To­žil­stvo po­ja­snju­je po­stop­ke

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Za­ra­di očit­kov sto­ri­tve ka­zni­vih de­janj na po­dro­čju zdra­vstva so vlo­že­ne šti­ri ob­to­žni­ce zo­per sku­pno 32 fi­zič­nih in pet prav­nih oseb ter en ob­to­žni pre­dlog zo­per eno fi­zič­no ose­bo, so po­ja­sni­li na Spe­ci­a­li­zi­ra­nem dr­žav­nem to­žil­stvu (SDT). Ni pa bi­la še v no­be­ni za­de­vi raz­pi­sa­na glav­na obrav­na­va, za­to v teh pri­me­rih tu­di še ni no­be­ne sod­be. Na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču so­po­ja­sni­li, da ob­to­žni­ce za­ra­di po­stop­kov še ni­so prav­no­moč­ne. Kot pri­mer so na­ve­dli, da ob­to­žni­ca zo­per 15 oseb, do­mnev­no vple­te­nih v ko­rup­cij­sko afe­ro s pod­ku­po­va­njem zdrav­ni­kov, za­ra­di če­sar so ko­nec le­ta 2013 po­te­ka­le hi­šne pre­i­ska­ve, in je bi­la vlo­že­na 6. av­gu­sta le­tos, še ni prav­no­moč­na, saj še ve­dno po­te­ka­jo vro­ča­nja ob­dol­žen­cem. Ne­ka­te­ri, ki so ob­to­žni­ce pre­vze­li, pa so na­nje že vlo­ži­li pri­tož­be. Za­to je tež­ko na­po­ve­da­ti, kdaj bo obrav­na­va lah­ko raz­pi­sa­na. Pre­i­sko­val­ci Na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da so v če­tr­tek na ob­mo­čju po­li­cij­skih uprav Lju­blja­na, Ma­ri­bor, Kranj, No­vo me­sto in Ce­lje iz­va­ja­li hi­šne pre­i­ska­ve sta­no­vanj­skih in po­slov­nih pro­sto­rov, ki so po­ve­za­ne z do­mnev­no ko­rup­tiv­ni­mi po­sli pri na­ba­vi žil­nih opor­nic. Pre­i­sko­va­li so de­set lju­di in dve pod­je­tji, ni­ko­gar pa ni­so pri­dr­ža­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.