V boj za obe do­ma­či kro­ni

Okre­plje­na ro­go­ška eki­pa bo v le­to­šnji se­zo­ni igra­la tu­di v evrop­skem po­ka­lu Chal­len­ge

Vecer - - ŠPORT -

Od­boj­ka­ri­ce For­mu­le For­mis iz Ro­go­ze se po­na­ša­jo s tre­mi odlič­ni­mi uvr­sti­tva­mi v dr­žav­nih pr­ven­stvih. V le­tu 2003 so osvo­ji­le če­tr­to me­sto, v le­tih 2014 in 2018 pa so bi­le tre­tje. V le­to­šnji se­zo­ni so ci­lji igral­sko ob­ču­tno spre­me­nje­ne in okre­plje­ne ro­go­ške eki­pe še viš­ji, kar je za­tr­dil tu­di pred­se­dnik klu­ba Ro­bert Prav­dič.

"Pri­pra­ve na no­vo se­zo­no smo za­če­li 6. av­gu­sta. Opra­vi­li smo jih v do­ma­čem oko­lju, v ze­lo ugo­dnih raz­me­rah za vad­bo. Vmes smo od­i­gra­li tu­di več pri­pra­vljal­nih te­kem s slo­ven­ski­mi in hr­va­ški­mi klu­bi, ki so po­ka­za­le, da naš op­ti­mi­zem ne sto­ji na tr­hlih no­gah. Žal smo pred dne­vi osta­li brez tre­ner­ja. Ma­te­vža Ka­mni­ka, ki je eki­po vo­dil v mi­nu­li se­zo­ni in od­boj­kar­sko pot na­da­lju­je v tu­ji­ni, je za­me­njal Te­o­bald Paj­nik. Gle­de na to, da je za­po­slen, tre­nin­gov, pred­vsem do­pol­dan­skih, ni bi­lo to­li­ko, ko­li­kor smo jih že­le­li, in na­še po­ti so se raz­šle. Ne­kaj ča­sa smo is­ka­li stro­kov­nja­ka iz tu­ji­ne, a ni­smo z no­be­nim na­šli sku­pne­ga je­zi­ka. Za­to smo se od­lo­či­li, da bo vr­zel za­pol­nil Iz­tok Kše­la, nje­go­va Le­gen­dar­ni Ja­maj­čan Usa­in Bolt je po kon­cu ble­ste­če atlet­ske ka­ri­e­re nov iz­ziv na­šel v no­go­me­tu. Za av­stral­sko za­sed­bo Cen­tral Coast Ma­ri­ners je na pri­ja­telj­ski tek­mi pro­ti eki­pi Ma­cart­hur So­uth West Uni­ted v Sydne­y­ju do­se­gel kar dva go­la, nje­go­va eki­pa pa je sla­vi­la s 4:0.

Pre­k­mur­sko-šta­jer­ski ob­ra­čun

No­go­me­tni dru­go­li­ga­ši bo­do da­nes in ju­tri igra­li tek­me 11. kro­ga dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. Ne­kaj med nji­mi bo po­moč­ni­ca pa bo iz­ku­še­na Ale­ksan­dra Mi­lo­sa­vlje­vić, v mi­nu­li se­zo­ni ka­pe­tan­ka No­ve KBM Bra­ni­ka, ki je skle­ni­la od­boj­kar­sko pot. Upam, da bo­do de­kle­ta hi­tro spre­je­la Kše­lov na­čin de­la," je ra­zlo­žil Prav­dič, ki ver­ja­me, da lah­ko pre­ve­tre­na eki­pa po­se­že po na­slo­vu dr­žav­nih pr­va- Od­boj­kar­je in od­boj­ka­ri­ce pr­ve li­ge ča­ka­jo pr­ve tek­me dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. Pa­ri, mo­ški, da­nes, ob 17. uri: Ma­ri­bor - Pan­vi­ta Po­mgrad; ob 18. uri: Tri­glav Kranj - Cal­cit Ka­mnik; ob 19. uri: Ho­če - Šo­štanj To­pol­ši­ca, Kr­ka - Čr­nu­če; ju­tri, ob 19. uri: ACH Vol­ley - Sa­lo­nit An­ho­vo; žen­ske, da­nes, ob 16.30: Cal­cit Ka­mnik II - No­va KBM Bra­nik; ob 19. uri: Šem­pe­ter - Cal­cit Vol­ley I, Lu­ka Ko­per - An­ka­ran Hr­va­ti­ni; ju­tri, ob 17. uri: For­mu­la For­mis - GEN-I Vol­ley; Lju­to­mer - Ro­to Ke­ma Pu­con­ci (si­no­či). ze­lo za­ni­mi­vih, kot de­ni­mo ju­tri­šnji pre­k­mur­sko-šta­jer­ski ob­ra­čun med Bel­tin­ci in Dra­vo Ptuj, ki se bo za­čel ob 13. uri. Bel­tin­ča­ni bi se s tre­mi toč­ka­mi pri­bli­ža­li klu­bom na sre­di­ni le­stvi­ce, go­stje bi s tre­mi toč­ka­mi uje­li pri­klju­ček z nje­nim vr­hom. Dru­gi pa­ri 11. kro­ga, da­nes, ob 15.30: Dob - Ta­bor Se­ža­na, Naf­ta - Ro­ga­ška, Ili­ri­ja - Bre­ži­ce; ju­tri, ob 15.30: Ra­do­mlje - Fu­ži­nar, Br­da - An­ka­ran Po­stoj­na, Kr­ka - Bi­lje; Ja­dran De­ka­ni - Bra­vo (pre­lo­že­no na 31. 10.)

Zna­ni tek­me­ci Do­bov­ca

Slo­ven­ski dr­žav­ni pr­va­ki v fut­sa­lu, eki­pa Do­bov­ca Pi­vo­var­ne Ko­zel, je do­bi­la tek­me­ce v eli­tnem de­lu li­ge pr­va­kov. Eki­pa tre­ner­ja Kuj­ti­ma Mo­ri­ne bo med 13. in 18. no­vem­brom igra­la na tur­nir­ju v Li­tvi, tek­me­ci pa bo­do ak­tu­al­ni in sku­pno pet­kra­tni evrop­ski klub­ski pr­vak, špan­ski In­ter s por­tu­gal­skim zvez­dni­kom Ri­car­din­hom, bel­gij­ski Hal­le Go­o­ik in do­ma­či Vytis. Pr­va­ki šti­rih sku­pin s po šti­ri­mi klu­bi bo­do na­pre­do­va­li na fi­nal­ni tur­nir, ki bo apri­la 2019. Tek­me­ca je do­bil tu­di hr­va­ški dr­žav­ni pr­vak No­vo Vri­je­me Ma­kar­ska. Eki­pa na­še­ga re­pre­zen­tanč­ne­ga ka­pe­ta­na Igor­ja Osred­kar­ja po­tu­je na Por­tu­gal­sko, kjer bo liz­bon­ski Spor­ting go­stil kinj in zma­gi v po­kal­nem tek­mo­va­nju.

"Že­li­mo pre­se­či lan­ske do­sež­ke, kar ne bo lah­ko. Naš klub so po mi­nu­li se­zo­ni za­pu­sti­le Špe­la Bu­ko­vec, Dar­ja Er­žen, Ni­na Ko­tnik, Ana Štern in Va­len­ti­na Vr­banc, ki so iz­zi­ve na­šle v dru­gih klu­bih, Ana sku­pi­no C, v njej pa bo­do po­leg hr­va­ške in por­tu­gal­ske eki­pe igra­li še ru­ski Si­bi­ryak in Ben­fi­ca.

Niž­je no­go­me­tne li­ge

Tre­tja li­ga, se­ver, 9. krog, da­nes, ob 15.30: Mons Cla­u­di­us - Dra­vo­grad, Zre­če - Pe­sni­ca; ob 17. uri: Šam­pi­on - Dra­vi­nja; ju­tri, ob 10.30: Vi­dem pri Ptu­ju - Bi­stri­ca; ob 15.30: Šmar­tno - Po­hor­je; tre­tja li­ga, vzhod, 9. krog, da­nes, ob 15.30: Ver­žej - Lju­to­mer, Čren­šov­ci - Tro­mej­nik Kuz­ma; ju­tri, ob 15.30: Odran­ci - Po­la­na, Ho­ti­za - Rad­go­na, Grad - Tur­ni­šče; I. MNL Ma­ri­bor, 9. krog, da­nes, ob 15.30: Ra­če - Mar­les hi­še, Le­nart - Aku­mu­la­tor, Du­plek - Brun­švik, Ma­leč­nik - Pe­ca, Star­še - Cer­kve­njak; ob 18. uri: Ko­ro­tan Pre­va­lje - Do­brov­ce; ju­tri, ob 15.30: Mar­je­ta na Dra­vskem po­lju - Ro­šnja Lo­ka; žen­ska li­ga, 6. krog, ju­tri, ob 11. uri: Ma­ri­bor - Te­le­mach Bel­tin­ci, Ra­do­mlje - Krim; ob 15.30: An­ka­ran Oba­la - Olim­pi­ja Lju­blja­na, Aj­do­všči­na - Cer­klje.

Za šport 7,7 mi­li­jo­na evrov

Fun­da­ci­ja za šport (FŠO) je ob­ja­vi­la raz­pis za so­fi­nan­ci­ra­nje špor­tnih de­jav­no­sti ter gra­dnje špor­tnih objek­tov; po­te­kel bo 12. no­vem­bra. V tem Peh­nec in Li­na Paj­nik pa sta kon­ča­li igral­sko pot. No­vin­ke so An­ge­li­na Aj­ni­har, ki je že igra­la za naš klub, Ma­ja Ko­še­ni­na, Nu­ša Tr­lep, Ana Ma­ri­ja Vovk in La­ra Ko­va­čec, ki so pri­šle iz No­ve KBM Bra­ni­ka, Ro­nja Štam­par pa je mla­da igral­ka na­še­ga klu­ba. Pred dne­vi se nam je pri­dru­ži­la še čr­no­gor­ska re­pre­zen­tant­ka Da­ni­je­la Dža­ko­vić, ki je za­dnji dve le­ti igra­la v pr­vi tur­ški li­gi. Z za­sed­bo smo za­do­volj­ni, je ka­ko­vo­stnej­ša kot v mi­nu­li se­zo­ni, vli­va za­u­pa­nje in upa­nje, da iz­pol­ni­mo ci­lje. Pr­vi je uvr­sti­tev med šest naj­bolj­ših ekip pr­ve­ga de­la pr­ven­stva, o če­mer ne dvo­mi­mo, dru­gi pa, da v na­da­lje­va­nju v klub pri­pe­lje­mo ka­ko­vo­stno tuj­ko in ju­ri­ša­mo na na­slov pr­va­kinj," je od­lo­čen pred­se­dnik klu­ba.

Od­boj­ka­ri­ce For­mu­le For­mis ča­ka v le­to­šnji se­zo­ni še na­stop v evrop­skem po­ka­lu Chal­len­ge. Žreb jim je za tek­me­ca na­me­nil ma­džar­ski klub Va­sas iz Bu­dim­pe­šte. "Naš cilj v tem tek­mo­va­nju je uvr­sti­tev v osmi­no v fi­na­la. Za­ve­da­mo se, da bo vsa­ka tek­ma zah­tev­na, to­da že v pr­vi pro­ti klu­bu iz Bu­dim­pe­šte, ki bo v pr­vih dneh pri­ho­dnje­ga me­se­ca v Ho­čah, že­li­mo do­se­či re­zul­tat, ki nam bi v po­vra­tni tek­mi da­jal mo­žno­sti za na­pre­do­va­nje," je op­ti­mist Prav­dič.

Ro­go­ške od­boj­ka­ri­ce bo­do pr­vo tek­mo dr­žav­ne­ga pr­ven­stva od­i­gra­le ju­tri ob 17. uri, ko bo­do nji­ho­ve tek­mi­ce v ho­ški špor­tni dvo­ra­ni od­boj­ka­ri­ce GEN-I Vol­le­y­ja iz No­ve Go­ri­ce. "Go­stje so se ob­ču­tno okre­pi­le in nji­hov cilj je boj za na­slov pr­va­kinj. Tek­ma bo zah­tev­na, upam, da nas bo bo­dri­lo ve­li­ko na­vi­ja­čev in da se bo­mo ve­se­li­li točk," je po­go­vor skle­nil Ro­bert Prav­dič.

raz­pi­su bo ob dvaj­se­tle­tni­ci svo­je­ga de­lo­va­nja raz­de­li­la 7,7 mi­li­jo­na evrov, kar je 700.000 evrov več kot za le­tos.

Za­dnja se­zo­na za Lin­dsey Vonn

Slo­vi­ta ame­ri­ška alp­ska smu­čar­ka Lin­dsey Vonn je v po­go­vo­ru za NBC Sports po­tr­di­la, da bo po kon­cu se­zo­ne 2018/19 kon­ča­la svo­jo tek­mo­val­no pot. V no­vi se­zo­ni bo po­sku­ša­la pre­se­či re­kord le­gen­dar­ne­ga Šve­da In­ge­mar­ja Ste­nmar­ka, ki je zma­gal na 86 tek­mah za sve­tov­ni po­kal, Von­no­va je do­slej zbra­la 82 zmag.

Na Rav­nah spo­pad ne­po­ra­že­nih

Da­nes ob 17. uri se bo­do za­če­le tek­me tre­tje­ga kro­ga dr­žav­ne­ga na­mi­zno­te­ni­ške­ga pr­ven­stva. Med za­ni­mi­vej­ši­mi v mo­ški li­gi bo spo­pad dveh ne­po­ra­že­nih ekip, In­ter­di­s­kon­ta Fu­ži­nar­ja z Ra­ven na Ko­ro­škem in dru­ge eki­pe Men­gša. ŽNTK Ma­ri­bor, ki je prav ta­ko brez po­ra­za, bo v go­steh sku­šal pre­ma­ga­ti lju­bljan­ski Ka­juh Slo­van.

Dru­gi pa­ri 3. kro­ga, mo­ški: Ke­ma - Ar­ri­go­ni, Men­geš I - Kr­ka, Sa­vi­nja - So­bo­ta; žen­ske: Ke­ma - Ar­ri­go­ni, Ka­juh Slo­van - Le­tri­ka, Lju­blja­na - Ve­sna, Pre­ser­je - Lo­ga­tec.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Be­lo­ru­ska blo­ker­ka Han­na Tu­pi­ki­na bo tu­di v le­to­šnji se­zo­ni no­si­la ma­ji­co For­mu­le For­mis.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.