Ob­ro­bje

Vecer - - V ŽARIŠČU - Pe­tra Les­jak Tu­šek

ji pr­vič in ne­dvo­mno ne za­dnjič, ko dr­žav­na po­li­ti­ka in in­te­re­si ob­ro­bja dr­ža­ve po­ri­va­jo še bolj na ob­ro­bje in še po­gla­blja­jo že za­si­dra­ne de­li­tve na pr­vo­ra­zre­dni cen­ter in de­pri­vi­le­gi­ra­no pro­vin­co. Po­de­že­lje en dan si­ro­ma­ši­jo z uki­ni­tvi­jo ban­ke, dru­gi dan v va­si ni­ma­jo več po­šte, tre­tji dan sle­di se­li­tev ali pri­po­ji­tev se­de­ža ka­ke usta­no­ve še bolj pro­ti cen­tru. Ena od po­sle­dic je na­dalj­nja sla­bi­tev lo­kal­nih od­lo­če­val­skih mo­či. Prak­tič­no ne­pre­sta­no so v ob­to­ku (re)or­ga­ni­za­ci­je in op­ti­mi­za­ci­je mrež ra­zno­vr­stnih usta­nov, ura­dov, služb - da bi pri­hra­ni­li dro­biž, po­tem ko so ban­kov­ci že raz­me­ta­ni.

Vse to se pra­vi­lo­ma zgo­di in upra­vi­ču­je v ime­nu ra­ci­o­na­li­za­cij, ka­ko­pak no­vo­dob­nih zah­tev, ta­ko pri­kla­dnih in ne­o­vr­glji­vih osnov za ar­gu­men­ta­ci­je od­lo­či­tev. Zah­te­ve za op­ti­mi­za­ci­je na­re­ku­je­jo ne­kje "od zu­naj" in "od zgo­raj"- iz Lju­blja­ne ali, še pri­kla­dne­je, iz Bru­slja. Pre­bi­val­ci na pe­ri­fe­ri­ji med­tem kar ne mo­re­jo do­u­me­ti vseh ne­iz­o­gib­nih pro­ce­sov, pa naj jim jih še ta­ko uče­no po­ja­snju­je­jo. Ob jav­nem in­te­re­su, v ka­te­re­ga vse bolj po­se­ga ko­mer­ci­al­ni in­te­res in ga v mar­si­čem že nad­vla­du­je, se vse bolj opra­vi­ču­je­jo po­gla­blja­nja raz­lik, tu­di v osno­vah - ra­zvo­ju in­fra­struk­tu­re, do­sto­pno­sti ban­čnih, davč­nih, uprav­nih, so­ci­al­nih ali dru­gih sto­ri­tev, žal kdaj v do­sto­pu do zdrav­ni­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.