Po­bi­ra in obi­ra tam, do ko­der ji ni­ti po­gled ne se­že

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ker so od­lo­če­val­ci ta­ko od­ma­knje­ni od še ta­ko ži­vljenj­ske­ga vsak­da­na, pro­ble­mov se­ve­da ne mo­re­jo ra­zu­me­ti. Ker ni­so nji­ho­vi. Ni pri­ča­ko­va­ti, da bi v ban­ki NLB v pre­stol­ni­ci do­je­li po­lo­žaj sta­rej­še­ga pre­bi­val­ca ko­ro­ške­ga vi­so­ko­gor­ja ali po­mur­skih od­roč­nih kra­jev. Tak pre­bi­va­lec iz za­sel­ka ne pla­ču­je po­lo­žnic na klik v svo­jem do­mu, pra­vi­lo­ma s slab­šim in­ter­ne­tnim si­gna­lom, kot tu­di ne mo­re na lo­kal­ni av­to­bus na pre­gled k zdrav­ni­ku, ker so mu na sla­bo as­fal­ti­ra­ni ali ma­ka­dam­ski ce­sti že zdav­naj uki­ni­li ali pa ome­ji­li jav­ni pre­voz. A ta­i­sti dr­ža­vljan, ob­čan bo po­tr­pe­žlji­vo spre­je­mal ome­je­ni de­lov­ni čas po­šte ali le­kar­ne kot tu­di ra­zu­mel dej­stvo, da bo mo­ral po za­je­tnej­ši na­kup osnov­nih ži­vil v od­da­ljen kraj, ker so bliž­je ali v nje­go­vi va­si ne­ren­ta­bil­no tr­go­vi­no že zdav­naj za­pr­li. Mor­da se na­šte­te stva­ri zdi­jo iz­ha­ja­jo­če iz pov­sem raz­lič­nih osnov ali sploh ne­pri­mer­lji­ve, zla­sti ker gre v ne­ka­te­rih pri­me­rih za jav­ni in­te­res, tu­di za di­men­zi­je dr­žav­ne po­li­ti­ke, v dru­gih pa za iz­ključ­no ko­mer­ci­al­ne od­lo­či­tve za­seb­nih družb, ka­te­rih kom­pas je do­bi­ček. A ven­dar­le je hkra­ti vse del is­te­ga kon­te­ksta, ki opre­de­lju­je in lo­ču­je ka­ko­vo­sti na­ših ži­vljenj v me­stih in na va­si.

In ko NLB ve­he­men­tno ma­ha z za­po­ved­mi Evrop­ske ko­mi­si­je ob pro­da­ji dr­žav­ne ban­ke, za­ra­di ka­te­rih ima men­da pov­sem zve­za­ne ro­ke, in na po­de­že­lje do­po­ve­du­je, da se ne­iz­o­gib­nih od­lo­či­tev pač ne da spre­mi­nja­ti, ce­lo po­tr­pe­žlji­ve­mu sta­rej­še­mu dr­ža­vlja­nu, ki po dru­gi stra­ni po­slu­ša o vse bolj pre­da­ni skr­bi dr­ža­ve zanj, upra­vi­če­no pre­ki­pi. S ta­ko "sku­pno­stno" po­li­ti­ko je ne­kaj na­ro­be - aro­gan­tno po­bi­ra in obi­ra tam, do ko­der ji ni­ti po­gled ne se­že.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.