Va­bi­jo v Ma­lo šo­lo de­men­ce

Vecer - - MARIBOR -

Dom Da­ni­ce Vo­gri­nec Ma­ri­bor v so­de­lo­va­nju z mi­ni­str­stvom za zdrav­je va­bi v Ma­lo šo­lo de­men­ce, ki je na­me­nje­na bol­ni­kom, nji­ho­vim dru­žin­skim čla­nom in dru­gim, ki se sre­ču­je­jo s to bo­le­zni­jo. Šo­lo fi­nan­ci­ra­ta ome­nje­ni in­sti­tu­ci­ji, za­to je za upo­rab­ni­ke brez­plač­na. Po­te­ka­la bo ob tor­kih v Do­mu Da­ni­ce Vo­gri­nec Ma­ri­bor, Ču­far­je­va ce­sta 9, Ma­ri­bor. Pr­vo pre­da­va­nje bo ta to­rek, 16. ok­to­bra, ob 16. uri.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.