Kar­ba pro­ti Kar­bo­vi

No­vi­nar, ki se je od­lo­čil za nov iz­ziv v ka­ri­e­ri

Vecer - - POMURJE - Pre­se­či ri­val­stva V Len­da­vi no­vi žu­pan

V lo­kal­ni po­li­ti­ki sam ne vi­di ne­ke­ga stran­kar­ske­ga ri­val­stva, ki ga ne bi bi­lo mo­go­če pre­se­či, z vse­mi stran­ka­mi pa je že tu­di bil opra­vljen ne­na­čel­ni do­go­vor. Se­ve­da pa so tu­di po­sa­me­zni­ki, ta­ko Kar­ba, ki od­loč­no za­go­var­ja­jo sta­li­šča vr­ha stran­ke. Pri tem je iz­po­sta­vil Slo­ven­sko de­mo­krat­sko stran­ko (SDS), pri ka­te­ri je kot no­vi­nar od­kri­val ne­pra­vil­no­sti, po­ve­za­ne z na­ku­pom vo­ja­ških okle­pnih vo­zil. "Ko se člo­vek po­da v po­li­ti­ko, mo­ra is­ka­ti kon­senz. Na to sem pri­pra­vljen," je de­jal Kar­ba. Na­po­ve­du­je ostro in ar­gu­men­ti­ra­no ter ra­zvoj­no na­rav­na­no vo­lil­no kam­pa­njo, pri­ča­ku­je pa iz­vo­li­tev v dru­gem kro­gu. S kan­di­da­tu­ro ne re­šu­je oseb­ne­ga po­lo­ža­ja, am­pak se je za­njo od­lo­čil za­to, da ne bo več le po­ro­čal o ne­pra­vil­no­stih in stva­reh, ki se ne spre­mi­nja­jo, am­pak bo s svo­jim véde­njem, iz­ku­šnja­mi in ši­ro­ko so­ci­al­no mre­žo, ki jo ima, pre­sto­pil na stran ne­po­sre­dne­ga de­lo­va­nja. Kot naj­ve­čji pro­blem, s ka­te­rim se so­o­ča lju­to­mer­ska ob­či­na in ki ga bo tre­ba re­še­va­ti, Kar­ba iz­po­sta­vlja iz­je­mno vi­so­ko za­dol­že­nost, ki da je v pre­cej­šnji me­ri pri­kri­ta. Ta­koj bo tre­ba pri­sto­pi­ti tu­di k vzpo­sta­vi­tvi mla­din­ske­ga cen­tra v me­stu Lju­to­mer ter re­še­va­ti pe­re­ča ko­mu­nal­na vpra­ša­nja in ure­ja­nje pro­me­tne in­fra­struk­tu­re. Kot žu­pan­ski kan­di­dat tu­di na­po­ve­du­je spre­mem­be pri de­lo­va­nju ob­čin­ske upra­ve, ki bi ji dal več sa­mo­stoj­no­sti pri de­lo­va­nju, prav ta­ko tu­di kra­jev­nim sku­pno­stim.

V Lju­to­me­ru bo­sta si­cer žu­pan­ski stol­ček po­leg Kar­be na­ska­ko­va­la še kan­di­dat SMC An­drej Vr­šič in Gre­gor Ži­žek kot kan­di­dat SDS in NSi. Ak­tu­al­na žu­pa­nja Ol­ga Kar­ba se gle­de kan­di­da­tu­re jav­no še ni iz- ja­sni­la, gre pa pri­ča­ko­va­ti, da se bo po­te­go­va­la za vno­vi­čen man­dat. Po­tem ko je len­da­vski žu­pan An­ton Ba­la­žek spo­ro­čil, da se ne bo po­te­go­val za vno­vi­čen man­dat, so v Slo­ven­ski de­mo­krat­ski stran­ki pred­sta­vi­li svo­je­ga žu­pan­ske­ga kan­di­da­ta. To je Ja­nez Ma­gyar, ki je na li­sti SDS kan­di­di­ral za po­slan­ca na za­dnjih dr­žav­nozbor­skih vo­li­tvah. Ma­gyar, ki bo na lo­kal­nih vo­li­tvah na­sto­pil tu­di kot žu­pan­ski kan­di­dat No­ve Slo­ve­ni­je (NSi), je po­mur­ski jav­no­sti znan kot la­stnik pod­je­tja Pre­k­mu­rec, v okvi­ru ka­te­re­ga de­lu­je­jo tr­go­vi­ne z ma­džar­skim bla­gom Hun­ga­ri­kum.

Ma­gyar se je v svo­jem doz­daj­šnjem po­li­tič­nem udej­stvo­va­nju za­vze­mal pred­vsem za od­pra­vo bi­ro­krat­skih ovir, s či­mer bi olaj­ša­li po­slo­va­nje do­ma­čim pod­je­tni­kom. "Tu­di kot žu­pan­ski kan­di­dat se bom za­vze­mal pred­vsem za ra­zvoj go­spo­dar­stva in no­ve in­ve­sti­ci­je. To je šir­še­ga po­me­na, saj go­spo­dar­sko po­kri­va tu­di tu­ri­zem, ki je v Len­da­vi prav go­to­vo za­ni­miv za in­ve­sti­tor­je. V tu­riz­mu lah­ko še ve­li­ko na­re­di­mo, saj ima­mo ve­lik po­ten­ci­al. V Len­da­vi je prav go­to­vo po­memb­na tu­di kul­tu­ra, ker ži­vi­mo na sti­či­šču treh na­ro­dov," pra­vi Ma­gyar in še po­ve, da bo kan­di­da­tu­ra Len­da­ve za Evrop­sko pre­stol­ni­co kul­tu­re le­ta 2025 osta­la ak­tu­a­len pro­jekt tu­di, če bo iz­vo­ljen za žu­pa­na. "To je pro­jekt, ki lah­ko Len­da­vo po­sta­vi na sve­tov­ni ze­mlje­vid, ker pa pri­ha­jam iz go­spo­dar­stva, vem, da mo­ra­mo naj­prej za­pre­ti fi­nanč­no kon­struk­ci­jo z vse­mi in­ve­sti­ci­ja­mi in ka­snej­ši­mi obra­to­val­ni­mi stro­ški vred, saj ne že­lim v pri­ho­dno­sti obre­me­ni­ti dav­ko­pla- če­val­cev z ne­do­re­če­ni­mi pro­jek­ti. Za­go­to­vo je pred na­mi te­žek boj v kon­ku­ren­ci z Lju­blja­no in No­vo Go­ri­co, am­pak me­nim, da smo na ne­ki na­čin v pred­no­sti. Med­tem ko ima­jo oni že raz­vi­to in­fra­struk­tu­ro, je na­ša pred­nost prav v so­ži­tju med na­ro­di, ki ži­vi­jo na tem ob­mo­čju, za­to si bom tu­di kot žu­pan pri­za­de­val, da to so­ži­tje osta­ne na vi­so­ki rav­ni, kot je da­nes," še pra­vi Ma­gyar, ki se za­vze­ma tu­di za ra­zvoj va­ških kra­jev­nih sku­pno­sti v ob­či­ni, pred­vsem na po­dro­čju in­fra­struk­tu­re.

Kot re­če­no, Ba­la­žek za­pu­šča me­sto len­da­vske­ga žu­pa­na, kot so za­pi­sa­li na sple­tni stra­ni ob­či­ne, je svo­jo od­lo­či­tev spo­ro­čil na tra­di­ci­o­nal­nem pi­kni­ku stran­ke De­sus. "Od­lo­či­tev sem spre­jel že pred šti­ri­mi le­ti, ko sem po­ve­dal, da je to moj za­dnji žu­pan­ski man­dat. Po­ča­ščen sem, da so mi vo­liv­ci za­u­pa­li šti­ri man­da­te in 16 let žu­pa­no­va­nja v ob­či­ni Len­da­va. Sto­ril sem vse, kar sem znal in zmo­gel, da bi ob­či­na do­bro opra­vlja­la svo­je po­slan­stvo in se raz­vi­ja­la," je ob tem med dru­gim po­ve­dal Ba­la­žek.

Kan­di­da­tu­ri za len­da­vske­ga žu­pa­na sta pred tem že na­po­ve­da­la ob­čin­ska sve­tni­ka Igor Kul­čar in Mi­ha­el Ka­saš. Nek­da­nji di­rek­tor mur­sko­so­bo­ške ob­čin­ske upra­ve Bo­jan Pe­tri­jan je tu­di ura­dno po­stal kan­di­dat SDS za žu­pa­na Me­stne ob­či­ne Mur­ska So­bo­ta. Stran­ka je pred krat­kim sku­paj z No­vo Slo­ve­ni­jo in Mo­dro li­sto An­to­na Šti­hca or­ga­ni­zi­ra­la jav­no tri­bu­no, na ka­te­ri je bil Pe­tri­jan kri­ti­čen pred­vsem do dvi­ga cen ko­mu­nal­nih sto­ri­tev v za­dnjem man­da­tu in do pro­jek­ta po­sta­vi­tve pa­vi­ljo­na Expa­no, ki po nje­go­vem v pred­vi­de­ni obli­ki na dol­gi rok ne bo fi­nanč­no vzdr­žen. Žu­pan Ale­ksan­der Je­v­šek je že pred ča­som na­po­ve­dal, da bo kan­di­di­ral tu­di na le­to­šnjih vo­li­tvah. V vo­lil­ni boj se po­da­ja tu­di nek­da­nji žu­pan Sv. Ju­ri­ja ob Ščav­ni­ci An­ton Sla­na. "V šti­ri­le­tnem man­da­tu se re­a­li­zi­ra vsaj dva­najst mi­li­jo­nov evrov. Ni vse­e­no, za kaj se po­ra­bi­jo. Po­gla­vi­tna je ra­ci­o­nal­na in dol­go­roč­no ra­zvoj­na po­ra­ba," pra­vi Sla­na, si­cer za­po­slen kot kme­tij­ski po­spe­še­va­lec. Sla­na je ob­či­no vo­dil že tri man­da­te. Kan­di­da­tu­ro je na­po­ve­dal tu­di se­da­nji žu­pan Mi­ro­slav Pe­tro­vič.

Fo­to: Maj­da HORVAT

Na pred­sta­vi­tev kan­di­da­tu­re De­ja­na Kar­be je pri­šel tu­di Jer­nej Štro­ma­jer, dr­žav­ni se­kre­tar na šol­skem mi­ni­str­stvu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.