, nek­da­nji rav­na­telj Osnov­ne šo­le Bre­zno - Pod­vel­ka, ki so ga pod­pr­li v stran­ki De­sus, pa je na tej toč­ki, pred če­trt­kom v na­sle­dnjem te­dnu, ko se iz­te­če rok za od­da­jo kan­di­da­tur, po­u­da­ril le: "Iz­ha­jam iz či­ste ustav­ne pra­vi­ce, da ima vsak, ki se ču­ti spo­sob­ne­ga, pra­vi­co kan­di­di­ra­ti." mla­dih av­tor­jev, sta­rih nad 15 let. Vče­raj se je v Slo­venj Grad­cu od­vi­ja­la ko­pi­ca do­god­kov na raz­lič­nih lo­ka­ci­jah po me­stu, da­nes do­pol­dan pa je v slo­ve­nj­gra­ški knji­žni­ci li­te­rar­na de­lav­ni­ca z na­slo­vom Po­e­zi­ja in po­prav­ki, ki jo vo­di Čuč­nik.

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.