V Ma­gni pri­pra­ve na za­gon

Ma­gna je v la­kir­ni­ci na­me­sti­la vso opre­mo. Ja­nu­ar­ja po­iz­ku­sna pro­i­zvo­dnja, re­dna spr­va z eno iz­me­no pa pred­vi­do­ma mar­ca ali apri­la pri­ho­dnje le­to

Vecer - - FRONT PAGE - Sreč­ko Klapš

V to­var­ni Ma­gne v Ho­čah že te­sti­ra­jo opre­mo la­kir­ni­ce, ja­nu­ar­ja na­čr­tu­je­jo po­sku­sni za­gon

Ma­gna Steyr sku­paj z nem­škim pod­je­tjem Durr, ki je do­ba­vi­lo in na­me­sti­lo vso opre­mo za la­kir­ni­co, v teh dneh te­sti­ra pro­gram­sko opre­mo in bo po be­se­dah Da­vi­da Ada­ma, vod­je pro­jek­ta Ma­gna Nukle­us, ja­nu­ar­ja za­gna­la po­iz­ku­sno pro­i­zvo­dnjo. Ce­lo­tna na­lož­ba v la­kir­ni­co je vre­dna 150 mi­li­jo­nov evrov, za opre­mo pa so na­me­ni­li dve tre­tji­ni te­ga zne­ska. "Re­dna pro­i­zvo­dnja, spr­va v eni de­lov­ni iz­me­ni, je pred­vi­de­na v mar­cu ali apri­lu pri­ho­dnje le­to," je vče­raj po­ve­dal Adam. Na vpra­ša­nje, za ka­te­re ti­pe av­to­mo­bi­lov na­me­ra­va­jo la­ki­ra­ti ka­ro­se­ri­je, je od­go­vo­ril, da je la­kir­ni­ca pro­jek­ti­ra­na za raz­lič­ne mo­de­le, na­tanč­no ka­te­re, pa ne mo­re po­ve­da­ti. Kot je zna­no, Ma­gna v Grad­cu pro­i­zva­ja av­to­mo­bi­le za Ja­gu­ar (I-Pa­ce, E-Pa­ce), BMW se­ri­je 5 in Z4 ter te­ren­sko vo­zi­lo Mer­ce­des-Benz G. Gle­de na to, da je zmo­glji­vost la­kir­ni­ce 20 ka­ro­se­rij na uro, jih na­me­ra­va­jo v eni iz­me­ni po­la­ki­ra­ti 160.

Pro­i­zvo­dnja av­to­mo­bi­lov od­vi­sna od na­ro­čil

Da­vid Adam je po­ve­dal, da v Ho­čah tre­nu­tno de­la 60 lju­di, še en­krat to­li­ko se jih v Grad­cu uspo­sa­blja za de­lo v la­kir­ni­ci. Ko bo­do za­gna- li re­dno pro­i­zvo­dnjo, jih bo­do po­tre­bo­va­li več kot 200. Spo­mni­mo, da se je Ma­gna v po­god­bi z dr­ža­vo za pr­vo fa­zo za­ve­za­la za­po­sli­ti 404 lju­di do le­ta 2022. V Ma­gni so za­do­volj­ni z od­zi­vom ka­dra na raz­pi­sa­na de­lov­na me­sta, za zdaj se je šest za­po­sle­nih v gra­ški to­var­ni od­lo­či­lo za se­li­tev v Ho­če. Pred za­go­nom pro­i­zvo­dnje mo­ra Ma­gna pri­do­bi­ti še okolj­sko do­vo­lje­nje, za­to jo 25. ok­to­bra ča­ka ustna obrav­na­va na Agen­ci­ji RS za oko­lje (ARSO). So­o­či­li se bo­do s pred­stav­ni­ki ob­či­ne Mi­klavž, Zve­ze eko­lo­ških gi­banj Slo­ve­ni­je in Re­gi­o­nal­ne­ga okolj­ske­ga zdru­že­nja oko­lje­var­stve­ni­kov (ROVO). Kot je vče­raj de­jal Adam, bo­do od­go­var­ja­li na vpra­ša­nja treh strank v po­stop­ku, in še do­dal, da iz­pol­nju­je­jo da­ne okolj­ske za­ve­ze, saj so zno­traj druž­be obli­ko­va­li okolj­ski tim, ki v so­de­lo­va­nju z zu­na­njim par­tner­jem - ma­ri­bor­skim In­šti­tu­tom za var­stvo pri de­lu in var­stvo oko­lja (IVD) - skr­bi za mer­je­nje okolj­skih pa­ra­me­trov. Zbra­ne po­dat­ke, kot je de­jal Adam, obrav­na­va tu­di sku­pi­na za okolj­ski mo­ni­to­ring.

Gle­de dru­ge fa­ze pro­jek­ta, ki pred­vi­de­va pro­i­zvo­dnjo do sto ti­soč av­to­mo­bi­lov le­tno, je bil Adam bolj red­ko­be­se­den, po­no­vil je, da so pri ARSO od­da­li vlo­go za okolj­sko so­glas­je, od­lo­či­tev o na­sle­dnji fa­zi ši­ri­tvi to­var­ne v Ho­čah pa je od­vi­sna od na­ro­čil.

Ob­či­na Ho­če - Sliv­ni­ca do­bi­la 588.000 evrov

Mar­ko Sor­šak, žu­pan ob­či­ne Ho­če-Sliv­ni­ca, je po­tr­dil, da je Ma­gna na­ro­či­la me­ri­tve okolj­skih pa­ra­me­trov, zra­ka, ze­mlji­ne, vo­de in ka­na­li­za­ci­je, s či­mer so se­zna­ni­li tu­di sku­pi­no za okolj­ski mo­ni­to­ring, ka­te­re član je. Prav ta­ko iz­va­ja­jo me­ri­tve zra­ka v ob­či­ni pri­bli­žno dva ki­lo­me­tra od to­var­ne na Šor­no­vi do­ma­či­ji. Na­memb­nost ze­mljišč za mo­re­bi­tno dru­go fa­zo je po Sor­ša­ko­vih be­se­dah spre­me­nje­na. Iz­je­ma so tri­je la­stni­ki ze­mljišč, s ka­te­ri­mi se še do­go­var­ja­jo. Hkra­ti te­če tu­di spre­mem­ba ob­čin­ske­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta, po ka­te­ri ne bo do­da­tnih po­se­gov v Ro­go­ški gozd. Na de­lu, ki je bil po­se­kan, je agro­me­li­o­ra­ci­ja za­klju­če­na, v pri­ho­dnjih dneh bo­do tja po­va­bi­li pred­stav­ni­ke ci­vil­nih ini­ci­a­tiv in kra­jev­nih sku­pno­sti ter jim pred­sta­vi­li, ka­ko se je iz­te­kel pr­vi tak po­seg v na­ra­vo v Slo­ve­ni­ji. Sor­šak še pred­vi­de­va, da bi to ze­mlji­šče lah­ko po­se­ja­li že v je­se­ni ali spo­mla­di.

Ti­sti kme­tje, ki so že­le­li na­do­me­stna ze­mlji­šča, so ta lah­ko do­bi­li v Ho­čah po 2,17 evra za kva­dra­tni me­ter, v Ro­go­zi po 2,37 evra za kva­dra­tni me­ter. Kot je de­jal Sor­šak, je ob­či­na do­slej za ko­mu­nal­ni pri­spe­vek od Ma­gne pre­je­la 588.000 evrov, na­do­me­sti­lo za upo­ra­bo stavb­ne­ga ze­mlji­šča pa ji bo­do lah­ko za­ra­ču­na­li po pri­do­bi­tvi upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja. Ta de­nar so do­slej na­me­ni­li za vr­tec in ga­sil­ski dru­štvi.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ce­lo­tna na­lož­ba v la­kir­ni­co je vre­dna 150 mi­li­jo­nov evrov, za opre­mo pa so na­me­ni­li dve tre­tji­ni te­ga zne­ska.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.