Franc Bo­go­vič (SLS/EPP)

Vecer - - V ŽARIŠČU -

"Že dlje ča­sa opo­zar­jam, da je EU na bi­stve­no pre­niz­kem me­stu pri­o­ri­tet slo­ven­skih dr­žav­nih or­ga­nov. Vla­da v za­dnjih le­tih tu­di ni­ma ni­ka­kr­šne re­sne in ko­or­di­ni­ra­ne evrop­ske po­li­ti­ke, v okvi­ru ka­te­re bi se naj­prej ja­sno do­lo­či­lo, kaj so pri­o­ri­te­te Slo­ve­ni­je v EU, ka­te­re ci­lje in stra­te­ške in­te­re­se dr­ža­ve bo­mo pro­ak­tiv­no za­sto­pa­li na bru­selj­skem par­ke­tu in na ka­te­ro za­ko­no­da­jo in pred­pi­se bo­mo vpli­va­li ter po­tem to tu­di ko­or­di­ni­ra­no vo­di­li na vseh rav­neh. Tu­di za dr­žav­ni zbor ni ču­ti­ti, da bi imel ka­kšen po­se­ben in­te­res za evrop­sko po­li­ti­ko, ki se ne na­za­dnje ze­lo ti­če tu­di nas v Slo­ve­ni­ji. V Bru­slju, z iz­je­mo Slo­ven­ske­ga go­spo­dar­ske­ga in raz­i­sko­val­ne­ga zdru­že­nja SBRA, ki ga vo­di Dra­ško Ve­se­li­no­vič, tu­di ni­ma­mo re­snih ne­vla­dnih pred­stav­ni­štev ozi­ro­ma pred­stav­ni­kov dru­gih in­te­re­sov, med­tem ko ima­jo dru­ge dr­ža­ve mno­go več ra­zno­vr­stnih pred­stav­ni­štev v Bru­slju, in to z moč­ni­mi eki­pa­mi, ki po­sku­ša­jo na raz­lič­nih rav­neh vpli­va­ti za svo­je in­te­re­se.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.