Baj­de se ne bi ve­se­lil, če bi raz­mi­šljal

No­go­me­taš Ma­ri­bo­ra Gre­gor Baj­de je v Ce­lju krep­ko po­pra­vil svo­jo mi­nu­ta­žo

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič

Za­čel je učin­ko­vi­to, na pr­vi ura­dni tek­mi se­zo­ne je bil na­tan­čen, v dvo­bo­ju z mo­štvom Par­ti­za­ni Ti­ra­na po­skr­bel za pred­nost Ma­ri­bo­ra v kva­li­fi­ka­ci­jah za evrop­sko li­go, a po­tem se mu je usta­vi­lo. Gre­gor Baj­de je dol­go lo­vil pre­mi­er­ni za­de­tek v tej sezoni pr­ve li­ge. V 15. kro­gu ga je le do­ča­kal, v Ce­lju je pri­spe­val tre­tje­ga od sku­pno pe­tih ma­ri­bor­skih na šta­jer­skem der­bi­ju. "Ve­sel sem, da sem na tre­tji tek­mi, ki sem jo za­čel v pr­vi enaj­ste­ri­ci, za­del. Za mo­jo sa­mo­za­vest je to ze­lo po­memb­no, bi­stve­no pa je, da smo zma­ga­li in pri­ka­za­li fan­ta­stič­no igro," je de­jal 24-le­tni no­go­me­taš.

Strož­ji so­dnik bi mu mor­da gol raz­ve­lja­vil. Je v pre­ri­va­nju s celj­ski­mi bra­nil­ci na­re­dil pre­kr­šek? "Me­nim, da ne. Ta­ko hi­tro se je do­ga­ja­lo, da se sploh ne spo­mnim si­tu­a­ci­je. Pri­se­žem," je za­tr­dil kril­ni na­pa­da­lec, ki tu­di pri opi­su ak­ci­je ni bil na­tanč­nej­ši: "Sploh ne vem, kdo je uda­ril. Žo­ga se je od­bi­la, stre­ljal sem, vra­tar je bra­nil z no­go, mi po­slal žo­go di­rek­tno na gla­vo, jaz pa sem le re­a­gi­ral." Če­prav je za­del pro­ti svo­je­mu nek­da­nje­mu klu­bu, se je za­det­ka pre­šer­no raz­ve­se­lil. "Ta­ko dol­go ni­sem za­bil, da sploh ni­sem raz­mi­šljal, emo­ci­je so pri­šle na dan. Ver­je­tno se ne bi ta­ko ve­se­lil, če bi bolj tre­zno raz­mi­šljal," je pri­znal kril­ni na­pa­da­lec, ki je v Ce­lju igral med le­to­ma 2012 in 2015.

Ma­ri­bo­ru so do vi­so­ke zma­ge z ne­pre­pri­člji­vo igro po­ma­ga­li tu­di Ce­lja­ni. "Bi­li so v do­bri for­mi, a smo, kot ka­že, na­le­te­li na nji­hov slab dan in ga do­bro iz­ko­ri­sti­li. Šte­vil­ne pri­lo­žno­sti smo si pri­i­gra­li, re­zul­tat bi lah­ko bil še viš­ji," je po dvo­bo­ju z nek­da­nji­mi so­i­gral­ci de­jal Baj­de. Res je, zma­ga bi lah­ko bi­la viš­ja, a je Lu­ka Za­ho­vić zgre­šil enajst­me­trov­ko. V kva­li­fi­ka­ci­jah za evrop­sko li­go je naj­strož­jo ka­zen za­pra­vil Mar­cos Ta­va­res, od treh do­so­je­nih stre­lov z enaj­stih me­trov je Ma­ri­bor v tej sezoni iz­ko­ri­stil le ene­ga. "Res nam ne gre. Bom jaz vzel na­sle­dnjo," se je za­re­žal naš so­go­vor­nik.

Za­tre­sel je po ko­tu. V dru­gem pol­ča­su je bil po pre­ki­ni­tvi na­tan­čen še Sa­ša Iv­ko­vić. Če­prav je Amir Der­vi­še­vić, naj­bolj­ši po­da­ja­lec li­ge, se­del na klo­pi, je bil Ma­ri­bor ne­va­ren po pre­ki­ni­tvah. Blaž Vr­ho­vec se je iz­ka­zal v vlo­gi po­da­jal­ca. "Ima­mo do­bre iz­va­jal­ce. Tek­ma v Ce­lju je po­ka­za­la, da ima­mo ši­rok ka­der. Cre­tu je od­i­gral fan­ta­stič­no. Če­prav je ne­kaj no­go­me­ta­šev manj­ka­lo, smo dru­gi, ki do zdaj ni­smo ve­li­ko igra­li, iz­ko­ri­sti­li pri­lo­žnost in se po­ka­za­li v do­bri lu­či."

Baj­de je za­go­to­vo med ti­sti­mi, ki so ča­ka­li na pri­lo­žnost. V po­ka­lu je si­cer za­čel vse tri tek­me, v dr­žav­nem pr­ven­stvu pa je v ne­de­ljo za­be­le­žil še­le pe­ti na­stop. Krep­ko je po­pra­vil svo­jo mi­nu­ta­žo. Če je v pr­vih 14 kro­gih na igri­šču pre­bil le 29 mi­nut, je v 15. zdr­žal do 69. mi­nu­te. In v ta­kem rit­mu že­li na­da­lje­va­ti. "To je če­tr­ta tek­ma, na ka­te­ri smo do­se­gli pet go­lov. To je po­ka­za­telj, da smo iz­re­dno am­bi­ci­o­zni. Tak no­go­met mi je všeč. Šti­ri tek­me, ki so še osta­le, mo­ra­mo do­bi­ti in mir­no od­i­ti na od­mor," pra­vi.

Ker je Olim­pi­ja pro­ti Dom­ža­lam osvo­ji­la ( le) toč­ko, je Ma­ri­bor spet ne­ko­li­ko po­ve­čal pred­nost pred pr­vo za­sle­do­val­ko na le­stvi­ci. Po po­ra­zu na der­bi­ju v Ljud­skem vr­tu se je sto­pi­la na dve toč­ki. Je bi­lo pred ob­ra­ču­nom v Ce­lju tu­di to v gla­vah ma­ri­bor­skih no­go­me­ta­šev? "Za­go­to­vo! Ime­li smo pri­tisk. Iz­gu­bi­li smo der­bi, se v za­dnjih mi­nu­tah iz­vle­kli v Dom­ža­lah. Če bi iz­pa­dli iz po­ka­la, bi bi­lo v na­ših gla­vah tež­je. Hva­la bo­gu, da smo v ma­ri­bor­skem slo­gu šli na­prej. Ver­ja­mem, da je to vpli­va­lo na po­tek do­ga­ja­nja v Ce­lju, saj smo lah­ko igra­li spro­šče­no," je za­klju­čil Gre­gor Baj­de.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Kar se je za­če­lo na pr­vi ura­dni tek­me se­zo­ne, se je po­no­vi­lo šti­ri me­se­ce ka­sne­je. Ma­ri­bor­ča­ni so pro­sla­vlja­li gol Gre­gor­ja Baj­de­ta (de­sno).

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.