Ce­lja­ni zde­set­ka­ni v Nan­tes

Vecer - - ŠPORT -

Ro­ko­me­ta­ši Ce­lja Pi­vo­var­ne La­ško v ne­de­ljo v pe­tem kro­gu li­ge pr­va­kov go­stu­je­jo pri fran­co­skem Nan­te­su. Tek­ma se bo za­če­la ob 19. uri. Ko­nec te­ga te­dna bo­sta v evrop­skem po­kal­nem pr­ven­stvu na­sto­pi­la še Ri­ko Rib­ni­ca in ve­lenj­sko Go­re­nje. Na po­vra­tni tek­mi dru­ge­ga kro­ga bo rib­ni­ška eki­pa v so­bo­to na Islan­di­ji bra­ni­la pred­nost treh go­lov s pr­ve tek­me pro­ti Sel­fos­su ( 30:27), Ve­le­nj­ča­ni bo­do dan ka­sne­je s pred­no­stjo šti­rih go­lov za­če­li po­vra­tno tek­mo pro­ti polj­ski Gwar­dii Opo­le. Ro­ko­me­ta­ši­ce Kri­ma bo­do v dru­gem kro­gu li­ge pr­va­kinj da­nes na Ko­de­lje­vem ob 19. uri go­sti­le nem­ške pr­va­ki­nje, eki­po Thu­rin­ge­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.