Ne upra­vlja­ti, na­čr­to­va­ti!

Vecer - - MARIBOR - Igor Se­lan

Me­sto je tre­ba ne­ha­ti upra­vlja­ti, za­če­ti ga je tre­ba na­čr­to­va­ti, je osre­dnja mi­sel ne­dav­ne Ve­če­ro­ve okro­gle mi­ze na te­mo pro­me­ta in ur­ba­niz­ma v Ma­ri­bo­ru. Kar ob ugo­to­vi­tvah, ki jih je omiz­je pri­ne­slo - in te pri pro­stor­skem na­čr­to­va­nju me­sta ne ka­že­jo prav ro­žna­te sli­ke -, ve­se­li, je dej­stvo, da je to mi­sel iz­re­kel ob­čin­ski ur­ba­nist To­maž Kan­cler. To da­je upa­nje, da se bo sti­hij­sko in par­ci­al­no ure­ja­nje pro­sto­ra, ko se ure­ja­jo po­sa­me­zne uli­ce in ce­ste, nih­če pa ne raz­mi­šlja o ra­zvo­ju me­sta in pro­me­tne­ga omrež­ja kot ce­lo­te, v pri­ho­dno­sti ven­dar­le kon­ča­lo.

Ali bo in­sti­tut ob­čin­ske­ga ur­ba­ni­sta, ka­te­re­ga usta­no­vi­tev si­cer ni ob­čin­ska po­grun­ta­všči­na, am­pak ga je z za­ko­nom na­re­ko­va­la dr­ža­va, ne­koč de­jan­sko vsto­pna toč­ka za vse po­se­ge v pro­stor, ki se bo­do v me­stu do­ga­ja­li, si­cer ni od­vi­sno sa­mo od ne­ko­ga, ki funk­ci­jo za­se­da, am­pak pred­vsem od pri­ho­dnjih žu­pa­nov. Prav ti bo­do od vseh naj­bo­lje mo­ra­li ra­zu­me­ti, da je od ure­ja­nja pro­sto­ra od­vi­sna kva­li­te­ta ži­vlje­nja vseh nas v me­stu.

Ena od pr­vih stva­ri, ki naj se jih to­rej lo­ti no­vi žu­pan, naj ta­ko ne bo pot na Ki­taj­sko, am­pak spre­je­tje ob­čin­ske­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta (OPN). Da se konč­no po­sta­vi­jo ci­lji, ka­kšno me­sto si sploh že­li­mo, in na­či­ni, ka­ko to do­se­či. Stro­ke, ki je pri tem pri­pra­vlje­na so­de­lo­va­ti, je v me­stu vse­ka­kor do­volj. Vz­po­re­dno naj re­or­ga­ni­zi­ra še ob­čin­ski sek­tor za ure­ja­nje pro­sto­ra, ki tre­nu­tno de­lu­je v okvi­ru ura­da za ko­mu­na­lo, pro­met in pro­stor, ker bi, če bi že­le­li me­sto ure­ja­ti sis­te­ma­tič­no, mo­ra­lo pro­stor­sko na­čr­to­va­nje hi­e­rar­hič­no bi­ti nad na­čr­to­va­njem pro­me­ta in ko­mu­na­le. Še­le s tem bi pro­stor­sko na­čr­to­va­nje do­bi­lo stra­te­ško vlo­go na­me­sto se­da­nje iz­vr­šil­ne. Od tu na­prej pot do le­pe­ga, funk­ci­o­nal­ne­ga in učin­ko­vi­te­ga me­sta, ki bi bi­lo na­me­nje­no lju­dem in ne av­to­mo­bi­lom, ne bi več sme­la bi­ti pre­tež­ka.

Je pa ja­sno, da se to ne mo­re zgo­di­ti čez noč. Ta­ko, kot je mi­ni­lo ne­kaj de­se­tle­tij, da smo od zbi­ra­nja od­pa­dne­ga pa­pir­ja pri­šli do sa­mo­u­mev­ne­ga zbi­ra­nja em­ba­la­že, ste­kla in bi­o­lo­ških od­pad­kov, kar nas je ne­dav­no pri­pe­lja­lo tu­di do pr­vih ko­ra­kov na po­ti v kro­žno go­spo­dar­stvo, ta­ko bo tu­di do po­pol­ne­ga za­pr­tja sta­re­ga me­stne­ga je­dra za av­to­mo­bi­le, iz­gra­dnje ko­le­sar­jem pri­ja­zne in­fra­struk­tu­re in vzpo­sta­vi­tve učin­ko­vi­te­ga jav­ne­ga pre­vo­za mo­ra­lo pre­te­či še ne­kaj ča­sa. A Ma­ri­bor je na mno­gih me­stih, kot je prav ta­ko po­ve­dal Kan­cler, že da­nes le­po me­sto. In to kljub to­za­dev­nih pro­stor­skih pri­za­de­vanj do­se­da­njih žu­pa­nov in ne za­ra­di njih. V teh dneh in te­dnih bo­mo ta­ko lah­ko spre­mlja­li, ko­li­ko se bo­do po­do­bi na­še­ga me­sta po­sve­ča­li žu­pan­ski kan­di­da­ti v svo­jih pred­vo­lil­nih kam­pa­njah. Čez dva me­se­ca pa ne po­za­bi­mo, da oblju­ba de­la dolg.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.