Vo­dnik po ma­ri­bor­skem Li­ffu

Ma­ri­bor­ski pro­gram za­pol­njen s film­ski­mi pre­sež­ki

Vecer - - FRONT PAGE - Ma­tic Maj­cen

Lju­bljan­ski filmski festival vsa­ko le­to ka­ko­vo­sten pro­gram pri­na­ša tu­di po več kra­jih po Slo­ve­ni­ji, za le­to­šnjo edi­ci­jo pa se ven­dar­le zdi, da po­nu­ja naj­bolj­ši iz­bor fil­mov v za­dnjih ne­kaj le­tih. Ma­ri­bor­sko go­sto­va­nje Li­f­fa, ki se bo z dve­ma pro­jek­ci­ja­ma na dan od­vi­lo med 7. in 18. no­vem­brom v Ma­ri­bo­xu, bo na­mreč gle­dal­cem ene­ga za dru­gim pred­sta­vlja­lo naj­bolj­še av­tor­ske fil­me mi­nu­le­ga le­ta. Med film­ski­mi ve­li­ka­ni le­tos vse­ka­kor iz­sto­pa no­vi film Lar­sa Von Tri­er­ja Hi­ša, ki jo je zgra­dil Jack, v ka­te­rem dan­ski fil­mar na svoj zna­čil­ni kon­tro­ver­zni na­čin raz­mi­šlja o te­ra­pev­tski vlo­gi ume­tno­sti. V zgod­bi spre­mlja­mo se­rij­ske­ga mo­ril­ca Jac­ka ( Matt Dil­lon), ki z rim­skim po­e­tom Ver­gi­li­jem ( Bru­no Ganz) raz­gla­blja o pe­tih naj­po­memb­nej­ših umo­rih iz svo­je pre­te­klo­sti. Po­dob­no kot prej­šnji fil­mi dan­ske­ga re­ži­ser­ja je tu­di ta za­zna­mo­van z ek­s­pli­ci­tni­mi pri­zo­ri na­si­lja, za­to ogled pri­po­ro­ča­mo zgolj ti­stim z do­brim že­lod­cem.

Su­spi­ria

Tež­ko pri­ča­ko­van je bil tu­di no­vi film ita­li­jan­ske­ga re­ži­ser­ja Lu­ce Gu­a­da­gni­na, ki je mla­din­sko uspe­šni­co Po­kli­či me po svo­jem ime­nu (Call Me By Yo­ur Na­me) na­sle­dil s pri­red­bo kul­tne gro­zljiv­ke Su­spi­ria iz le­ta 1977. To­kra­tna raz­li­či­ca z Da­ko­to John­son in Til­do Swin­ton v glav­ni vlo­gi po­nu­di ne­ko­li­ko dru­gač­no iz­pe­lja­vo iz­vir­ne­ga fil­ma, ki ble­sti pred­vsem v svo­jih re­žij­skih pri­je­mih ter v re­tro vi­zu­al­ni ku­li­si. Film za­zna­mu­je iz­je­mna glas­ba Tho­ma Yor­ka (Ra­di­o­he­ad), ki je rav­no v teh dneh iz­šla na no­sil­cih zvo­ka.

Ta­ti­či

Med od­mev­ni­mi fe­sti­val­ski­mi na­gra­jen­ci iz­sto­pa film Ta­ti­či re­ži­ser­ja Hi­ro­ka­zu­ja Ko­re­e­de. Ja­pon­ski av­tor, znan po svo­jih por­tre­tih dru­žin­ske- ga ži­vlje­nja, se to­krat lo­ti vpra­ša­nja re­všči­ne v so­dob­ni druž­bi. S tem pri­sto­pom je pre­pri­čal ži­ri­jo film­ske­ga fe­sti­va­la v Can­ne­su, ki je fil­mu spo­mla­di po­de­li­la pre­sti­žno zla­to pal­mo, kar je naj­ve­čji uspeh v 27 let dol­gi filmski ka­ri­e­ri 56-le­tne­ga Ko­re­e­de.

Do­gman

Ve­lik pre­boj je le­tos na­re­dil tu­di ita­li­jan­ski film Do­gman. Gre za de­lo re­ži­ser­ja Mat­tea Gar­ro­ne­ja, ki se ga spo­mi­nja­mo pred­vsem po od­mev­nem por­tre­tu ma­fij­ske­ga pod­ze­mlja v fil­mu Go­mo­ra (2008). Z Do­gma­nom je Ita­li­jan po­snel ne­ko­li­ko dru­ga­čen, bolj ne­žen film o ma­fi­ji, in si­cer s po­mo­čjo zgod­be o la­stni­ku ne­go­val­ne­ga sa­lo­na za pse, ki mo­ra pre­na­ša­ti iz­si­lje­va­nje lo­kal­nih gro­bi­ja­nov. Film je med zvez­de iz­stre­lil glav­ne­ga igral­ca Mar­cel­la Fon­te­ja, ki je čez noč po­stal eden naj­bolj pre- po­znav­nih ita­li­jan­skih igral­cev in je za svo­jo vlo­go pre­jel tu­di na­gra­do za naj­bolj­šo mo­ško vlo­go v Can­ne­su.

Vr­hu­nec

Evrop­ske­ga fil­ma si ni mo­go­če pred­sta­vlja­ti brez fran­co­ske­ga re­ži­ser­ja Ga­spar­ja Noéja, ki se po dr­znih fil­mih V pra­zni­no (2009) in Lju­be­zen 3D (2015) vra­ča v ne­ko­li­ko bolj spro­šče­ni iz­ved­bi. Nje­gov film Vr­hu­nec je po­snet po re­snič­nih do­god­kih iz 90-ih let, ko je sku­pi­na ur­ba­nih ple­sal­cev pri­re­di­la za­ključ­no za­ba­vo

Naj­bolj­ši av­tor­ski fil­mi mi­nu­le­ga le­ta

pred od­ho­dom na ame­ri­ško tur­ne­jo, ve­čer pa se je kon­čal z ma­sa­krom. Bolj kot da bi šlo za re­a­li­sti­čen pri­kaz do­god­kov, se Noé na pod­la­gi ele­k­tron­ske glas­be 90-ih nor­ču­je iz svo­jih li­kov, ob tem pa iz­ve­de ko­pi­co vi­zu­al­nih vra­go­lij. Za­go­to­vo naj­bolj ko­mi­čen film Noéje­ve ka­ri­e­re.

Uto­ya, 22. ju­li­ja

Le­to­šnje film­sko le­to sta za­zna­mo­va­la dva fil­ma o mno­žič­nem po­bo­ju na nor­ve­škem oto­ku Uto­ya le­ta 2011. Na Li­ffu bo­mo vi­de­li bolj­še­ga iz­med obeh fil­mov, Uto­ya, 22. ju­li­ja re­ži­ser- ja Eri­ka Po­ppe­ja. Če bi re­kli, da gre za film­sko re­kon­struk­ci­jo do­god­kov, pri ka­te­rih je umr­lo 77 lju­di, bi že sko­raj­da pod­ce­nje­va­li ta film, saj nam po­nu­di ta­ko re­koč pr­vo­o­seb­no si­mu­la­ci­jo, v ka­te­ri je gle­da­lec po­sta­vljen v sr­ce do­ga­ja­nja na Uto­yi v ča­su po­bo­jev. Film pre­tre­se, šo­ki­ra, a ga je obe­nem mo­žno gle­da­ti kot uč­no gra­di­vo za pra­vil­no rav­na­nje ob te­ro­ri­stič­nih na­pa­dih.

Stiks

Še eno pre­se­ne­če­nje je po­nu­dil av­strij­ski re­ži­ser Wol­fgang Fi­scher, ki se je s fil­mom Stiks lo­til ze­lo zna­ne­ga pod­ža­nra: fil­ma ka­ta­stro­fe o plov­bi po od­pr­tem mor­ju. Prav za­to, ker so na to te­mo na­sta­li mno­gi od­mev­ni fil­mi, kot sta de­ni­mo Vse je iz­gu­blje­no (2013) in Iz­gu­blje­na med va­lo­vi (2018), je to­li­ko bolj ne­ver­je­tno, da je Fi­scher iz svo­je­ga fil­ma iz­pe­ljal ne­kaj ta­ko sve­že­ga in pred­vsem ak­tu­al­ne­ga. Film se na­mreč bolj kot na ža­nr na­ve­že na ne­ka­te­re pe­re­če do­god­ke na­še­ga ča­sa in gle­dal­ca po­sta­vi pred tež­ko etič­no di­le­mo. Eden naj­bolj­ših fil­mov o kriv­di be­le­ga člo­ve­ka, kar smo jih vi­de­li v tem sto­le­tju.

De­kle

Za ko­nec ome­ni­mo še film De­kle, pr­ve­nec bel­gij­ske­ga re­ži­ser­ja Lu­ka­sa

Dhon­ta. Gre za zgod­bo o trans­spol­ni naj­stni­ci La­ri, ki se v naj­bolj ob­ču­tlji­vih le­tih svo­je­ga mla­de­ga ži­vlje­nja pri­pra­vlja na ope­ra­ci­jo spol­nih or­ga­nov, ob tem pa se po­sku­ša pre­bi­ti v za­sed­bo ba­le­tnih ple­salk na pre­sti­žni ple­sni šo­li v Bru­slju. Film ne bi bil nič po­seb­ne­ga, če ne bi v njem igral de­bi­tant Vic­tor Pol­ster, ki ge­ni­al­no upo­do­bi glav­no pro­ta­go­nist­ko. Nje­go­vo ime si vse­ka­kor ve­lja za­po­mni­ti, saj ga bo ta vlo­ga za­go­to­vo po­pe­lja­la v mno­go od­mev­nej­še pro­jek­te. Nje­go­va vlo­ga v De­kle­tu je nič manj kot ena naj­bolj pre­pri­člji­vih upo­do­bi­tev trans­spol­nih po­sa­me­zni­kov v zgo­do­vi­ni evrop­ske­ga fil­ma.

Fo­to: Li­ffe

Su­spi­ria – pe­tek, 9. no­vem­ber, 20.15

Fo­to: Li­ffe

Hi­ša, ki jo je zgra­dil Jack – so­bo­ta, 10. no­vem­ber, 20.00

Fo­to: Li­ff

Do­gman – sre­da, 7. no­vem­ber, 20.00

Fo­to: Li­ff

Ta­ti­či – če­tr­tek, 15. no­vem­ber, 20.00

Fo­to: Li­ffe

Uto­ya, 22. ju­li­ja – sre­da, 7. no­vem­ber, 18.00

Fo­to: Li­ffe

De­kle – sre­da, 14. no­vem­ber, 20.00

Fo­to: Li­ffe

Vr­hu­nec – pe­tek, 16. no­vem­ber, 20.00

Fo­to: Li­ffe

Stiks – po­ne­de­ljek, 12. no­vem­ber, 20.00

Ffe

Ffe

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.