Mrač­na pre­rok­ba nad prin­cem Har­ry­jem

Naj­bolj pri­lju­blje­ni kra­lje­vski par se bo raz­šel, po­tem ko bo Me­ghan ro­di­la dva otro­ka. Ta­ko vsaj me­ni ve­de­že­val­ka Si­mo­ne, ne­koč za­u­pni­ca prin­ce­se Di­a­ne

Vecer - - KALEJDOSKOP - Skriv­no­stno pi­smo

Sa­mo­o­kli­ca­na ja­sno­vid­ka in pri­ja­te­lji­ca po­koj­ne prin­ce­se Di­a­ne je na­po­ve­da­la ža­lo­stno uso­do prin­cu Har­ry­ju in nje­go­vi voj­vo­di­nji Me­ghan. Si­mo­ne Sim­mons ver­ja­me, da bo pri­lju­blje­ni bri­tan­ski par naj­prej do­bil dva otro­ka in se na­to raz­šel. Si­mo­ne, ki tr­di, da se še ve­dno po­go­var­ja s prin­ce­so Di­a­no, je pre­pri­ča­na, da bo za­kon mla­de­ga pa­ra tra­jal naj­več tri le­ta. "No­čem ga vi­de­ti pri­za­de­te­ga, a ko se bo to zgo­di­lo, Har­ry ne bo ve­del za­se. Za­lju­bljen je do ušes, ze­lo je po­do­ben Di­a­ni in ena­ko ču­teč," je Si­mo­ne po­ve­da­la za Da­i­ly Star.

Ja­sno­vid­ka, ki je na­pi­sa­la knji­go Di­a­na: Za­dnja be­se­da, mi­sli, da je Me­ghan s prin­cem že no­se­ča. "Vi­di se ji na obra­zu," pra­vi, za pri­ha­ja­jo­čo lo­či­tev pa kri­vi Me­gha­ni­no dru­ži­no. "Po­glej­te nje­ni za­dnji dve zve­zi, ni­sta tra­ja­li dlje od dveh let. Tu­di s to ne bo dru­ga­če," je pre­pri­ča­na Sim­mon­so­va. iko­no. Zdi se, da je prav za­ra­di te­ga Ca­the­ri­ne ne­ko­li­ko pre­ve­tri­la svoj mo­dni slog. Do­kler se Me­ghan ni po­ja­vi­la na dvo­ru, smo se ve­či­no ča­sa ukvar­ja­li s tem, kaj ima oble­če­no Ka­te. Na­mi­go­va­nja, da ima Ame­ri­čan­ka slog, ki je so­dob­nej­ši in za­pe­lji­vej­ši od nje­ne­ga, ji za­go­to­vo ne mo­re­jo bi­ti všeč.

Zdaj so Ka­te pr­vič opa­zi­li, da v ro­ki ne dr­ži ene svo­jih pri­lju­blje­nih pi­sem­skih tor­bic, tem­več ogla­to ro­žna­to tor­bo z ro­ča­jem, znam­ke Aspi­nal of Lon­don, ze­lo po­dob­no ti­stim, ki jih po­go­sto no­si nje­na sva­ki­nja. Mo­dna stro­kov­nja­ki­nja Cla­u­dia Va­len­tin je pre­pri­ča­na, da že­li Ka­te po no­vem iz­gle­da­ti mlaj­še in bolj so­dob­no, pri če­mer ji je vzor­ni­ca Me­ghan.

"Vi­de­ti jo z Aspi­na­lo­vo tor­bi­co je bi­lo pre­se­ne­če­nje. Zdi se, da je upo­ra­bi­la re­cept svo­je sva­ki­nje, ki je pra­va mo­dna mač­ka in je ve­dno v tren­du. Pi­sem­ske tor­bi­ce brez ro­ča­jev so si­cer lah­ko le­pe, a so tre­nu­tno mal­ce za­sta­re­le," pra­vi po­zna­val­ka. Je pa svo­je­vr­stni škan­dal te dni za­ku­ha­la Sa­man­tha Mar­kle, pol­se­stra Me­ghan Mar­kle, ki je v po­nov­ni že­lji po tre­nut­ku sla­ve in po­zor­no­sti šla ne­ko­li­ko pre­da­leč. Tri­in­pet­de­se­tle­tni­ca je na­mreč po­sku­ša­la vsto­pi­ti v kra­lje­vo pa­la­čo. Bi­la je na in­va­lid­skem vo­zič­ku v sprem­stvu ne­zna­ne­ga mo­ške­ga. Var­no­stna služ­ba in po­li­ci­sti, ki skr­bi­jo za stro­ge var­no­stne ukre­pe oko­li pa­la­če, je ni­so spu­sti­li na­prej. Po večmi­nu­tnem pre­go­var­ja­nju je ven­dar­le spo­zna­la, da dlje od var­no­stni­kov ne bo pri­šla, za­to je ene­mu od čla­nov var­no­stne služ­be iz­ro­či­la skriv­no­stno pi­smo in od­šla.

Fo­to: REUTERS

Za zdaj se zdi, da Me­ghan in Har­ry ži­vi­ta v pra­vlji­ci. Le nju­na sva­ki­nja je med br­ska­njem po oma­ri ne­ko­li­ko živč­na.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.